Turvallisuustoiminnan kehittämisen tuki

Hanketiedot

Hankenumero
110174

Hakija
Ekokem Oy Ab

Toteuttaja
Ekokem Oy Ab

Lisätietoja
Hannu Ukkonen
hannu.ukkonen@ekokem.fi

Toteutusaika
1.3.2010 - 31.12.2010

Työsuojelurahaston päätös
3.3.2010
21 900 euroa

Kokonaiskustannukset
47 287 euroa

Tulokset valmistuneet
31.12.2010

Tiivistelmä

Tapana turvallisuus -kehittämishanke

Ekokem Oy Ab:n työturvallisuustaso on vakiintunut kemianteollisuuden keskimääräiselle tasolle. Turvallisuustason edelleen parantamiseksi on käynnistetty turvallisuuden kehitysprojekti, jonka tavoitteena on työturvallisuuden olennainen ja pysyvä parantaminen.

Uusina kehittämistoimina aloitetaan vuonna 2010 esimiestason havainnointikierrokset. Toiminnan suunnittelee työryhmä, joka koostuu ekokemiläisistä eri toimintojen asiantuntijoista ja jonka työskentelyä tukevat turvallisuustoiminnan kehittämismenettelyiden asiantuntijat VTT:stä. Erityistä huomiota menettelyn kehittämisessä kiinnitetään siihen, että menettely motivoi henkilökuntaa, ja että siitä saatava tieto hyödynnetään hyvin uusia kehittämistoimia suunniteltaessa. Samanaikaisesti havainnointikierrosten toteutuksen kanssa kehitetään turvallisuusviestintää sekä ekokemiläisten että yhteistyökumppaneiden parissa.

Toisena kehittämiskohteena vuonna 2010 on tapaturmatutkinnan ja vaaratilanneilmoitusten käsittelyn, seurannan ja tiedon hyödyntämisen parantaminen. Lähtökohtana on järjestelmäajatteluun perustuvan tapahtumatutkinnan vahvistaminen perustutkinnassa (esimiehiä kouluttamalla) sekä organisaation oppimisen varmistaminen kertyvän tapahtumatiedon hyödyntämisessä (tiedon hyödyntämisen organisointia kehittämällä).

Tapana turvallisuus -kehittämishanke toteutetaan 2010 aikana ja hanke päättyy 31.12.2010.

Hankkeen vastuuhenkilö

Hannu Ukkonen

Tiedote

Turvallisuus hyväksi tavaksi

31.12.2010

Esimiehet kiertävät työmailla lisätäkseen turvallisia työtapoja.
Vahingot ilmoitetaan ja käsitellään aiempaa tarkemmin. Tällaiset
konkreettiset parannustoimet on otettu käyttöön Ekokemillä.
Kehittämishanke oli Työsuojelurahaston rahoittama ja VTT:n
toteuttama.

 

Ekokem Oy Ab:n työturvallisuus oli vakiintunut kemianteollisuuden
keskimääräiselle tasolle. Turvallisuustason parantamiseksi se
käynnisti kehityshankkeen, jotta työturvallisuus paranisi
olennaisesti ja pysyvästi.

Toiminnan suunnitteli ekokemiläisten asiantuntijoiden työryhmä.
Sen työtä tukivat VTT:n turvallisuuden kehittämisen asiantuntijat.
Erityistä huomiota kiinnitettiin henkilöstön motivoimiseen ja
saatavan tiedon hyödyntämiseen, kun suunnitellaan uusia
kehittämistoimia.

 

Yhteiset työtavat määriteltiin

Ekokemin koko henkilöstölle ja yhtiössä toimiville
urakoitsijoille jaettiin Tapana turvallisuus ‐taskumuistio, johon
on koottu kuvaukset kaikissa Ekokemin töissä noudatettavista
työtavoista.

Taskumuistio on osoittautunut erinomaiseksi avuksi, kun
perehdytetään yhteistyökumppaneiden työntekijöitä ja yhtenäistetään
toimipaikkojen käytäntöjä.

Esimiehet hyviksi malleiksi

 

Uusina kehittämistoimina aloitettiin vuonna 2010 esimiestason
havainnointikierrokset. Niiden päätarkoitus on lisätä turvallisten
työtapojen käyttöä. Havainnoinnin lisäksi kehitettiin
turvallisuusviestintää sekä ekokemiläisten että
yhteistyökumppaneiden joukossa.

