Työfysioterapia uusiksi – työhyvinvointia työssä uudistumalla

Hanketiedot

Hankenumero
112159

Hakija
Helsingin kaupunki Työterveys

Toteuttaja
Helsingin kaupunki Työterveys

Lisätietoja
Tuija Toikka
tuija.toikka@hel.fi

Toteutusaika
25.4.2012 - 31.12.2013

Työsuojelurahaston päätös
30.5.2012
20 000 euroa

Kokonaiskustannukset
40 000 euroa

Tulokset valmistuneet
31.12.2013

Tiivistelmä

Kehittämishankkeessa uudistetaan Helsingin kaupungin työterveyskeskuksen (Tyke) työfysioterapiapalvelut ja kehitetään työfysioterapeuttien osaamista vastaamaan uusia toimintamalleja. Tavoitteena on uudistaa Tyken työfysioterapian toimintakonsepti sekä vahvistaa ja selkiyttää työfysioterapeuttien asiantuntija-asemaa organisaatiossa.Työtä uudistamalla parannetaan työfysioterapeuttien työn mielekkyyttä ja työhyvinvointia.

Muutospajoina tehtävässä alkukartoituksessa jäsennetään työfysioterapeuttien työssä tapahtuneita muutoksia uudelleensuuntaamisen pohjaksi. Analyysi- ja tulkintavaiheen tulosten pohjalta laaditaan kehittämiskokeilut, joita arvioidaan yhdessä muiden ammattiryhmien ja asiakkaiden kanssa. Innovointi on osa työfysioterapeuttien oppimisprosessia.

Kehittämiskokeilujen suunnitteluvaiheessa syvennetään työfysioterapeuttien osaamista valittujen teemojen osalta. Pilottihankkeet suunnitellaan hyödyntämällä tutkimusnäyttöön perustuvia toimintamalleja ja työvälineitä. Hankkeiden ja niiden vaikuttavuuden arvioinnin avulla testataan kehittämisideat, suunnitellut toimintamallit ja työvälineet käytännössä.

Työfysioterapeuttien toimintakonsepti muotoillaan uudelleen pilottikokeilujen ja Tyken strategian pohjalta. Uudet palvelut ja toimintatavat perustuvat työfysioterapian, liikuntaelinsairauksien, ja ergonomian tutkimus- ja kehittämishankkeista saatuun vaikuttavuusnäyttöön. Hankkeen päättyessä 2013 lopussa työfysioterapiapalvelut on tuotteistettu ja organisoitu uudelleen.

Hankkeen vastuuhenkilö

Tuija Toikka

Tiedote

Työfysioterapian toimintakonsepti uusiksi

31.12.2013

Helsingin kaupungin työterveyskeskuksen (Tyke) työfysioterapian
toimintakonsepti on muotoiltu uudelleen. Uudet, käyttöön otettavat
palvelut ja toimintatavat perustuvat työfysioterapian,
liikuntaelinsairauksien ja ergonomian tutkimus- ja
kehittämishankkeista saatuun vaikuttavuusnäyttöön.

Ulkopuolisena asiantuntijana Tyken kehittämishankkeessa toimivat
Työterveyslaitoksen asiantuntijat, jotka toivat hankkeeseen
tietämystä kehittävän työntutkimuksen menetelmistä sekä
ergonomiasta ja käytettävyydestä.

Työsuojelurahasto tuki hanketta kehittämisavustuksella.

Uudelleen muotoillun toimintakonseptin tavoitteena on ollut
vahvistaa työfysioterapeuttien asiantuntija-asemaa organisaatiossa.
Työtä uudistamalla halutaan parantaa työn tavoitteellisuutta,
mielekkyyttä ja työhyvinvointia.

Hankkeessa toteutettiin pilottikokeiluja, joiden avulla
testattiin alussa ideoitua toimintakonseptia, kehittämisideoita ja
uutta opittua käytännössä. Kokeilujen tulokset ja vaikuttavuus
arvioitiin Työterveyslaitoksen arviointimatriisin avulla.
Kehittämiskokeiluista saatiin hyvää oppia ja ideoita uusien
palvelutuotteiden kehittelyyn.

Osallistavan toimintatavan menetelminä käytettiin osallistujien
haastattelua, muutospajoja, työpajoja, parityöskentelyä ja
mentorointia.

Yhteinen keskustelu työstä ja sen tekemisen tavoista rakentaa
yhteishenkeä ja tuo mielekkyyttä työhön.

Varsinaiset vaikutukset tuottavuuteen, moniammatillisen
yhteistyön sujuvuuteen ja työfysioterapeuttien työhyvinvointiin
nähdään, kun uudet palvelut alkavat pyöriä käytännössä ja
vakiintuvat.

Toimittaja
Leena Huovila

Aineisto

Pehkonen Irmeli, Toikka Tuija, Rauas-Huuhtanen Sirpa, Launis Kirsti, Nevala Nina. 2013. Työfysioterapia uusiksi -työhyvinvointia työssä uudistumalla. Työsuojelurahaston loppuraportti hanke 112159. Avaa

Pehkonen Irmeli, Nevala Nina, Rauas-Huuhtanen Sirpa, Lehtelä Jouni. Työfysioterapia uusiksi – työhyvinvointia työssä uudistumalla. Hankkeen loppuraportti (Työsuojelurahaston hanke 112159). Helsingin kaupunki Työterveyskeskus. 20.12.2013. Avaa