Turvapuisto Pohjois-Suomi koulutusmateriaalit, kouluttajaopas sekä koulutusten kehittäminen

Hanketiedot

Hankenumero
113245

Hakija
Talonrakennusteollisuus ry

Toteuttaja
Talonrakennusteollisuus ry

Lisätietoja
Kim Kaskiaro
kim.kaskiaro@rakennusteollisuus.fi

Toteutusaika
1.10.2013 - 1.6.2014

Työsuojelurahaston päätös
8.10.2013
60 000 euroa

Kokonaiskustannukset
72 996 euroa

Tulokset valmistuneet
1.6.2014

Tiivistelmä

Hankkeen päätavoitteena on varmistaa rakenteilla olevan Turvapuisto Pohjois-Suomen peruskoulutuskierroksen laatutaso ja yhdenmukaisuus eri toimijoiden välillä. Lisäksi hankkeen tavoitteena on kehittää syventäviä koulutussisältöjä ja tapoja toteuttaa koulutuskierrokset.

Hanke pohjaa Pohjois-Suomen Turvapuisto Ry:n (PSTP Ry) rakennuttamaan, rakenteilla olevaan työturvallisuuden koulutusrataan (Turvapuisto Pohjois-Suomi, Oulu). Koulutusradan lähtökohtana on tekemällä oppiminen. Oppimisympäristö on siirretty luokkahuoneista ulos työturvallisuuden koulutuspolulle. PSTP Ry:n toimijaverkostossa on mukana yli 60 yritystä ja yhteisöä. Puisto on avoin myös verkoston ulkopuolisille toimijoille.

Hankkeessa toteutetaan koulutusmateriaali ja -opas yhteistyössä verkoston toimijoiden kanssa. Muodostettu materiaali pilotoidaan ja siitä viimeistellään lopullinen versio kouluttajien käyttöön (n.100 kouluttajaa toimijaverkostosta). Yhteinen koulutusmateriaali ja kouluttajaopas mahdollistavat yhdenmukaiset kokemukselliseen oppimisteoriaan perustuvat koulutukset eri kouluttajien välillä.
Lisäksi hankkeessa kootaan yhteistyössä ideat koulutussisältöjen syventämiseksi. Syventävien koulutussisältöjen avulla puistoympäristöä voidaan käyttää tiettyjen aihealueiden tarkempaan opiskeluun ja osana oppilaitosten opintokokonaisuuksia.

Turvapuisto Pohjois-Suomi avataan koulutuskierroksille kevään 2014 aikana. Opasmateriaalit ovat käytettävissä heti niiden valmistumisen jälkeen keväällä 2014.

Hankkeen vastuuhenkilö

Kim Kaskiaro

Tiedote

Työturvaradalle yhtenäiset evästykset

1.6.2014

Pohjois-Suomen turvapuistossa opitaan työturvallisuutta tekemällä. Työturvallisuuden koulutusradan laadun varmistamiseksi Talonrakennusteollisuus loi hankkeen, jossa valmistettiin rastikoulutusten käsikirjoitus, kouluttajan opas ja itseopiskelutyökalu. Yhteinen aineisto varmistaa sitä, että kouluttajat opastavat yhdenmukaisesti. Työsuojelurahasto rahoitti koulutushanketta.

Tehdyillä koulutusaineistoilla Pohjois-Suomen turvapuisto oli jo alkukesällä 2014 kouluttanut 110 kouluttajaa, jotka puolestaan ovat omatoimisesti kierrättäneet radalla jo satoja henkilöitä. Suosio jatkuu, ja kouluttajat ovat suunnitelleet kosolti koulutuksia yrityksille ja oppilaitoksille.

Hankkeessa myös syvennettiin opetussisältöjä. Niitä kehitettiin varsinkin työturvallisuusrastien ryhmätöinä.

Hyvä aineisto, hyvä käyttöaste

Laadukas aineisto mahdollisti turvapuiston nopean käyttöönoton ja korkean käyttöasteen. Turvapuiston avajaiset järjestettiin 2. lokakuuta 2014 Oulussa.
 
Turvapuiston, Oulun yliopiston, Työterveyslaitoksen ja Topone Oy:n edustajien lisäksi aineiston tuottamiseen osallistui noin 80 henkilöä Pohjois-Suomen turvapuisto -verkoston jäsenyrityksistä.

Jatkossa pienyritykset huomioon
 
Turvapuisto aikoo jatkossa kehittää koulutuksia etenkin pienille ja keskisuurille yrityksille. Hankkeessa päätellään, että oppilaitosten pitäisi hyödyntää nykyistä enemmän yritysten työturvallisuuskoulutuksen osaamista.
 
Osallistujat toivoivat uusia koulutusratarasteja. Toivelistalla ovat räjäytystyöt, betonipaalujen katkaiseminen, kattoristikkotyöt ja liukastumistapaturmat.

Myös toiminnallisuuteen perustuva itseopiskelutyökalu toteutettiin. Toiminnallisuuteen paneutunut yritys suunnittelee toteuttavansa muutaman kokeilurastin turvapuistolle, ja monet Pohjois-Suomen Turvapuiston jäsenyritykset ilmoittautuivat nopeasti koekäyttäjiksi. Kokeilun jälkeen tiedetään, soveltuuko itseopiskelutyökalu myös yritysten sisäiseen käyttöön.

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Aineisto

Kouluttajaopas Avaa

http://www.10e.fi/en/news/show/Northern-Finlands-first-safety-park-is-now-open