Työhön paluun tuki vakava-asteisessa työuupumuksessa -väitöskirjatyö

Hanketiedot

Hankenumero
116268

Hakija
Riitta Kärkkäinen

Toteuttaja
Riitta Kärkkäinen

Lisätietoja
Riitta Kärkkäinen
riittak@student.uef.fi

Toteutusaika
1.8.2016 - 31.7.2017

Työsuojelurahaston päätös
14.6.2016
21 000 euroa

Kokonaiskustannukset
24 000 euroa

Tulokset valmistuneet
31.7.2017

Tiivistelmä

Tutkimuksessa selvitetään vakava-asteisesti työuupuneiden, sairaslomalla olevien työntekijöiden työhön paluun tukea. Tutkimus tuottaa työpaikoille ja työterveyshuolloille toimintamallin työuupuneiden työntekijöiden työhön paluun tukeen.

Ensimmäinen osatutkimus on systemaattinen kirjallisuuskatsaus, jossa selvitetään mitkä tekijät estävät tai edistävät työuupuneiden työhön paluuta. Toisessa osatutkimuksessa selvitetään millaisia käytäntöjä työterveyshuolloilla on työuupuneiden työhön paluun tukemiseksi. Kolmannessa ja neljännessä osatutkimuksessa selvitetään työuupuneiden työntekijöiden esimiesten ja työkavereiden kokemuksia työuupuneen työntekijän työhön paluun tuesta. Väitöskirja kokoaa toimintamallin työhön paluun tukeen vakava-asteisessa työuupumuksessa osatutkimusten tulosten pohjalta. Laadullinen aineisto kerätään yksilö- ja ryhmähaastatteluilla ja vapaamuotoisilla kirjoitelmilla ja analysoidaan sisällönanalyysillä. Työterveyshuollon henkilöstöä rekrytoidaan työterveyshuoltopalveluja tuottavista yksityisistä ja kunnallisista palveluntuottajaorganisaatioista ja yritysten sisäisistä työterveyshuolloista koko Suomen alueelta. Työuupuneiden työntekijöiden esimiehiä ja työkavereita rekrytoidaan tutkimukseen työterveyshuoltojen kautta.

Tutkimussuunnitelmalla on Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin tutkimuseettisen toimikunnan puoltava lausunto. Tutkimus toteutetaan artikkeliväitöskirjana. Artikkelit julkaistaan kansainvälisissä tiedelehdissä 2016–2018.

Hankkeen vastuuhenkilö

Riitta Kärkkäinen

Tiedote

Koordinaattoreilla iso merkitys työuupuneiden työhön paluussa

31.7.2017

Organisaation palveluksessa olevat koordinaattorit ovat merkittävä taustatuki työuupuneiden työntekijöiden sairaspoissaolojen hallinnassa ja työhön paluun tuessa. Väittämä on väitöstutkija Riitta Kärkkäisen johtopäätös väitöstutkimuksen osatutkimuksesta. Kärkkäinen tutkii Itä-Suomen yliopistossa, mitkä seikat tukevat vakavasti työuupuneiden työntekijöiden työhön paluuta.

Vielä julkaisemattomassa tutkimuksessa haastateltiin 15 yliopistoissa ja keskussairaaloissa työskentelevää ammattilaista, joiden työnkuvaan sisältyi vähintään osa-aikaisesti organisaatioidensa henkilöstön sairaspoissaolojen hallintaa ja työhön paluun tukea koordinoivia tehtäviä.

Kärkkäisen haastattelemat koordinaattorit työskentelivät erilaisten ammattinimikkeiden alla: he olivat mm. työhönvalmentajia, henkilöstöasiantuntijoita, työkykykoordinaattoreita ja työsuojelupäälliköitä.

Lisää ymmärrystä työuupuneiden tukemisen tavoista

Osatutkimuksen tavoitteena oli selvittää työorganisaatioiden palveluksessa olevien koordinaattorien keskeisimpiä tehtäviä työuupuneiden työntekijöiden työhön paluun prosessissa. Aineisto kerättiin haastatteluilla ja vapaamuotoisilla kirjoitelmilla ja analysoitiin laadullisella sisällönanalyysillä.

Tulokset lisäsivät ymmärrystä työorganisaatioissa työskentelevien koordinaattorien keskeisimmistä tehtävistä työuupuneiden työntekijöiden tuessa sekä koordinaattoreiden tärkeimmistä yhteistyökumppaneista. Myös alakohtaisista eroista työhön paluun tukeen vaikuttavista tekijöistä tutkimus- ja hoitoalalla saatiin tietoa.

Tulokset tullaan julkaisemaan kansainvälisessä julkaisussa.

Työsuojelurahasto on tukenut väitöskirjatyön tekemistä tutkijastipendillä.

Toimittaja
Camilla Lehtinen