Tutkimus yhdenvertaisuuden ja inkluusion toteutumisesta suomalaisessa työelämässä

Hanketiedot

Hankenumero
220308

Hakija
Workday Designers Oy

Toteuttaja
Workday Designers Oy

Lisätietoja
Henna Nätynki
henna@workdaydesigners.com

Toteutusaika
3.10.2022 - 15.3.2023

Työsuojelurahaston päätös
11.10.2022
12 000 euroa

Kokonaiskustannukset
26 976 euroa

Tulokset valmistuneet
13.3.2023

Tiivistelmä

Hankkeessa tutkitaan miten diversiteetti ja inkluusio toteutuvat suomalaisessa työelämässä. Tutkimuksessa kerätään kattavalla menetelmällä dataa suomalaisista organisaatioista ja tuotetaan organisaatioille ymmärrystä monimuotoisuusasioiden nykytilasta ja yksilöiden inkluusion kokemuksista. Tutkimus toteutetaan tekoälypohjaisen Wordloom-kyselyn ja syvähaastatteluiden avulla, mikä lisää ymmärrystämme inkluusion toteutumisesta ja avaa uudenlaisia näkökulmia yhdenvertaisuuden kokemuksista.

Hankkeen vastuuhenkilö

Henna Nätynki

Tiedote

Työelämän näkymättömien standardien purkaminen on kaikkien tehtävä

13.3.2023

Tiivistelmä

Miten yhdenvertaisuus ja inkluusio toteutuvat suomalaisessa työelämässä? Tässä Työsuojelurahaston rahoittamassa hankkeessa Workday Designers Oy ja iloom Oy keräsivät dataa suomalaisten organisaatioiden monimuotoisuusasioiden nykytilasta sekä yksilöiden inkluusion kokemuksista. 1031 vastaajan aineiston kerättiin tekoälypohjaisen Wordloom®-kyselyn ja temaattisten syvähaastatteluiden avulla, mikä lisäsi ymmärrystämme inkluusion toteutumisesta ja avasi uudenlaisia näkökulmia yhdenvertaisuuden kokemuksista.

Lähtökohdat

Tutkimuksen taustalla on ollut tarve ymmärtää syvällisemmin työelämän DEIB-kysymyksiä. Puhuttaessa epätasa-arvoisesta kohtelusta ei riitä, että näemme prosenttilukuja, ja liian harvoin työntekijöiden ääni pääsee monipuolisesti kuuluviin. Tutkimuksessamme monimuotoisuuskysymyksiä lähestyttiin vaikuttavasti ja tehokkaasti tuomalla esiin ihmiset rehelliset kokemukset. Aitojen kokemusten kuvaaminen auttaa myös kohdentamaan kehitystoimenpiteitä aiempaa vaikuttavammin.

Aineisto

Aineisto kerättiin kolmesta suomalaisesta organisaatiosta, joista vastaajia saatiin kyselyn kautta yhteensä 1031. Kyselyn lisäksi toteutettiin yhteensä 18 syvähaastattelua. Analyysissa hyödynnettiin koko kerättyä tutkimusaineistoa. Vastaajista 82 % on 31–60-vuotiaita. 68 % vastaajista on naisia, muita 1 %. 90 % vastaajista puhuu suomea äidinkielenään. 41 % vastaajista ei tee ollenkaan etätöitä, 12 % koko ajan. 83 % vastaajista on työntekijöitä, loput esihenkilöitä tai ylempää johtoa.

Menetelmät

Tiedonkeruumenetelmä perustui kyselytutkimukseen, joka pintautti teemoja, joista organisaation henkilöstö puhuu. Kyselyn tulokset analysoitiin tekoälyä hyödyntävän Wordloom®-työkalun avulla, joka on kvalitatiivisen tiedon, erityisesti luonnollisen kielen, analysointityökalu. Temaattisissa haastatteluissa pureuduttiin kyselyn esiin nostamiin teemoihin syvällisesti ja avoimesti. Menetelmässämme ihmisten tulkinnat asioista sekä heidän asioillensa antamat merkitykset ovat keskeisiä.

Tulokset ja johtopäätökset

Tulokset on kuvattu Workday Designersin DEIB-maturiteettimalliin, jossa nykytilaa arvioitiin neljän eri tason sekä johtamisen, yhteisön, toimintatapojen sekä viestinnän kautta. Tutkittavat organisaatiot asettuvat pääasiassa ensimmäiselle ja toiselle tasolle, eli DEIB-matka on melko alkuvaiheessa. Kustakin organisaatiosta välittyy halu kehittää asioita ja luoda aidosti hyväksyviä työyhteisöjä. Työelämä tarvitseekin aktiivisia liittolaisia, ymmärrystä ja rohkeutta näyttää esimerkkiä.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Tämän tutkimuksen kautta on päästy ensisijaisesti kiinni asioihin, joista henkilöstö puhuu ja jotka olivat pinnalla kyselyn ja haastatteluiden aikaan. Menetelmämme antoi kuvan sekä laajemmista organisaatiokulttuureista että toi kuuluviin yksittäisiä hälytysmerkkejä. Tutkimusmetodimme pintautti aitoja kokemuksia, joiden luotettavuus varmistui esimerkiksi syvähaastatteluissa. Jatkokehitämme kyselyämme edelleen, jotta se avaisi vähemmistöjen näkökulmia entistä paremmin.

Aineisto

Julkaisuluettelo Avaa

Henna Nätynki, Aku Varamäki, Paula Helle, Jussi Nuortimo, Janne Korpi, Sini Vikkula ja Sari Siikasalmi. Yhdenvertaisuuden ja inkluusion toteutuminen suomalaisessa työelämässä. Loppuraportti. Workday Designers Oy ja iloom Oy. 2023.
ISBN 978-952-94-7475-2 (verkkojulkaisu) Avaa