Tutkitaan työkyvyn kehitystä 31-vuotiaasta 46-vuotiaaksi ja mitkä tekijät ennustavat työkykyä ja sen muutoksia

Hanketiedot

Hankenumero
111252

Hakija
Työterveyslaitos

Toteuttaja
Työterveyslaitos

Lisätietoja
Jorma Seitsamo
jorma.seitsamo@ttl.fi

Toteutusaika
1.6.2012 - 31.12.2014

Työsuojelurahaston päätös
7.3.2012
150 000 euroa

Kokonaiskustannukset
347 050 euroa

Tulokset valmistuneet
31.12.2014

Tiivistelmä

Varhainen keski-ikä on yksi vähiten tutkittu ikäkausi työkyvyn ja työssä jaksamisen näkökulmasta. Kuitenkin juuri tämä ikäjakso 30 ja 45 vuoden välillä luo pohjan, jolle työuran loppupuolen työ- ja toimintakyky rakentuu. Tässä tutkimuksessa työkykyä selitetään laaja-alaisesti elämäntilanteissa tapahtuneilla muutoksilla TTL:ssä kehitetyn ns. työkykytalo-mallin avulla. Tavoitteena on saada uutta tietoa siitä, mitkä tekijät (mm. voimavarat, asennoituminen työhön, sekä työ ja työolot) toisaalta tukevat keski-ikää lähestyvän ihmisen työkykyä ja toisaalta millaisia työkykyyn kohdistuvia uhkia voi ilmetä, jotka voivat vaikuttaa myöhemmälle iälle.

Tutkimuksen aineistona on Pohjois-Suomessa vuonna 1966 syntyneiden seurantatutkimus. Aineiston keruu on alkanut jo vuonna 1965 kohortin äideiltä raskausaikana kootuilla tiedoilla, ja sitä on täydennetty paitsi kyselyin ja mittauksin myös rekistereistä. 31-vuotiaana on toteutettu postikysely (mm. perhesuhteet, työssäkäynti,elintavat), terveystutkimus (mm. laboratoriomittaukset ja fyysinen kunto) ja siinä yhteydessä tehtyjä täydentäviä kyselyitä (työn hallinta, vaatimukset ja haittatekijät, sekä työkyky). 46-vuotistutkimus toteutetaan vastaavasti.

Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää vuoden 2013 loppupuolelta lähtien mm. työterveyshuollossa työkyvyn tukemiseen tähtäävien toimepiteiden laatimisessa erityisesti parhaassa työiässä olevia silmällä pitäen. Lopullisten tutkimustulosten odotetaan olevan hyödynnettävissä vuoden 2014 lopussa.

Hankkeen vastuuhenkilö

Jorma Seitsamo

Tiedote

Työkykyä edistettävä jo varhaisessa keski-iässä

31.12.2014

Työterveyslaitoksen tutkimuksen mukaan työkyvyn edistäminen on
tärkeätä jo työuran alkutaipaleella. Tutkimustulokset osoittavat,
että työkyky heikkeni jo ennen varsinaista keski-ikää 31 ja 46
ikävuoden välillä. Erityinen haaste on ylläpitää työttömien
työkykyä.

Tulosten valossa merkittäviksi työkykyä ylläpitäviksi tekijöiksi
osoittautuivat hyvä terveys, kohtuulliset elintavat,
normaalipainoisuus, positiivinen suhde työtä kohtaan, ammatillinen
osaaminen sekä työkykyä tukevat työolot.

Huonoa työkykyä 46-vuotiaana puolestaan ennustivat työuran
katkonaisuus ja epäterveelliset elintavat – liikkumattomuus,
tupakointi ja alkoholin kulutus – sekä lihavuus.

Erityisesti fyysisesti kuormittavassa työssä työkyvyn
heikkenemisen riskitekijöihin on ensiarvoisen tärkeää tarttua
riittävän varhaisessa vaiheessa.

Vähiten tutkittu ikäkausi

Työsuojelurahasto rahoitti tutkimusta, jonka tavoitteena oli
kuvata Työterveyslaitoksella kehitetyn työkykytalomallin pohjalta
työkyvyn kehittymistä 31-vuotiaasta 46-vuotiaaksi. Tutkimus
selvitti, mitkä tekijät ennustavat ja tukevat hyvää työkykyä ja
toisaalta mitkä tekijät uhkaavat työkykyä tai selittävät
heikentynyttä työkykyä varhaisessa keski-iässä.

