Tutkimus ulkomaisen tilapäistyövoiman työehdoista ja sosiaaliturvasta Suomessa

Hanketiedot

Hankenumero
112078

Hakija
Svenska social- och kommunalhögskolan

Toteuttaja
Svenska social- och kommunalhögskolan

Lisätietoja
Mika Helander
mika.helander@abo.fi

Toteutusaika
1.5.2012 - 31.12.2013

Työsuojelurahaston päätös
25.4.2012
114 650 euroa

Kokonaiskustannukset
189 450 euroa

Tulokset valmistuneet
31.12.2013

Tiivistelmä

Tutkimushankkeen tavoitteena on tuottaa tietoa työn tilapäisyyden vaikutuksista ulkomaisten työntekijöiden kokemuksiin työehdoista ja sosiaaliturvasta Suomessa. Kyseessä on siis niin sanottu kokemustutkimus. Tutkimuksessa analysoidaan laadullista tutkimusotetta käyttäen niitä erityiskysymyksiä ja haasteita, joita Suomessa tilapäisesti työskentely aiheuttaa ulkomaisille työntekijöille työhön ja sosiaaliturvaan liittyvissä kysymyksissä.

Ovatko Suomessa tilapäisesti työskentelevät työntekijät tietoisia oikeuksistaan liittyen esimerkiksi terveydenhuoltoon, työaikoihin, ammattiliiton jäsenyyteen tai työhön liittyviin tapaturmavakuutuksiin? Kokevatko he erityisongelmia, jotka ovat yhteydessä tilapäisyyteen?
Tutkimuskysymykset voidaan esittää tiivistetysti seuraavalla tavalla:
1. Mitkä ovat kyseisten työntekijäryhmien kokemukset heidän mahdollisuuksistaan saada suomalaiseen hyvinvointivaltioon liitettyä turvaa?
2. Millä tavalla työskentelyn tilapäisyys vaikuttaa tilapäistyöntekijöiden kiinnostukseen ja tarpeeseen hankkia tietoa suomalaisen yhteiskunnan työhön ja sosiaaliturvaan liittyvistä oikeuksista?
3. Minkälaista tietoa ja tiedontarvetta tilapäistyöntekijöillä on ja miten he saavat tietoa suomalaisiin työmarkkinoihin liittyvistä oikeuksista sekä niihin liittyvästä sosiaaliturvasta?

Hankkeen tutkimustulokset raportoidaan tieteellisenä monografiana, sekä konferenssiesitelmien muodossa ja mediatiedottamisella. Tutkimushankkeen kesto on 1.1.2011-31.12.2013.

Hankkeen vastuuhenkilö

Mika Helander

Tiedote

Ulkomainen tilapäistyövoima pääosin tyytyväistä – epäkohdista huolimatta

31.12.2013

Ulkomaisilla tilapäistyöntekijöillä on kohtaamistaan epäkohdista
huolimatta pääosin hyviä kokemuksia suomalaisista työoloista,
työehdoista ja sosiaaliturvasta.

Väärinkäsityksiä ja tietämättömyyttä on kuitenkin laajasti, ja
jossain määrin ulkomaiset tilapäistyöntekijät arvostelevat
suomalaisten viranomaisten byrokraattisuutta ja pitkiä odotusaikoja
asioiden käsittelyssä.

Kohtelun katsotaan kuitenkin olleen ystävällistä ja asiallista.
Lisäksi suomalaisen sosiaaliturvan katsotaan toimivan hyvin.
Maatalouden kausityöntekijät arvostelevat korkeaa verotusta.

Ulkomaisen tilapäistyövoiman kokemuksia työoloista, työehdoista
ja sosiaaliturvasta on selvittänyt Svenska social- och
kommunalhögskolan. Työsuojelurahasto rahoitti hanketta
tutkimusmäärärahalla.

Tutkijaryhmä analysoi tutkimusta varten laajan haastattelu- ja
havainnointiaineiston, joka oli kerätty aiemmassa niin ikään
Työsuojelurahaston rahoittamassa hankkeessa (
TSR 110380).

Asumisjärjestelyt tökkivät usein

Tutkimuksen mukaan suoranaisia epäkohtia esiintyy lähinnä
asumiseen liittyen.

Esimerkiksi soluasumisesta joudutaan maksamaan korkeita vuokria.
Pääkaupunkiseudun asuntopula heijastuu siten selvästi ulkomaisten
tilapäistyöntekijöiden asumisolosuhteisiin.

Useampi työntekijä on jakamassa soluasuntoa. Työntekijät tekevät
vuorotyötä, ja siitä aiheutuva jatkuva liikkuminen asunnossa
aiheuttaa rauhattomuutta.

Lisäksi usein työnantaja vuokraa asunnon työntekijöille ja saa
siten osan maksamastaan palkasta palautuksena takaisin.

Ongelmallista tämä on niissä tapauksissa, joissa tämä on keino
kiertää työehtosopimuksen palkkamääräyksiä. Palkka maksetaan
työehtosopimuksen mukaan, mutta iso summa palautuu työnantajalle
korkeana vuokrana.

