Työelämä muuttuu – oletko valmis?!

Hanketiedot

Hankenumero
115512

Hakija
SK Sovunrakentajat Oy

Toteuttaja
SK Sovunrakentajat Oy

Lisätietoja
Katja Lundberg
katja@sovunrakentajat.fi

Toteutusaika
19.10.2015 - 29.1.2016

Työsuojelurahaston päätös
17.11.2015
25 000 euroa

Kokonaiskustannukset
35 293 euroa

Tulokset valmistuneet
29.1.2016

Tiivistelmä

Työelämä muuttuu – oletko valmis? -konseptointihankkeessa konseptoidaan työelämän käyttöön organisaatioiden uudistumiskykyä sekä resilienssikykyä tukeva ja kehittävä organisatorinen oppimistyökalu.

Suomalainen työelämä on kriisissä. Kansainvälinen kilpailukykymme on Valtiovarainministeriön viimeisimpien laskelmien mukaan 20 % alemmalla tasolla kuin mitä sen vuonna 2008 ennustettiin vuoden 2016 vaihteessa olevan. Digitalisaatio sekä kiihtyvä globalisaatio aiheuttavat työpaikoilla voimakasta painetta uudistaa työpaikan struktuureja, prosesseja sekä strategioita nopeasti. Työelämän murros on tapahtunut nopeasti ja digitalisaatio tulee muuttamaan suomalaista työelämää vielä tulevien vuosienkin aikana merkittävästi. Muutos on ollut niin nopeaa, että me ihmiset työn tekijöinä emme ole pysyneet perässä. Tästä inhimillisen pääoman hitaasta uudistumiskyvystä sekä jähmeästä resilienssistä aiheutuu psykososiaalista kuormitusta, jonka hintalappu on Suomessa jopa 30 MRD euroa vuodessa.

Tässä hankkeessa konseptoitava modulaarinen palvelu- ja tuotekokonaisuus pureutuu tämän ongelman ytimeen. Kehitettävä modulaarinen organisaation oppimistyökalu tarjoaa ratkaisun sekä johtaa inhimillistä pääomapotentiaalia muutoksessa että valmiuksia toimia työelämässä työn tekijänä.

Konseptointihankkeen aikana kartoitetan tyypillisimmät asiakastarpeet, analysoidaan ne ja kehitetään sekä konseptoidaan asiakastarpeiden ja käytettävän tutkimusaineiston pohjalta moduläärinen palvelu- ja tuotekokonaisuus.

Hankkeen vastuuhenkilö

Katja Lundberg

Tiedote

Resilienssi uudistaa omista lähtökohdista

29.1.2016

Resilienssi-konsepti antaa konkreettisia eväitä ja työkaluja
uudistaa ja kehittää omaa kyvykkyyttään uudistua ja johtaa itseään
todellisista omista lähtökohdistaan käsin. Työsuojelurahaston
tukemalla kehittämisavustuksella konseptia pilotoidaan yrityksissä
vuonna 2016. 

Muutos -ja uudistumiskyvykkyyden kehittäminen lisää
organisaatioiden tuottavuutta sekä työntekijöiden työhyvinvointia
ja itsemotivoitumista omasta työstään. Digitaalinen ajasta ja
paikasta riippumaton kustannustehokas sovellus osana palvelu- ja
tuotekokonaisuutta mahdollistaa sekä PK-sektorin että suurten
työvoimavaltaisten alojen kouluttamisen ja kehittämisen
kustannustehokkaasti silloin, kun se oppijalle tai työnantajalle
itselleen parhaiten sopii. 

Konsepti antaa työkalut uudistumiseen ja ihmistietoiseen
johtamiseen niin, että organisaation inhimillinen pääomapotentiaali
opitaan hyödyntämään positiivisesti ja maksimaalisesti. Samalla
luodaan ja tuetaan itsemotivoitumista ruokkivaa
työyhteisökulttuuria. Palvelu- ja tuotekokonaisuus käsittää myös
digitaalisen modulaarisen oppimisympäristön. Hankkeen toteuttajana
toimi SK Sovunrakentajat Oy.

Hankkeessa kehitetyn palvelu- ja tuotekokonaisuuden käyttöönotto
toteutetaan pilotointien kautta vuoden 2016 aikana. Pilotointien
jälkeen tuotekokonaisuuteen tehdään tarvittavat muutokset
pilottiorganisaatioiden palautteiden pohjalta. Tuote lanseerataan
avoimille markkinoille vuoden 2016 syksyllä.

Resilienssi-konseptin pääasiakaskuntaa ovat jatkossa niin
mikro- kuin PK-yritykset kuin keskisuuret ja suuret
työvoimavaltaiset organisaatiotkin.

PK-yrityksissä haasteena on henkilöstöjohtamisen resurssien
vähyys sekä toisaalta vaikeus irrottaa koko henkilöstö perinteisiin
kasvotusten tapahtuviin koulutuksiin. Suurissa työvoimavaltaisissa
organisaatioissa puolestaan keskeisenä haasteena ovat vähenevät
taloudelliset resurssit, suurten henkilömäärien koulutustarve ja
toisaalta akuutti tarve parantaa kilpailukykyä ja uudistaa
toimintakulttuuria vastaamaan muuttuvia työmarkkinoita.

 

Toimittaja
Terhi Friman

Aineisto

Loppuraportti

Katja Lundberg ja Saara Remes, SK Sovunrakentajat Oy: Työelämä muuttuu – oletko valmis? Parempaa tuottavuutta ja kilpailukykyä resilienssiä kehittämällä. Resilienssin avulla kyvykkyyttä uudistamaan. v 2016. 6 sivua. Avaa