Hyvä työkyky on keskeinen tekijä työssä jaksamisessa ja sen
tukeminen mahdollistaa pitkän työuran. Tämä on todettu useissa
tutkimuksissa, jotka ovat kohdistuneet työuransa loppupuolella
oleviin henkilöihin.

Varhainen keski-ikä on ollut yksi vähiten tutkittu ikäkausi
työkyvyn ja työssä jaksamisen näkökulmasta, ja sitä tiedon puutetta
tämä tutkimus paikkasi.

Tutkimusaineisto oli Pohjois-Suomen 1966 syntymäkohortti (NFBC
1966), joka koostuu vuonna 1966 Pohjois-Suomessa, Oulun ja Lapin
läänissä syntyneistä henkilöistä.

Tutkimuksen pääpaino oli 31- ja 46-vuotiaille tehtyjen
postikyselyjen vastausten analysoimisessa. Kyselyt kattoivat
laajasti työkykyä, elintapoja, terveyttä sekä työhön liittyviä
kysymyksiä.

Elintapoihin huomiota jo ammattiopinnoissa

Tulosten mukaan osa epäterveellisistä elintavoista saattaa
vakiintua jo hyvin nuorena, kuten alkoholinkäyttö, tupakointi,
liikkumattomuus ja huonot syömistottumukset.

Miesten terveydessä vaikutukset näkyvät varhemmin naisten
terveydessä, mutta molempien sukupuolten työkyvyssä vaikutukset
näkyvät jo 46-vuotiaana.

Elintapojen merkitystä työkyvyn ylläpidossa voitaisiin
tutkijoiden mukaan korostaa jo ammattiopinnoissa. Lisäksi
voitaisiin korostaa, millaista erityistä terveyttä oma ammatti
vaatii ja mikä työkykyyn vaikuttaa.

Toimivat ja ratkaisukeskeiset stressinhallintakeinot ja
sosiaalinen tuki voivat vähentää stressisyömistä ja – juomista.
Nämä taidot olisi hyvä oppia mahdollisimman nuorena. Siksi niihin
kannattaa panostaa sekä oppilaitosten opetuksessa että työpaikkojen
työterveyshuollossa ja työhyvinvointitoiminnassa.

Kehittämisideoita ennaltaehkäisyyn

Monilla työpaikoilla säännölliset työterveyshuollon tarkastukset
aloitetaan liian myöhäisellä iällä. Tulosten mukaan terveyden,
työkyvyn ja elintapojen tukeminen pitää aloittaa
ennaltaehkäisevästi kyllin varhain.

Keski-iän työkyky on yhteydessä toimintakykyyn myös eläkeiän
ylittämisen jälkeen, joten vaikutukset ulottuvat pitkälle
tulevaisuuteen.

Tutkimuksessa tuotettiin lukuisia kehittämisideoita
työpaikoille, työterveyshuollolle ja työntekijälle.

Työpaikoilla kannattaa esimerkiksi kiinnittää huomiota
työntekijöiden osaamisen ylläpitämiseen koko työuran ajan, mutta
erityisesti nuorelle ja keski-ikäisille se on tärkeää.

Työpaikkojen kannattaa kiinnittää huomiota avoimeen johtamiseen
ja työntekijöiden kuulemiseen. Vastuun antaminen ja oman työn
suunnittelu parantavat työntekijöiden motivaatiota.

Työterveyshuoltoa suositellaan hyödyntämään työkykyindeksiä ja
sen kaikkia osioita ikääntyneiden työntekijöiden ohella erityisesti
keski-iän kynnyksellä olevien työkyvyn selvittämiseen.

Suunnitelmallinen työkyvyn kehittymisen seuranta mahdollistaa
varhaiset ratkaisut työpaikalla sekä muut tukitoimet kuten
kuntoutukseen ohjaamisen, osaamisen ja elintapojen tukemisen ja
siten mahdollistaa pitkää työuraa.

Työntekijöitä itseään pitää tukea aktiivisten ja ratkaisuihin
pyrkivien stressinhallintakeinojen käyttämiseen esimerkiksi
stressisyömisen ja – juomisen ehkäisemiseksi. Koska paino näyttää
helposti nousevan keski-iän kynnyksellä, työntekijöiden kannattaa
aktiivisesti kiinnittää huomiota terveyskäyttäytymiseensä, liikkua
riittävästi ja syödä terveellisesti.