Kela-kortin puuttuminen vaikuttaa

Tilapäistyöntekijöiden omaa, heiltä edellytettyä vakuutusta
kohtaan esiintyy epäilyksiä.

Työterveyshuoltoa pidetään toimivana järjestelmänä, mutta muun
terveydenhoidon saaminen ilman Kela-korttia koetaan
ongelmalliseksi.

Varsinaisesti kyse on maassa oleskelusta tilapäisesti ilman
kotikuntaa, mutta konkreettisena kokemuksena on, että Kela-kortin
puuttuminen vaikeuttaa terveydenhoidon saamista.

Osalla ulkomaalaisista työntekijöistä oli ollut vaikeuksia saada
palkkaansa. Etenkin siivoojissa oli henkilöitä, joiden työtunteja
ei ollut otettu oikein huomioon palkanmaksussa.

Samoin osalla kausityöntekijöistä oli kokemuksia väärin
lasketuista marjamääristä palkanmaksun perusteena.

Ulkomaisia työnvälitysfirmoja kohtaan haastatellut kertoivat
tyytymättömyyden aiheista.

Motiivina tienata mahdollisimman paljon

Ulkomaisten tilapäistyöntekijöiden kokemaa tiedon puutetta ja
heidän saamaansa virheellistä tietoa selittää osin se, että pääosa
heidän saamastaan tiedosta tulee epävirallisia kanavia pitkin
työnantajilta ja työtovereilta sekä töitä välittäviltä
firmoilta.

Työntekijät ovat hyvin riippuvaisia työnantajistaan, erityisesti
maatalouden kausityössä.

Tilapäistyöntekijöiden motivaatio ottaa selvää heille kuuluvista
oikeuksista ja vallitsevista ehdoista on kuitenkin rajallista.

Tilapäisesti Suomessa työskentelevät ovat maassa pääasiallisena
tarkoituksenaan ansaita rahaa: motiivi on tienata mahdollisimman
paljon lyhyen, tilapäisen oleskelun aikana. Osa kausityöntekijöistä
pystyi työjakson jälkeen elättämään itsensä jopa puoli vuotta
kotimaassaan työstään saamallaan palkalla.

Tutkijoiden kehittämisehdotuksia

Tutkijat esittävät lukuisia kehittämisehdotuksia ulkomaisen
tilapäistyövoiman aseman parantamiseksi.

Esimerkiksi suomalaisen yhteiskunnan olosuhteista ja muodollisista
ehdoista viestimisen pitäisi olla systemaattisempaa.

Tilapäistyöntekijöille pitäisi tarjota tilapäinen Kela-kortti,
joka oikeuttaa terveydenhoitoon ja lääkekorvauksiin oleskelun
aikana, vaikka heillä ei ole kotikuntaa Suomessa.

Ammattijärjestöjen pitäisi myös keskittyä tilapäistyöntekijöiden
olosuhteisiin ja työehtoihin.

Asumisolosuhteita tulisi kehittää: tarjolla saisi olla
riittävästi vuokra-asuntoja, joita tilapäistyöntekijät voisivat
vuokrata käypään markkinahintaan riippumattomasti
työnantajistaan.

Tilapäistyöntekijöiden korkeasta lähdeverosta marjanpoiminnassa
pitäisi siirtyä progressiiviseen verotukseen.

Tuloksista kerrottu laajasti

Tutkijat luonnehtivat tutkimusaihettaan hyvin laajaksi ja
nykyajassa strategiseksi. Aihetta ei ole tutkittu paljoa, vaikka
sillä on merkitystä työperäiselle maahanmuutolle, Suomen
huoltosuhteelle, sosiaalipolitiikan ja -vakuutuksen kehitykselle
sekä suhdannepolitiikalle yhteisvaluutan aikakautena.

Tutkijaryhmä on raportoinut tuloksista erittäin laajasti
suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi julkaisuissa, ja prosessissa on
useampi julkaisu. Lisäksi aiheesta on pidetty kymmeniä esitelmiä ja
luentoja sekä annettu medialle haastatteluja.

Hankkeen suunniteltu suomenkielinen kokoomateos loppuraporttina
julkaistaan vuoden 2016 aikana.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toimittaja
Leena Huovila

Aineisto

Julkaisut tutkijan mukaan aakkosjärjestyksessä

Julkaisut Alho Rolle

1. Alho, Rolle (2013) Trade union responses to labour immigrants: selective solidarity. Yearbook of Finnish Population Research 2013.http://www.vaestoliitto.fi/@Bin/3174508/Alho_Yearbook+2013_pp.77%13102.pdf (vaatii kirjautumisen) Avaa

http://rossy.ruc.dk/ojs/index.php/njwls/article/view/3015/1278. https://www.tsr.fi/Estonian%20context,%20Nordic%20Journal%20of%20Working%20life%20Studies%203%20(3):%20133-153.%20http://rossy.ruc.dk/ojs/index.php/njwls/article/view/3015/1278 Avaa

