TurvaSiipi – Hoitajien työturvallisuus, työnhallinta ja työhyvinvointi haastavan potilaan hoidossa psykiatrisessa sairaalassa

Hanketiedot

Hankenumero
190076

Hakija
Turun ammattikorkeakoulu Oy

Toteuttaja
Turun ammattikorkeakoulu Oy

Lisätietoja
Mari Lahti
mari.lahti@turkuamk.fi

Toteutusaika
1.9.2019 - 30.4.2022

Työsuojelurahaston päätös
15.4.2019
110 000 euroa

Kokonaiskustannukset
184 568 euroa

Tulokset valmistuneet
5.8.2022

Tiivistelmä

Psykiatriassa hoitajien työturvallisuus- ja hallinta vaarantuvat potilaiden haastavan käyttäytymisen vuoksi. Haastavan käyttäytymisen hoidossa tulee lisätä riskinarviointia, ennakointia ja hoidollista vuorovaikutusta.

Tavoitteena on kehittää työympäristöä turvasiipitilan avulla siten, että se edistää hoitajien työturvallisuutta- ja hallintaa hoidettaessa haastavaa potilasta. Turvasiipitilan käytöstä kehitetään ohjeistus.

Tutkimusasetelma on kvasikokeellinen koe-kontrolliryhmäasetelma sisältäen neljä vaihetta: 1. Integratiivinen kirjallisuuskatsaus. Aineiston muodostavat julkaisut hoitajien ja potilaiden kokemuksista turvasiipitilan käytöstä psykiatriassa. 2. Rekisteritutkimus ja hoitajien kyselytutkimus. Aineisto muodostuu rekisteritiedoista (HaiPro,Operon) ja kahdesta kyselytutkimuksesta liittyen hoitajan työturvallisuuteen ja työhyvinvointiin. 3. Turvasiipitilan pilotointi ja potilaiden ja hoitajien käyttökokemukset tilasta. Aineisto muodostuu haastatteluista. 4. Ohjeistuksen kehittäminen turvasiipitilan käytöstä psykiatriassa.

Tutkimus tuottaa uutta tietoa psykiatriassa työskentelevien hoitajien työoloista ja turvasiipitilan käyttökokemuksista potilaan aggressiivisen käyttäytymisen hoidossa.

Turvasiipimallin kehittämisellä uudistetaan työympäristöä ja hoitajien työoloja, jolloin työnhallinta- ja turvallisuus paranevat. Tutkimustulokset tuovat uuden käytännön haastavien potilaiden hoitoon psykiatriassa, jonka avulla hoitajiin kohdistuvia riskitekijöitä voidaan vähentää.

Hankkeen vastuuhenkilö

Mari Lahti

Tiedote

Hoitajien työturvallisuus ja työnhallinta haastavan potilaan hoidossa psykiatrialla

5.8.2022

Tiivistelmä

TurvaSiipi-hankkeessa kehitettiin ensimmäisenä Suomessa näyttöön perustuva hoitokäytäntö turvaamaan hoitajien työn hallintaa haastavasti käyttäytyvien potilaiden parissa. Tavoitteena oli kehittää psykiatrisessa sairaalassa työskentelevien hoitajien työympäristöä turvatilan avulla niin, että se edistää hoitajien työturvallisuutta ja työn hallintaa. Tavoitteena oli luoda ohjeistus turvatilan käytöstä hoidon tueksi. Hankkeen aineiston muodostivat tieteelliset artikkelit (kirjallisuuskatsaus), rekisteriaineisto (rekisteritutkimus), haastatteluaineisto (ryhmä-ja yksilöhaastattelut) ja kyselyaineisto (kyselytutkimus). Tuloksia voi soveltaa suomalaisessa työelämässä suunniteltaessa ja toteutettaessa haastavasti käyttäytyvien potilaiden hoitoa.

Lähtökohdat

Psykiatriassa käytetään pakkotoimia haastavien potilaiden hoidossa, vaikka tiedetään, että pakkotoimet eivät edistä potilaiden vointia. Potilaita tulisikin hoitaa lisäämällä hoitaja-potilas vuorovaikutusta siten, että hoitotilanteen turvallisuus säilyy. TurvaSiipi-hankkeessa tuotettiin uutta näyttöön perustuvaa tietoa turvatilahoidosta. Tavoitteena oli kehittää psykiatrisessa sairaalassa työskentelevien hoitajien työympäristöä turvatilan avulla siten, ettei työturvallisuus heikenny.

Aineisto

Tutkimus koostui 4:stä vaiheesta; 1. kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena oli selvittää turvatilan käyttöä psykiatriassa kirjallisuuden perusteella, 2. selvitettiin hoitajien työturvallisuuteen- ja hallintaan sekä työhyvinvointiin liittyviä tekijöitä kyselytutkimukseen ja rekisteritutkimukseen perustuen, 3. tarkoituksena oli pilotoida turvatilaa ja pilotoinnin jälkeen selvitettiin haastatteluiden avulla hoitajien ja potilaiden kokemuksia turvatilasta ja 4. luotiin ohjeistus turvatilan käytöstä.

Menetelmät

Hanke oli monimenetelmä tutkimus, jossa käytettiin menetelmänä kirjallisuuskatsausta, kyselytutkimusta, rekisteritietoa sekä yksilö- ja ryhmähaastatteluita. Hankkeen aineistoa analysoitiin niin laadullisin kuin määrällisin menetelmin. Tavoitteena oli näiden pohjalta luoda ohjeistus turvatilan käytölle laajemmin psykiatrialla.

Tulokset ja johtopäätökset

Hankkeen tuotoksena muodostettiin toimintamalli tukemaan hoitajien työturvallisuutta ja työn hallintaa turvatilassa annettavan hoidon aikana. Toimintamalli koostuu kuudesta osa-alueesta sisältäen ohjeet turvatilan esittelystä potilaalle, turvatilan hoidon aloittamisen kriteerit, kuvauksen hoitotyön toiminnoista turvatilassa, hoidon päättäminen turvatilassa, ohjeistukset riittävään resursointiin ja henkilöstön täydennyskoulutukseen.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

TurvaSiipi-hankkeen tuloksia voidaan hyödyntää kehitettäessä haastavien tilanteiden hoitoa psykiatrian yksiköissä ja muualla. Turvatilassa toteutetun hoidon keskeisiä ja auttavia elementtejä on potilaan ja hoitajan vuorovaikutuksen lisääntyminen ja mahdollisuus väkivallanriskinarviointiin. Tiivis vuorovaikutus potilaan ja hoitajan välillä sekä hoitajan läsnäolo auttaa de-eskaloimaan kärjistyneet tilanteet ja välittyy potilaalle inhimillisenä hoitona, jolloin pakkotoimien käytöltä vältytään.

Aineisto

Lahti, Mari; Berg, Johanna; Vainila, Veera; Korte, Mikko; Toikka, Pekka; Makkonen, Pekka; Varvikko, Kalle; Lindroos, Annamari; Mishina, Kaisa. Hoitajien työturvallisuus ja työn hallinta haastavan potilaan hoidossa psykiatrisessa sairaalassa. Loppuraportti. 2022. Turun ammattikorkeakoulun raportteja 287.
ISBN 978-952-216-811-5 (pdf)
ISSN-1459-7764 (elektroninen)
https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-216-811-5 Avaa

Mediatiedote Avaa

Konferenssiabstrakti1 Avaa

Konferenssiabstrakti Avaa

Terveyttä tieteestä: Blogikirjoitus Avaa

KHO:Blogikirjoitus Avaa

RENEsymposium-Esitys Avaa