Tutkimusvierailu Scancoriin (Scandinavian Consortium for Organizational Research, Stanford University, California, USA)

Hanketiedot

Hankenumero
117228

Hakija
Matti Vartiainen

Toteuttaja
Matti Vartiainen

Lisätietoja
Matti Vartiainen
matti.vartiainen@aalto.fi

Toteutusaika
1.9.2017 - 31.10.2017

Työsuojelurahaston päätös
15.6.2017
3 000 euroa

Kokonaiskustannukset
18 800 euroa

Tulokset valmistuneet
31.10.2017

Tiivistelmä

Tutkijavierailun tarkoituksena on kirjoittaa artikkeli tulevaisuuden digitalisoituvissa töissä tarvittavista kompetensseista (Competencies in Digital Work and Collaboration) kohdelehtenä Organizational Psychology Review. Kirjoitukseen liittyvää taustatyötä hyödynnetään syksyllä 2017 julkaistavassa Anne Mäkikankaan toimittamassa kirjassa ’Työ leipälajina’. Teoksen kustantaa PS-Kustannus, Jyväskylä.
Olen tutkimusryhmäni kanssa tutkinut työelämässä tarvittavaa osaamista (kompetensseja) jo pitkään. Nyt teknologisen muutoksen (digitalisaatio) oloissa tarvitaan uudenlaista osaamista, joten tätä aihetta kannattaa tutkia teoreettisesti ja empiirisesti. Vierailun aikana tehtävät kirjoituksen rakentuvat aikaisemman tiedon varaan, mutta verraten sitä uusimpaan tutkimukseen ja kehitellen sen pohjalta näkemyksiä ja malleja tulevaisuuden työtä varten.

Tieteellinen hyödyntäminen tapahtuu tieteellisille lehdille toimitettavien käsikirjoitusten muodossa. Oppikirjan luvun lisäksi stipendijakson aikana valmistuu yksi kirjoitus Competencies in Digital Work and Collaboration tarjottavaksi kohdelehteen Organizational Psychology Review.

Hankkeen vastuuhenkilö

Matti Vartiainen

Tiedote

Digitalisaatio vaatii uudenlaista johtamista

31.10.2017

Ihmisten kompetenssivaatimukset ja työtehtävien suorittamiseksi vaaditut kyvykkyydet muuttuvat digitalisaation myötä, jolloin myös uudenlaista johtamista vaaditaan uudistuneen organisaation hallinnassa, toteaa Työsuojelurahaston stipendiaatti Matti Vartianen.

Digitalisaation vaikutus tietotyöhön ja ihmisen työnkuvaan toteutuu tutkijaprofessori Matti Vartiaisen kehittämän vaikutusketjun kautta. Ketju lähtee liikkeelle liiketoiminnallisista perusteluista, kun esimerkiksi teknologian lupaamat innovaatiohyödyt aiheuttavat lähtösykäyksen sen käyttöönotolle.

Seuraavaksi manuaalisessa käyttöönottovaiheessa teknologiaa sovelletaan osaksi yrityksen liiketoimintaa, mikä johtaa edelleen työprosessien muuttumiseen ja kehittämiseen niin, että ne tukevat uuden teknologian hyödyntämistä.

Ihmisen työ ja työtehtävät muuttuvat, mikä johtaa edelleen työtehtävien uudelleenorganisointiin, vanhojen tehtävien poistumiseen ja uusien syntymiseen.

Aalto-yliopiston tuotantotalouden professori Matti Vartiainen työskenteli syys- ja lokakuun 2017 ajan yhdysvaltalaisen Stanfordin yliopiston The Scandinavian Consortium for Organizational Research -yksikössä.

Vierailun aikana hän piti yhden esitelmän ja viimeisteli kaksi kirjan lukua (Vartiainen, M. (2017) Työpsykologian ja hyvinvointitutkimuksen kehitys Suomessa, teoksessa: Mäkikangas, A., Mauno, S. & Feldt, T. (toim.) sekä Koroma, J. & Vartiainen, M. (2017) From presence to multipresence: Mobile knowledge workers’ densified hours, teoksessa: S. Taylor & S. Luckman (Eds.), The new normal of working lives: Critical studies in contemporary work and employment (s. 171-200).

Eri teknologioille omat vaikutukset

Työ- ja organisaatiopsykologian professorina toimiva Vartiainen teki tutkijavierailun aikana myös yhden täysin uuden artikkelikäsikirjoituksen (Vartiainen, M. (2017) Future Competencies in Digital Work).

Vartiaisen mukaan on tarpeen tutkia yksityiskohtaisemmin, miten erilaiset teknologiat vaikuttavat töiden muuttumiseen ja tarvittaviin kompetensseihin.

Näyttää siltä, että eri teknologioille on omat spesifit vaikutuksensa, joita ei vielä tunneta. Niistä on paljon spekulatiivisia ehdotuksia.

Vartiaisen tutkimusintressit kohdistuvat jatkossa pitkälle digitalisaation vaikutuksiin työhön, työprosesseihin ja -organisaatioihin ja erityisesti digitalisaatioon liittyviä kompetensseja koskeva käsikirjoitus on merkityksellinen tulevaisuuden kannalta.

Työsuojelurahasto on tukenut Vartiaisen tutkimusvierailua stipendillä.

Toimittaja
Terhi Friman