Työntekijälle aktiivinen oman osaamisen ylläpito ja myönteinen
suhde työhön ovat tärkeä osa työkykyä, hyvinvointia ja pysymistä
työelämässä. Näin työkykykin säilyy paremmin.

 

Toimittaja
Leena Huovila

Aineisto

Loppuraportti Jorma Seitsamo, Nina Nevanperä, Leila Hopsu, Päivi Husman, Jouko Remes, Leena Ala-Mursula, Jaana Laitinen. Työkyky keski-iän kynnyksellä. Pohjois-Suomen kohortti 66 -tutkimukseen osallistuneiden miesten ja naisten työkyvyn kehitys 1997-2012. Työterveyslaitos, Helsinki 2015. ISBN 978-952-261-578-7 (nid.) ISBN 978-952-261-578-4 (pdf) Avaa

Työsuojelurahaston Tiedon silta 2016, s. 16-17 Juttu: Vahvista työkykyäsi jo varhain. http://tiedonsilta.fi/vahvista-tyokykyasi-jo-varhain/

Tieteelliset artikkelit Nevanperä N, Seitsamo J, Ala-Mursula L, Remes J, Hopsu L,Auvinen J, Tammelin T, Järvelin M-R, Laitinen J. Perceived workability in the light of long-term and stress-related unhealthybehaviors – a prospective cohort study. Int J Behav Med 2015. Punakallio A, Lusa S, Nevanperä N, Ala-Mursula L, Auvinen J,Seitsamo J, Karppinen J, Laitinen J. Work related attitudes andperceived work ability among workers with physically strenuouswork. Lähetetty

Nevanperä N, Ala-Mursula L, Seitsamo J; Remes J, Auvinen J, Hopsu L, Husman P, Karppinen J Järvelin M-R, Laitinen J. Long-lasting obesity predicts poor work ability at midlife: A 15-year follow-up of the Northern Finland 1966 Birth Cohort Study. JOEM (painossa) 2015. Laitinen J, Karppinen J, Remes J, Seitsamo J, Nevanperä N, Järvelin MR, Husman P, Ala-Mursula L. Work ability from 31 to 46 years – a prospective cohort study. Lähetetty

Seitsamo J, Nevanperä N, Ala-Mursula L, Remes J, Hopsu L, Laitinen J. Moderators of work ability from early adulthood to midlife. A 16-year longitudinal study among men and women from the Northern Finland Birth Cohort. Lähetetty

Esitykset, posterit ja abstraktit Nevanperä N, Seitsamo J, Remes J, Hopsu L, Ala-Mursula L, Järvelin M-R, Laitinen J. Life time health behaviors and work ability in midlife. 3rd conference of Wellbeing at Work 2014 26.-28.5.2014 Kööpenhamina.

Seitsamo J, Nevanperä N, Remes J, Hopsu L, Ala-Mursula L, Järvelin M-R, Laitinen J. Occupational competence and work ability form young adulthood to early midlife: a 15-year longitudinal study. The 15th Biennial Conference of the European Society for Health and Medical Society, Helsinki 2014

Nevanperä N, Seitsamo J, Remes J, Hopsu L, Ala-Mursula L, Järvelin M-R, Laitinen J. Obesity and work ability in midlife: a prospective cohort study. The 15th Biennial Conference of the European Society for Health and Medical Society, Helsinki 2014

Nevanperä N, Seitsamo J, Remes J, Hopsu L, Ala-Mursula L, Järvelin M-R, Laitinen J. Lifetime health behaviors and work ability in midlife: A prospective cohort study. The 15th Biennial Conference of the European Society for Health and Medical Society, Helsinki 2014

Nevanperä N, Seitsamo J, Remes J, Hopsu L, Ala-Mursula L, Järvelin M-R, Laitinen J. lifetime health behaviors and work ability in midlife: a prospective cohort study. Conference on Epidemiological Birth Cohort Studies 12.-13.6.2014, Oulu.

Nevanperä N, Seitsamo J, Remes J, Hopsu L, Ala-Mursula L, Järvelin M-R, Laitinen J. Obesity and work ability in midlife: a prospective cohort study. Conference on Epidemiological Birth Cohort Studies 12.-13.6.2014, Oulu.