Työhön paluun tuki vakava-asteisessa työuupumuksessa

Hanketiedot

Hankenumero
118011

Hakija
Riitta Kärkkäinen

Toteuttaja
Riitta Kärkkäinen

Lisätietoja
Riitta Kärkkäinen
riittak@student.uef.fi

Toteutusaika
1.4.2018 - 30.9.2018

Työsuojelurahaston päätös
8.2.2018
12 000 euroa

Kokonaiskustannukset
12 000 euroa

Tulokset valmistuneet
30.9.2018

Tiivistelmä

Tavoitteet Artikkeliväitöskirjan tavoitteena on tuottaa toimintamalli työuupuneiden työntekijöiden työhön paluun tukeen työpaikoille ja työterveyshuoltoihin. Systemaattinen kirjallisuuskatsaus tuottaa tietoa työuupuneiden työntekijöiden työhön paluuta estävistä ja edistävistä tekijöistä. Toinen osatutkimus selvittää työterveyshuollon käytäntöjä työuupuneiden työhön paluun tuessa. Kolmas osatutkimus selvittää työpaikan työhön paluun koordinaattoreiden käytäntöjä työuupuneiden tuessa. Neljäs osatutkimus tuottaa tietoa esimiesten roolista työuupuneiden tuessa. Väitöskirja kokoaa toimintamallin työuupuneiden työntekijöiden työhön paluun tukeen. Menetelmät Kirjallisuuskatsaus on toteutettu noudattaen systemaattisen kirjallisuuskatsauksen menetelmää. Laadullinen aineisto on kerätty yksilö-, pari- ja ryhmähaastatteluilla ja vapaamuotoisilla kirjoitelmilla ja analysoitu sisällönanalyysillä ja/tai jäsenkategoria-analyysillä. Työterveyshuollon henkilöstöä (työterveyslääkärit, työterveyshoitajat, työpsykologit, työfysioterapeutit) (n=25) rekrytoitiin työterveyshuoltopalveluja tuottavista yksityisistä ja kunnallisista palveluntuottajaorganisaatioista ja yritysten sisäisistä työterveyshuolloista koko Suomen alueelta. Työpaikkojen työhön paluun koordinaattorit (n=15) rekrytoitiin yliopistoista ja keskussairaaloista koko Suomen alueelta. Tulokset ovat käytettävissä 31.12.2018 Asiasanat: sairauspoissaolot; toimintamalli; työhönpaluu; työperäinen stressi; työterveyshuolto; työuupumus

Hankkeen vastuuhenkilö

Riitta Kärkkäinen

Aineisto

Kärkkäinen Riitta. 2019.

Absence management and return-to-work support in job burnout. https://www.tsr.fi/https://www.tsr.fi/documents/20181/1361304/118011-loppuraportti-118011vaitoskirja_Karkkainen_Terveystiede_netti.pdf

Publications of the University of Eastern Finland. Dissertations in Health Sciences., no 511

ISSN: 1798-5714

ISBN: 978-952-61-3090-3

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-61-3090-3