 

Esimiesten pitää motivoida ihmisiä käyttämään Ekokemin
määrittelemiä yhteisiä turvallisia toimintatapoja ja lisätä
turvallisuusasioiden vuorovaikutusta työntekijöiden kanssa. Lisäksi
esimiehet hankkivat tietoa siitä, miten kentällä todella toimitaan.
Esimiesten pitää tukea myönteistä kehitystä ja puuttua
epäturvallisiin toimintatapoihin. Esimiehiltä siis odotetaan oman
ja muiden riskitietoisuuden parantamista sekä ymmärrystä kunkin
panoksesta turvallisuuden tekemisessä.

 


Tapaturmatutkintaa kehitettiin

Toiseksi pääkehittämiskohteeksi otettiin tapaturmien tutkinnan
ja vaaratilanneilmoitusten käsittely, seuranta ja tiedon
hyödyntäminen. Tämä perustui esimiesten kouluttamiseen ja tiedon
hyödyntämiseen organisoinnin kehittämisessä.

 

Hankkeessa uusittiin sähköinen lomake. Sillä ilmoitetaan ja
tutkitaan läheltä piti -tilanteet, turvallisuushavainnot sekä
tapaturmat ja vahingot. Erityisesti tapahtumien syiden ja syntyyn
vaikuttaneiden tekijöiden selvittämistä pyrittiin tehostamaan.
Turvallisuuden ymmärtäminen toiminnassa syntyväksi monimutkaiseksi
ilmiöksi on uuden tutkintatavan lähtökohta.

Tapaturmien ilmoittamis‐ ja käsittelymenettely hyväksyttiin
Ekokem‐konsernin johtoryhmässä. Tavoite on oppia kokemuksista.
Menettely koskee työtapaturmia, läheltä piti ‐tilanteita ja
ammattitautiepäilyjä.

Vahinkojen käsittely eriteltiin

Ilmoitus‐ ja käsittelyprosessi jaettiin viiteen kokonaisuuteen,
joihin jokaiseen laadittiin yksityiskohtaiset ohjeet tehtäväjaosta.
Kokonaisuus sisältää ilmoituksen tekemisen esimiehelle, lomakkeen
täyttämisen järjestelmään, tapahtuman tutkimisen, tiedon käytön
turvallisuustyössä ja ‐viestinnässä sekä toimenpiteiden
vaikuttavuuden seurannan ja arvioinnin.

Turvallisuustiedon tehokkaammaksi hyödyntämiseksi yksiköissä oli
sovittu, että yksikön johto katsastaa puolivuosittain
turvallisuustilanteen. Raporttia varten laaditaan sähköinen lomake,
jolla pyritään edistämään turvallisuusviestintää henkilöstölle sekä
toiminnan suunnittelua ja seurantaa.

Tapaturmaraportit kaikkien luettavissa

 

Toimitusjohtajan johdolla projektista tiedotettiin henkilöstölle
kahdesti keväällä 2010. Hanketta on kaikissa vaiheissa käsitelty
laajennetussa johtoryhmässä, jossa on henkilöstöedustus.
Työsuojeluorganisaation henkilöstöedustajat kuuluvat
projektiryhmään.

 

Turvallisuuden seurantatiedot ja turvallisuustapahtumat –
esimerkiksi tapaturmaraportit ilman henkilötietoja – ovat kaikkien
luettavissa Ekokemin tietojärjestelmässä. Lisäksi projektipäällikkö
laatii kerran kuukaudessa turvallisuuskatsauksen intranettiin. Myös
sisäisessä Kempostissa käsitellään turvallisuusasioita
säännöllisesti.

 

Hyvän alun pitäisi muuttua hyväksi arjeksi

Kertyneet kokemukset uusista toimintatavoista ja työvälineistä
ovat rohkaisevia. Uudet tavat ja välineet on otettu käyttöön,
kehitettäviä kohteita on tunnistettu niiden avulla ja
kehittämistoimia on toteutettu.

Ekokemin henkilöstön työtapaturmien lukumäärä vuonna 2010 oli
selvästi edellistä vuotta pienempi.

 

Haasteellista on hyvän suuntauksen ja kehittämisinnon
säilyttäminen senkin jälkeen, kun projekti muuttuu turvalliseksi
toimintatavaksi. Jatkossa turvallisuuden pitää kehittyä aitona
arvona, joka otetaan huomioon päätöksenteossa ja päivittäisessä
toiminnassa.

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Aineisto

TAPANA TURVALLISUUS. Kehittämisprojektin toiminta vuonna 2010. Loppuraportti. Avaa

Lyhyt yhteenveto loppuraportista Avaa