Työelämän tietopääomateorian päivittäminen

23rd European Conference on Knowledge Management (ECKM) 2022, 1.-2.9., Napoli, Italia

Hanketiedot

Hankenumero
220231

Hakija
Aino Kianto

Toteuttaja
Aino Kianto

Lisätietoja
Aino Kianto
aino.kianto@lut.fi

Toteutusaika
31.8.2022 - 3.9.2022

Työsuojelurahaston päätös
6.6.2022
750 euroa

Kokonaiskustannukset
1 235 euroa

Tulokset valmistuneet
5.10.2022

Tiivistelmä

Esitän konferenssissa tutkimusartikkelin, jossa kuvataan sitä, kuinka tietopääomateorian ja -tutkimuksen tulisi uudistua viimeaikaisten työelämää ja yritysten toimintaympäristöä kohdanneiden muutosten myötä. Esityksen tavoitteena on tuoda esiin ne olennaiset uudet asiat, joihin tietoperustainen tuottavuus ja hyvinvointi organisaatioissa perustuu, mutta joita ei alan tutkimuksessa ole toistaiseksi vielä oivallettu riittävästi huomioida.

Hankkeen vastuuhenkilö

Aino Kianto

Tiedote

Tietopääomateorian päivittäminen

5.10.2022

Tiivistelmä

Esitin konferenssissa tutkimusartikkelin, jossa kuvattiin sitä, kuinka tietopääomateorian ja -tutkimuksen tulisi uudistua viimeaikaisten työelämää ja yritysten toimintaympäristöä kohdanneiden muutosten myötä. Esityksen tavoitteena oli tuoda esiin ne olennaiset uudet asiat, joihin tietoperustainen tuottavuus ja hyvinvointi organisaatioissa perustuu, mutta joita ei alan tutkimuksessa ole toistaiseksi vielä oivallettu riittävästi huomioida.

Tausta

Esitykseni tavoitteena oli herättää keskustelua sekä tuottaa uutta ymmärrystä tietopääomateorian uudistamistarpeista sekä keinoista. Lisäksi sej tavoitteena oli tuottaa sarja perusteltuja tutkimusongelmia joihin tulevaisuuden tietopääomaa tarkastelevissa tutkimuksissa kannattaisi pureutua. European Conference on Knowledge Management (ECKM) -konferenssi on tietojohtamisen alan tärkeimpiä konferensseja ja siihen osallistuvat alan erurivin kansainväliset tutkijat.

Aineisto

Tutkimusartikkeli oli luonteeltaan teoreettinen ja eksploratiivinen tutkimus. Näin ollen siinä hyödynnettiin aineistona alan relevanttia tutkimuskirjallisuutta, sekä kirjoittajien omaa mielikuvitusta ja oivallusta. Näiden pohjalta artikkelissa tuotetiin sarja propositioita tietopääoman nykytyöelämän kontekstiin paremmin sopivasta mallinnuksesta.

Tulokset ja johtopäätökset

Tietopääomateoriaa tulisi uudistaa siten että otettaisiin paremmin huomioon digitalisaation, etä- ja keikkatyön sekä avoimen innovaation ja joukkoistamisen vaikutukset. Tämä tarkoittaa esim. digitalisten taitojen sekä itsensä johtamisen huomioimista inhimillisen pääoman osatekijöinä, sekä avoimien innovaatiokulttuurin ymmärrystä.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Kykenin paitsi viemään eteenpäin suomalaista tietojohtamisen tutkimusta, myös saamaan uusia ideoita sen suhteen, kuinka tietopääomaa olisi syytä käsitteellistää, arvioida ja johtaa tulevaisuudessa. Pystyn työssäni professorina ja kouluttajana viemään esityksen ja sen kirvoittamien keskustelujen tuottamaa uutta ymmärrystä eteenpäin niin opiskelijoille kuin yrityksiin ja julkisorganisaatioihin Suomessa.

Aineisto

Challenging the IC Theory – Suggestions for Some Ways Forward. Konferenssiesitys Avaa

Challenging the IC Theory – Suggestions for Some Ways Forward Avaa