3. Alho, Rolle (2012) ‘The immigration and immigrant strategies of the Finnish Construction Trade Union and the Service Union United’ [In Finnish], Työelämän tutkimus 10 (1): 38-54. Re-published in 2012 in M. Helander (ed.) Wage Work [in Finnish] with a title Immigration and Immigrants: A Threat or Challenge for Trade Unions? [In Finnish]http://pro.tsv.fi/tetu/tt/tt2012,1.pdf

4. Alho, Rolle & Helander, Mika (2014 work in progress) Embedded information and support: Foreign seasonal farm workers’ strategies at the margins of the Finnish welfare state. (To be submitted to the Nordic Journal of Working Life Studies.) Avaa

Julkaisut Helander Mika

1. Creutz, Karin & Helander, Mika (2014) Tala om mångfald! Medborgarsamhället, media och etnicitet. Festskrift till Tom Sandlund (2014 work in progress). Julkaistaan Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet. Skrifter julkaisusarja. (Published during the autumn 2014)

2. Helander, Mika; Holley Peter & Uuttana, Heidi (tulossa Arbor -journalissa) To secure a future in Uncertain Circumstances. Experiences of social security among temporary migrant workers in Finland. (Submitted in November 2013 to the Arbor Journal, Special issue on temporary migrant workers) Avaa

3. Helander, Mika (2014) Ulkomaisen tilapäistyövoiman terveydenhuolto. In Oikeus sosiaaliturvaan ja terveydenhuoltoon maahanmuuttajan näkökulmasta. European Migration Network, Helsinki 2014.ISBN 978-952-5920-31-4 (nid.)ISBN 978-952-5920-32-1 (pdf) Avaa

4. Helander, Mika (2014) Ratkaiseeko uusi metropolihallinto asuntopulan? Asuminen ja yhteiskunta 2/2014, 5.

5. Helander, Mika (2014) Book review on Brochmann & Hagelund (eds.): Velferdens Grenser. Nordic Journal on Migration Research, vol. 4, no. 1, 2014.

6. Helander, Mika (2014) Metropolförvaltningen och bostadsbristen. Ny Tid nr 15-16, 11.4.2014, 16-17.

7. Helander, Mika (2013) Orka, orka – om att jobba och må bra. Book review on Pietikäinen (ed.): Työstä, jousta ja jaksa. Finsk tidskrift nr 2/2013, 69-72.

8. Helander, Mika & Saksela-Bergholm, Sanna (2012) Ulkomaisten kausityöntekijöiden kokemukset maataloustyöstä. Maaseudun Uusi Aika 3/2012.

9. Helander, Mika (2012) Ajan ja tilan tiivistyminen – Yritysjohtajien kokema glokalisaatio työn elämismaailmassa. Sosiologia 3/2012, 238-252.

10. Katso yllä Alhon kanssa yhteisjulkaisu

Julkaisut Holley Peter

1. Katso yllä Helanderin ja Uuttanan kanssa yhteisjulkaisu.

2. Näre, Lena and Peter Holley (forthcoming) ”Rethinking Methodological Nationalism in Migration Research -Towards Participant Learning in Ethnography.” In Kalwant Bhopal and Ross Deuchar (eds.) Researching Marginalized Groups. London & New York, NY: Routledge.

Julkaisut Saksela-Bergholm Sanna

1. Sagne Silvain and Sanna Saksela (2014). The case of Finland. Julkaisussa Anna Triandafyllidou ja Ruby Gropas (toim.) European Immigration: A Sourcebook, Second Edition. Aldershot: Ashgate.

2. Saksela-Bergholm Sanna (2014). Ulkomaalaisten tilapäistyöntekijöiden kokemuksia toimeentuloturvasta. Oikeus sosiaaliturvaan ja terveydenhuoltoon maahanmuuttajan näkökulmasta. Euroopan muuttoliikeverkosto 2014. Markprint. Helsinki. Ss. 85-96

3. Saksela-Bergholm Sanna (forthcoming in December 2014). Maahanmuuttajajärjestötoiminnalla on merkitystä! (’Immigrant Associations do matter!’ free translation) Joulukuun blogikirjoitus. Järjestöhautomo. A blog writing at the homepage of ‘ Organization Incubator’, The Finnish Refugee Council.http://www.jarjestohautomo.fi/

4. Saksela-Bergholm (forthcoming in December 2014). Book review of Triandafyllidou, Anna (ed.) (2012) Irregular migration and domestic work in Europe. Who cares? Farnham: Ashgate. 232 pp. Nordic Journal of Migration Research. 2014 Vol 3 (4).

5. Saksela-Bergholm, Sanna (2013). Ulkomaalaisten tilapäistyöntekijöiden kokemuksia toimeentuloturvasta. Teoksessa Airio Ilpo: Toimeentuloturvan verkkoa kokemassa. Kansalaisten käsitykset ja odotukset. Kela, Tampere.ISBN 978-951-669-906-9 (nid.)ISBN 978-951-669-907-6 (pdf) ISSN-L 2323-7813 ISSN 2323-7813 (painettu),2323-7821 (verkkojulkaisu) Avaa

6. Katso yllä Helanderin kanssa yhteisjulkaisu

Ulkomaalaiset melko tyytyväisiä. Tiedon silta 2016. https://tiedonsilta.fi/ulkomaalaiset-melko-tyytyvaisia/