Tutkimus ulkomaisen tilapäistyövoiman työehdoista ja sosiaaliturvasta Suomessa

Hanketiedot

Hankenumero
110380

Hakija
Svenska social- och kommunalhögskolan

Toteuttaja
Svenska social- och kommunalhögskolan

Lisätietoja
Mika Helander
mika.helander@abo.fi

Toteutusaika
1.1.2011 - 31.12.2012

Työsuojelurahaston päätös
19.1.2011
100 000 euroa

Kokonaiskustannukset
209 657 euroa

Tulokset valmistuneet
31.12.2012

Tiivistelmä

Tutkimuksen tavoitteena on tuoda esiin Suomessa tilapäisesti työskentelevien ulkomaalaisten työntekijöiden kokemuksia heidän asemastaan ja tilanteestaan.

Kyseessä on siis niin sanottu kokemustutkimus. Tutkimuksessa analysoidaan laadullista tutkimusotetta käyttäen (haastattelut, havainnointi) niitä erityiskysymyksiä ja haasteita, joita Suomessa tilapäisesti työskentely aiheuttaa ulkomaisille työntekijöille työhön ja sosiaaliturvaan liittyvissä kysymyksissä. Ovatko Suomessa tilapäisesti työskentelevät työntekijät tietoisia oikeuksistaan liittyen esimerkiksi terveydenhuoltoon, työaikoihin, ammattiliiton jäsenyyteen tai työhön liittyviin tapaturmavakuutuksiin? Kokevatko he erityisongelmia, jotka ovat yhteydessä tilapäisyyteen?
Tutkimuskysymykset voidaan esittää tiivistetysti seuraavalla tavalla:
1. Mitkä ovat kyseisten työntekijäryhmien kokemukset heidän mahdollisuuksistaan saada suomalaiseen hyvinvointivaltioon liitettyä turvaa?
2. Millä tavalla työskentelyn tilapäisyys vaikuttaa tilapäistyöntekijöiden kiinnostukseen ja tarpeeseen hankkia tietoa suomalaisen yhteiskunnan työhön ja sosiaaliturvaan liittyvistä oikeuksista?
3. Minkälaista tietoa ja tiedontarvetta tilapäistyöntekijöillä on ja miten he saavat tietoa suomalaisiin työmarkkinoihin liittyvistä oikeuksista sekä niihin liittyvästä sosiaaliturvasta?

Hankkeen tutkimustulokset raportoidaan tieteellisenä monografiana, sekä konferenssiesitelmien muodossa ja mediatiedottamisella.

Tutkimushankkeen kesto on 1.1.2011–31.12.2012.

Hankkeen vastuuhenkilö

Mika Helander

Tiedote

Huomaako hyvinvointivaltio ulkomaisen tilapäistyöntekijän?

31.12.2012

Svenska social- och kommunalhögskolanin tutkijat ovat
selvittämässä Suomessa tilapäisesti työtä tekevien ulkomaalaisten
työntekijöiden kokemuksia. Heiltä on kysytty muun muassa, ovatko he
tietoisia terveydenhuollosta, työajoista, ammattiliiton
jäsenyydestä ja työtapaturmavakuutuksista. Entä miten työn
tilapäisyys vaikuttaa työntekijän kiinnostukseen ja tarpeeseen
hankkia tietoa työ- ja sosiaaliturvaoikeuksista? Työsuojelurahasto
rahoittaa tutkimusta.

 

Tutkijat ovat keränneet haastattelemalla ja havainnoimalla tietoa
siitä, mitkä ovat ulkomaisten työntekijöiden erityiskysymyksiä työ-
ja sosiaaliturva-asioissa.

Monia maataloustyöläisiä haastateltiin

 

Kokemustutkimuksessa kysyttiin, mitkä ovat tilapäistyötä tekevien
ulkomaalaisten työntekijöiden kokemukset saada suomalaisen
hyvinvointivaltion turvaa. Millaista tietoa ja tiedontarvetta
tilapäistyöntekijällä on? Miten he saavat tietoa suomalaisten
työmarkkinoiden oikeuksista ja sosiaaliturvasta?

 

Tutkijat tekivät rahoitusaikana 77 haastattelua, pääosin kolmesta
ammattiryhmästä. Heissä oli eniten maatalouden kausityöläisiä eli
marjan- ja vihannestenpoimijoita: 28. Siivoojia oli 12 ja
bussinkuljettajia yhdeksän.

 

Heidän lisäkseen on haastateltu rakennusmiehiä, tutkimusavustajia,
matkailutyöntekijöitä, keittiötyöntekijöitä ja työttömiä.
Maatalouden kausityöntekijöitä haastateltiin Etelä-Savossa,
Mikkelin seudulla. Muut haastattelut on tehty pääkaupunkiseudulla.

Haastattelut olivat noin tunnin mittaisia. Haastatteluita on
pääosin tulkittu laadullisella sisällönanalyysillä.

Tuloksina julkaisuja ja esiintymisiä

 

Tutkimuksen ensimmäisen vaiheen tuloksina on julkaistu
Mika Helanderin toimittama kirja
Totta toinen puoli? Työperäisen maahanmuuton todelliset ja
kuvitellut kipupisteet
ja
Rolle Alhon artikkeli
Maahanmuutto ja maahanmuuttajat – uhka vai mahdollisuus
ammattiliitoille?.

Tutkimusaikana on myös valmisteltu artikkelijulkaisuja, jotka on
pääosin työstetty jatkohankkeessa (112078). Näihin kuuluvat Mika
Helanderin ja
Sanna Saksela-Bergholmin Maaseudun uusi aika
-aikakauslehden artikkeli
Ulkomaalaisten kausityöntekijöiden kokemukset
maataloustyöstä
ja Sanna Saksela-Bergholmin tulossa oleva
englanninkielinen artikkeli ulkomaalaisten tilapäistyöntekijöiden
toimeentuloturvakokemuksista.

Tutkimusryhmän jäsenet ovat esiintyneet laajasti tiedotusvälineissä
sekä konferensseissa ja seminaareissa.Tilapäisyys vaatii uudistuksia


 

Tutkijat esittävät havaintojensa perusteella aloitteita
politiikkaan: tilapäistyöntekijöiden verotusta tulisi kehittää
luopumalla lähdeverosta ja muuttamalla progressiota sekä laskemalla
verotusta. Myös sairausvakuutus kaipaa kehittämistä.

 

Niin ikään suoraa tiedotusta työehdoista ja sosiaaliturvasta tulisi
kehittää niin työntekijöille kuin työnantajille.

Tutkijat kehottavat paneutumaan tilapäisyyden käsitteeseen
työmarkkinoilla, sillä EU:n vapaa liikkuvuus lisää entisestään
työntekijöiden liikkuvuutta. Tilapäisyydestä on tulossa merkittävä
tutkimusaihe. Nykyiset yhteiskuntapoliittiset ja työelämän
ratkaisut sitä vastoin on yleensä kehitelty pysyväiseen
oleskeluun.

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Aineisto

Mika Helander (toim.): Totta toinen puoli? Työperäisen maahanmuuton todelliset ja kuvitellut kipupisteet. Svenska social- och kommunalhögskolan, Helsinki 2011.

Rolle Alho: Maahanmuutto ja maahanmuuttajat – uhka vai mahdollisuus ammattiliitoille? Teoksessa Mika Helander & Mats Nylund (toim.): Palkka työstä. Ay-liike ja edunvalvonnan uudet muodot. Into, Helsinki 2012.