Tutkimusjohtamista ”strategisesti johdetussa yliopistossa” – tutkimustyö ja akateeminen henkilöstö uudistuvan johtamisen kohteina suomalaisissa yliopistoissa -väitöskirjatyö

Hanketiedot

Hankenumero
113198

Hakija
Maria Pietilä

Toteuttaja
Maria Pietilä

Lisätietoja
Maria Pietilä
maria.pietila@helsinki.fi

Toteutusaika
1.1.2014 - 31.12.2014

Työsuojelurahaston päätös
31.5.2013
21 000 euroa

Kokonaiskustannukset
21 596 euroa

Tulokset valmistuneet
31.12.2014

Tiivistelmä

Tutkimukseni käsittelee tutkimustyön ja akateemisen henkilöstön strategista johtamista suomalaisissa yliopistoissa.

Tutkimukseni ensimmäisessä osiossa tarkastelin akateemisten johtajien näkemyksiä tutkimuksen profiloinnista ja toisaalta tutkimusryhmien vetäjien kokemuksia tutkimuksen ohjauksesta.

Tutkimukseni toisessa osiossa tutkin yliopistojen harjoittamaa henkilöstövoimavarajohtamista, erityisesti akateemisen henkilöstön rekrytointia ja uramalleja. Tutkimustapaukseksi olen valinnut akateemisen henkilöstön vakinaistamisjärjestelmän (tenure track). Tarkastelen järjestelmää yhtäältä yliopistojen strategisen henkilöstöjohtamisen näkökulmasta ja toisaalta akateemisen henkilöstön odotuksien ja kokemuksien näkökulmasta.

Toisen osion tutkimuskysymykseni ovat seuraavat: Miten akateemisen henkilöstön vakinaistamisjärjestelmä kytkeytyy strategiseen johtamiseen suomalaisissa yliopistoissa? Mitä odotuksia vakinaistamisjärjestelmään valituilla tutkijoilla on työnantajaansa kohtaan?

Tutkimusaineistoni muodostuu tutkimukseen valituissa tapausyliopistoissa tehtävistä teemahaastatteluista sekä kansallisella tasolla ja yliopistoissa valmistelluista dokumenteista.

Strategisten tavoitteiden ja henkilöstön odotusten yhteensopivuuden tarkastelu lisää ymmärrystä tutkimusorganisaatioiden erityispiirteistä sekä onnistuneen tutkimusjohtamisen ja henkilöstön työhyvinvoinnin perusteista nykyaikaisessa yliopistossa.

Hankkeen vastuuhenkilö

Maria Pietilä

Tiedote

Yliopistoväki epäilee amerikkalaismallista urajärjestelmää

31.12.2014

Tohtorikoulutettava
Maria Pietilä tutkii, miten Suomen
yliopistojohtajat käyttävät tenure track -urajärjestelmää.
Järjestelmä on lähtöisin Yhdysvalloista ja Suomessa tuore. Pietilä
päättelee, että malli ei sinällään sovellu suomalaisiin
yliopistoihin.

Hän kirjoitti aiheestaan Työsuojelurahaston stipendikaudella
artikkelin, joka on hyväksytty julkaistavaksi kansainvälisessä
tiedelehdessä. Pietilä tekee väitöskirjaa Helsingin yliopiston
valtio-opin ja hallintotieteen laitokselle.

Tenure track tarkoittaa urapolkua kohti professoritason
tehtäviä. Pietilä päättelee, että urajärjestelmää käytetään
yliopistojen sisäisessä voimavarajaossa. Samanaikaisesti yliopistot
kaventavat laitosten toimivaltaa.

Riittääkö työpaikkalupaus?

Vuonna 2013 Pietilä haastatteli urajärjestelmän käyttämisestä
työmarkkinajärjestöjen, opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Suomen
Akatemian edustajia. Hän kirjoittaa näistä havainnoista
Acatiimi-lehdessä (2/2014).

Pietilän mukaan tenure track -järjestelmään pääsy tulkittiin
lähinnä työnantajan lupaukseksi pysyvästä professorin tehtävästä,
jos henkilö täyttää hänelle määritellyt tavoitteet. Toisaalta
haastatteluissa jäi osin epäselväksi, riittääkö tenure track
-menestyminen pysyvän työpaikan saantiin.

Uraputkeen valittujen näkökulmasta parhaimmillaan he tietävät,
mitä heidän pitää saavuttaa edetäkseen. Toisaalta tenure track on
raadollinen: Jos ei pärjää niin sanottuja koeaikoja seuraavissa
arvioinneissa, ura yliopistolla katkeaa.

Työntekijäjärjestöt havaitsivat, että palkitseminen suosii
aktiivisia tutkijoita, vaan ei hyviä opettajia.

Sekä työntekijä- että työnantajajärjestöt arvostavat sitä, että
tenure track malli järjestelmällistää urasuunnittelua ja tekee
yliopistojen urapolut näkyviksi.

Pietilä on esitellyt tuloksiaan työnantaja- ja
työntekijäjärjestöille sekä tutkijoille monissa seminaareissa.

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Aineisto

Pietilä Maria. 2014 Jakaako tenure track yliopistot kahteen kastiin? Acatiimi 2/2014, s. 24-27. http://www.acatiimi.fi/2_2014/02_14_10.php

Pietilä Maria. Tenure track career system as a strategic instrument for academic leaders. European Journal of Higher Education. ISSN 2156-8235 http://dx.doi.org/10.1080/21568235.2015.1046466