Tutkimus- ja tuotekehitysyksiköiden organisointi suurissa organisaatioissa

Hanketiedot

Hankenumero
112081

Hakija
Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu

Toteuttaja
Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu

Lisätietoja
Risto Harisalo
risto.harisalo@uta.fi

Toteutusaika
1.4.2012 - 31.8.2012

Työsuojelurahaston päätös
13.6.2012
14 200 euroa

Kokonaiskustannukset
20 043 euroa

Tulokset valmistuneet
31.8.2012

Tiivistelmä

TAVOITTEET
Suurten Suomessa sijaitsevien organisaatioiden tutkimus- ja tuotekehitysyksiköiden organisointia ei ole aiemmin tutkittu tutkimusryhmän määrittämällä tavalla, joten esitutkimus on tarpeen käytännöllisten kysymysten selvittämiseksi ja tutkittavien organisaatioiden sitouttamiseksi osaksi vertailevaa tutkimushanketta.

Teoreettisen viitekehyksen mukaan tutkimuksellinen harmaa vyöhyke koskee suurten organisaatioiden tutkimus- ja tuotekehitysyksiköitä, joiden merkittävyyttä ja organisointia selvitetään. Esitutkimuksesta rakennetaan tutkimus- ja työsuunnitelma varsinaiseen tutkimushankkeeseen.

MENETELMÄT JA TULOSTEN ESITYS

1. Mitä suurten yritysten tutkimus- ja tuotekehitysyksiköiltä odotetaan?
2. Millainen asema yksiköillä on suurissa organisaatioissa?
3. Miten yksiköitä johdetaan sisäisesti ja millaiset olosuhteet vallitsevat?
4. Miten kyseiset seikat vaikuttavat yksiköiden tuloksellisuuteen?

Kysymyksiin etsitään lisätietämystä yksiköiden kehitysjohtajilta, jotka parhaiten kykenevät vastaamaan edellä eriteltyihin kysymyksiin sekä ohjaamaan tutkijoita mahdollisiin muihin tietolähteisiin. Vertaileva analyysi toteutetaan paperi- ja metsäteollisuuden sekä uuden teknologian yrityksissä, joista tutkimushankkeeseen pyritään sitouttamaan metsäteollisuuden sektorilta viisi suurta toimijaa ja uuden teknologian sektorilta kymmenen suurta toimijaa.

Esitutkimus toteutetaan 30.6.2012 mennessä. Varsinainen tutkimus- ja työsuunnitelma esitetään 1.9.2012 mennessä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Risto Harisalo

Tiedote

Tutkimus- ja kehitysyksiköt tutkimuskatveessa

31.8.2012

Tutkimus- ja tuotekehitysyksiköiden asema suurissa organisaatioissa on miltei tutkimaton alue. Niinpä Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulun tutkimusryhmä haluaa selvittää tutkimus- ja tuotekehitysyksiköiden johtamisen. Tutkimustehtäväksi he tarkentavat johtamiskäytäntöjen ja organisaatiorakenteen tuloksellisuuden suhteutettuna strategisiin tavoitteisiin. Työsuojelurahasto rahoitti esitutkimusta.
 
Esitutkimuksena tutkijat haastattelivat kahdeksasta suuresta yhtiöstä kymmenen kehitysjohtajaa. Haastatteluista tutkijat kokosivat teemat, joita organisaatioissa toivottiin tutkittavan.
 
Tutkijat päättelevät, että teorioista johdettuina organisaatiot voi jaotella hyviin, keskinkertaisiin ja huonoihin. Tämän jaottelun perusteella tutkimus- ja tuotekehitysyksiköistä voidaan tehdä pitkittäistutkimus. Tällöin yksiköitä vertailtaisiin rakenteiden, toimintatapojen ja strategisten tavoitteiden mukaisesti.
 
Tutkijaryhmä päättelee, että esitutkimuksessa varmistettiin aiheen tutkimustarve sekä teoriassa että käytännössä.

Toimittaja
Hannu Kaskinen