Työelämälähtöinen oppiminen ja kuntoutustyön kehittäminen kuntoutuksen yamk-opiskelussa -väitöskirjatyö

Hanketiedot

Hankenumero
112164

Hakija
Ulla Jämsä

Toteuttaja
Ulla Jämsä

Lisätietoja
Ulla Jämsä
ujamsa@luukku.com

Toteutusaika
1.9.2012 - 1.6.2013

Työsuojelurahaston päätös
8.6.2012
6 600 euroa

Kokonaiskustannukset
6 600 euroa

Tulokset valmistuneet
1.6.2013

Tiivistelmä

Työelämälähtöinen oppiminen ja kuntoutustyön kehittäminen kuntoutuksen yamk-opiskelussa -väitöskirjatyö

Kuntoutuksen ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus aloitettiin Suomessa vuonna 2008. Työelämän muutokset aiheuttavat paineita koulutuksen kehittämiselle, ja nimenomaan koulutuksen ja työelämän yhteistyön lisäämiselle. Työelämälähtöinen kuntoutuksen ylempi ammattikorkeakoulututkinto kouluttaa asiantuntijoita muuttuvan kuntoutustoiminnan asiantuntija- ja johtotehtäviin.

Tutkimuksen tarkoituksena on kuvailla, minkälaista työelämälähtöistä oppimista kuntoutuksen ylempi ammattikorkeakoulutus tuottaa opiskelijoiden kuvaamana ja opintoihin liittyvän kehittämistehtävän tuloksena. Tutkimuksella haetaan vastausta siihen, miten opiskelijoiden kehittämistehtävien kautta kuntoutustoiminta työyhteisöissä muuttuu. Kuvaan ja analysoin sekä opiskelijoiden että työyhteisöjen oppimista. Tutkimukseni antaa tietoa ylemmän ammattikorkeakouluopiskelun työelämälähtöisyydestä ja kuntoutustyön kehittämistarpeista. Tutkimusaineisto koostuu opiskelijoiden, heidän esimiesten, työyhteisöjen jäsenten ja opettajien haastatteluista, kehittämishankkeeseen liittyvistä yhteistyökokouksista sekä opiskelijoiden opinnäytetöistä. Tutkimuksen metodologia perustuu kehittävään työntutkimukseen. Aineistot analysoidaan sisällönanalyysillä. Tutkimus on esitarkastuskunnossa kesäkuussa 2013.

Hankkeen vastuuhenkilö

Ulla Jämsä

Tiedote

Kuntoutus kuntoon asiakaslähtöisyydellä

1.6.2013

Terveystieteiden lisensiaatti
Ulla Jämsä päättelee kuntoutustutkimuksensa
perusteella, että ammattikorkeakoulun pitää tiivistää
työelämäyhteistyötä. Hän suosittaa, että kuntoutukseen
kehitettäisiin nykyistä asiakaslähtöisempiä toimintamalleja.

Asiakaslähtöisyys edellyttää uusia työtapoja, mikä tarkoittaa
myös kuntoutuskoulutuksen kehittämistä. Työkäytäntöjen
kehittämiseksi koulutuksessa tulisi vahvistaa opettajan roolia ja
työelämäyhteistyössä käyttää enemmän opettajan
asiantuntijuutta.

Jämsä teki hoitotieteen väitöskirjan kuntoutuksen ylemmästä
ammattikorkeakoulututkinnosta. Hän kuvailee, että tämä koulutus
tuottaa kuntoutuksen palvelujen kehittämiseen uudenlaista
asiantuntijuutta: Se onnistuu yhdistämään teoria- ja tutkimustiedon
käytännön työelämän kehittämiseen.

Kehittäminen on ammatillisuutta

Ulla Jämsä arvioi, että työelämän muutokset edellyttävät
työntekijöiltä uudenlaista, muutoksen hallintaan perustuvaa
asiantuntijuutta. Mikään ammattiryhmä ei voi toimia enää yksin,
vaan tarvitaan moninaista yhteistyötä.  

Työyhteisön arkista toimintaa pystyvät kehittämään työntekijät,
jotka ovat hankkineet tutkimuksellista kehittämisosaamista.

Suomessa on käytetty paljon rahaa työn kehittämiseen, paljolti
projekteihin, joihin työyhteisöissä ei aina ole sitouduttu. Jämsän
mielestä työn kehittäminen kuuluu kuitenkin jo perustyöhön.

Jämsän tutkimuksessa työyhteisön kehittäminen motivoi
työntekijöitä, mikä edisti työhyvinvointia. Hänen aineistonsa
koostui yhden koulutusohjelman opiskelijoiden haastatteluista,
kokouksista ja opinnäytetöistä sekä opiskelijoiden tekemistä
työyhteisöjen kehittämistehtävistä.

Jämsän väitöskirja tarkastettiin Oulun yliopistossa 22. elokuuta
2014. Hän oli saanut Työsuojelurahastolta
loppuunsaattamisstipendin.

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Aineisto

Ulla Jämsä. Kuntoutuksen muutosagentit. Tutkimus työelämälähtöisestä oppimisesta ylemmässä ammattikorkeakoulutuksessa. Acta Universitatis Ouluensis D Medica 1252. Tampere 2014. 309 sivua. ISBN 978-952-62-0497-0 (paperback), ISBN 978-952-62-0498-7 (pdf), ISNN 0355-3221 (printed), ISNN 1796-2234 (online) http://urn.fi/urn:isbn:9789526204987 Avaa

Oulun yliopiston väitöstiedote, 22.8.2014. http://www.oulu.fi/yliopisto/node/2560