Tutkimusavusteisen kehittämisen nykytila Suomessa -kutsuseminaari

Hanketiedot

Hankenumero
111248

Hakija
Aalto-yliopiston Perustieteiden korkeakoulu

Toteuttaja
Aalto-yliopiston Perustieteiden korkeakoulu

Lisätietoja
Minna Nylander
minna.nylander@aalto.fi

Toteutusaika
1.12.2011 - 1.4.2012

Työsuojelurahaston päätös
17.10.2011
15 000 euroa

Kokonaiskustannukset
23 450 euroa

Tulokset valmistuneet
1.4.2012

Tiivistelmä

Hankkeessa luodaan kokonaiskuva tutkimusavusteisen kehittämisen nykytilasta siten kuin itse toimijat, eli kehittäjät, sen näkevät ja kokevat. Tutkimusavusteista kehittämistyötä on tehty erilaisissa tutkimus- ja kehittämisorganisaatioissa laajasti. Tyypillisesti kehittämishankkeiden vaikutusten arviointi kuitenkin kohdistuu osallistuvien organisaatioiden kehittymisen arviointiin.

Hanke toteutetaan kutsuseminaarina, joka toimii samalla myös aineiston tuottamisen foorumina. Tutkimusavusteisen kehittämisen nykytila Suomessa -kutsuseminaariin pyydetään joukko suomalaisen tutkimusavusteisen kehittämistyön tekijöitä, rahoittajia ja arvioijia eri organisaatioista. On tärkeää koota konkreettiseen kehittämistyöhön liittyvää hiljaista tietoa ja osaamista yhteen. Sitä kautta voidaan jakaa hyviä käytäntöjä tutkimusavusteisessa kehittämistyössä ja kehittää käytäntöjä edelleen.

Hankkeessa tuotetaan raportti keskeisistä seminaarissa tehdyistä havainnoista. Seminaarin tarkoituksena on myös toimia laajemman, tutkimusavusteista kehittämistyötä eri näkökulmista tarkastelevan tutkimushankkeen esitutkimuksena.

Tutkimusavusteinen kehittäminen on laajasti läsnä suomalaisissa työorganisaatioissa, joten hankkeen tuloksien ja raportin voidaan olettaa kiinnostavan monia tahoja. Hankkeen raportti on käytettävissä maaliskuun 2012 loppuun mennessä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Minna Nylander

Tiedote

Tutkimusavusteinen kehitystyö askarruttaa

1.4.2012

Aalto-yliopiston järjestämä Tutkimusavusteisen kehittämisen
nykytila -kutsuseminaari sai alan toimijat keskustelemaan
vilkkaasti. Silti seminaarissa ei edetty yhteisymmärrykseen siitä,
mitä tutkimusavusteinen kehittäminen on. Alan toimijat aikovat
jatkaa ilmiön selvittämistä. Työsuojelurahasto rahoitti seminaarin
järjestämistä.

 

Seminaariin oli kutsuttu joukko suomalaisen tutkimusavusteisen
kehittämistyön tekijöitä, rahoittajia ja arvioijia. Tarkoitus oli
koota konkreettisen kehittämistyön hiljaista tietoa ja osaamista.
Näin voisi jakaa hyviä käytäntöjä tutkimusavusteisessa
kehittämistyössä ja kehittää käytäntöjä edelleen.

Tutkimusavusteista kehittämistyötä on tehty laajasti tutkimus- ja
kehittämisorganisaatioissa. Tyypillisesti kehittämishankkeiden
vaikutusten arvioinnissa tarkastellaan vain osallistuvia
organisaatioita.

 

Kokonaisuutta ei saatu kiteytettyä

 

Tutkimusavusteisen kehittämisen nykytila -seminaarilla oli monia
tavoitteita. Niihin kuului kokonaiskuvan hahmotus siten kuin itse
toimijat eli kehittäjät sen näkevät ja kokevat.

 

Seminaarissa yritettiin muodostaa yhteinen näkemys siitä, mitä on
tutkimusavusteinen kehittäminen nyky-Suomessa. Näkemyksiä
esitettiin runsaasti, ja niistä monet poikkesivat reippaasti
toisistaan. Niinpä seminaarissa päädyttiin siihen, että kattavan
kuvan muodostaminen tutkimusavusteisesta kehittämistyöstä ei
onnistu, ei ainakaan yhdessä päivässä.

 

Seminaarissa onnistuttiin hyvin määrittelemään olemassa olevan
tiedon vajetta. Niin ikään onnistuttiin sanallistamaan sitä,
millaista tietoa tarvittaisiin, jotta tutkimusavusteisen
kehittämisen nykytila voitaisiin mielekkäästi määritellä. Käydyt
keskustelut vahvistivat seminaarin järjestäjien melko
vaistovaraista tunnetta siitä, että tutkijoiden työtä ja
työmenetelmiä, valintoja ja päämääriä tulisi tutkia lisää.

 

Hankkeen tuloksia kuvaavassa raportissa on kuvattu seminaarin
kulkua, ryhmätöitä ja yhteenvetoja siitä, millaisena konkreettisena
työnä tutkimusavusteinen kehittämistyö näyttäytyy seminaariin
osallistuneille.

Keskustelu jatkuu

 

Seminaarin järjesti Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulu.
Seminaarissa sekä kerättiin tietoa että niin sanotusti
vahvistettiin uskoa.

 

Järjestäjän mukaan seminaari onnistui erinomaisesti, sillä
tutkija-kehittäjät olivat innostuneesti mukana hankkeessa.
Keskustelu tutkijuudesta ja kehittämisestä oli vilkasta ja pohdinta
erittäin avointa.

 

Seminaarissa sovittiin yhteistyön jatkamisesta osallistujien
kesken. Keskusteluja onkin jatkettu seminaarin jälkeen. Järjestäjä
tuntee saaneensa arvokkaita yhteyksiä monien yhteisöjen
tutkija-kehittäjistä.

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Aineisto

Minna Nylander ja Tanja Kuronen-Mattila. 2012. Raportti tutkimusavusteisen kehittämisen nykytila Suomessa -seminaarista. 20 sivua. Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulu. Tuotantotalouden laitos. Avaa