Turvapuistot – tapaustutkimus koulutuksen tehokkuudesta

Hanketiedot

Hankenumero
117276

Hakija
Tuula Räsänen

Toteuttaja
Tuula Räsänen

Lisätietoja
Tuula Räsänen
tuula.rasanen@ttl.fi

Toteutusaika
3.10.2017 - 9.10.2017

Työsuojelurahaston päätös
16.6.2017
750 euroa

Kokonaiskustannukset
1 712 euroa

Tulokset valmistuneet
9.10.2017

Tiivistelmä

Turvapuistot – tapaustutkimus koulutuksen tehokkuudesta (Säkerhetsparker – en fallstudie om effektiviteten av utbildningen) Esitetään WOS –konferenssissa (Working on safety) 3-6 lokakuuta 2017 Prahassa. Tällä hetkellä Suomessa on kaksi toiminnassa olevaa turvapuistoa, yksi Espoossa ja toinen Oulussa. Kolmas turvapuisto avataan elokuussa 2017 Kuopioon. Turvapuisto muodostuu harjoitusalueesta, jossa rakennusteollisuuden ja muiden toimialojen työpaikat voivat kouluttaa henkilöstöään hallitsemaan paremmin työterveyteen ja –turvallisuuteen liittyviä riskejä. Tämän tapaustutkimuksen tavoitteena on tarkastella lähemmin koulutuksen vaikuttavuutta yhdessä suuressa yrityksessä, joka on kouluttanut aktiivisesti henkilöstöään turvapuistossa. Tutkimuksen aineisto on kerätty laajemmassa turvapuistojen vaikuttavuutta selvittäneessä tutkimuksessa (Turvapuistot työturvallisuuskoulutuksen oppimisympäristönä, TSR 114 368). Aineisto kerättiin helmikuun 2015 ja helmikuun 2017 välisenä aikana. Yrityksen tapaturmatilastossa tapahtui positiivista kehitystä vuosien 2010 – 2016 välillä. Yhtenä tutkimusmenetelmänä käytetty pohjoismainen turvallisuusilmapiirikysely (NOSACQ) ei kuitenkaan osoittanut merkittävää muutosta ilmapiirissä yhden vuoden aikana. Suurin osa ryhmähaastatteluihin osallistuneista arvioi puistokoulutuksen vaikutusta oppimistulokseen hyvänä. Koulutusmenetelmää pidettiin erityisen hyödyllisenä opiskelijoille ja kaikille niille, jotka tarvitsivat perehdyttämistä turvallisuusasioihin.

Hankkeen vastuuhenkilö

Tuula Räsänen

Tiedote

Turvapuisto opettaa työturvallisuutta kekseliäästi

9.10.2017

Työterveyslaitoksen vanhempi asiantuntija Tuula Räsänen esitteli työtapaturma-alan konferenssissa turvapuistoja. Ne ovat osoittautuneet hyödyllisiksi rakennusalan työturvallisuuskoulutuksessa. Konferenssi järjestettiin Tšekin Prahassa 3.–6. lokakuuta 2017. Työsuojelurahasto tuki Räsäsen osallistumista matkastipendillä.

Räsäsen esitys pohjaa Työsuojelurahaston tukemaan tutkimukseen Espoon ja Pohjois-Suomen turvapuistoista – suomalaisista työturvallisuusalan innovaatioista (TSR 114368). Espoon turvapuisto perustettiin 2009 ja Pohjois-Suomen turvapuisto Ouluun 2014.

Räsänen selvittää turvapuistojen vaikuttavuutta työturvallisuuteen. Tutkimuksen kuusi kohdeyritystä edustavat talonrakennusta, korjausrakentamista ja palvelualaa.

Haastatteluissa korostuivat turvapuistokoulutuksen havainnolliset työnkuvaukset, onnettomuuksien ja ongelmien selkeä esittäminen sekä suojautuminen. Lähes kaikki haastatellut painottivat puiston hyödyllisyyttä etenkin opiskelijoille.

Erityisesti kehuttiin suojainten käytön esittelyä, nosturityövideota sekä kaivantojen sortumisriskin ja tuentojen esittämistä.

Yritysten yläportaille mietittävää

Suunnittelijoille toivottiin lisätietämystä rakentamiskäytännöistä. Puistoissa voisi olla esimerkkejä työvaiheista, joita suunnittelijat voivat soveltaa työssään.

Jotkut haastatellut sanoivat, että turvallisuusasiat jäävät liian usein työntekijöiden vastuulle. Työnjohtajilta ja esimiehiltä toivottiin parempaa perehtymistä työturvallisuusasioihin.

Aineiston keräys paljasti, että yritykset keräävät vaihtelevasti numerotietoa työturvallisuudesta ja työterveydestä. Luotettavimmin lukuja saatiin tapaturmataajuudesta – se on selvästi laskenut kaikilla kohdeyrityksillä.

Turvapuistoja voi yhä kehittää runsaasti. Räsänen toivoo, että turvapuisto-oppimista laajennettaisiin esimerkiksi prosessiteollisuuteen, kuljetukseen ja varastointiin sekä terveys- ja sosiaalipalveluihin. Puistot myös verkostoivat yrityksiä, oppilaitoksia ja intressiryhmiä erinomaisesti.

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Aineisto

Tuula Räsänen, Avaa

. 9th International Conference on the Prevention of Accidents at Work (WOS.net). October 3-6, 2017, Prague