Työhön sitoutuminen ja sen puute

Hanketiedot

Hankenumero
112358

Hakija
Teemu Turunen

Toteuttaja
Teemu Turunen

Lisätietoja
Teemu Turunen
teemu.t.turunen@helsinki.fi

Toteutusaika
1.3.2013 - 31.12.2013

Työsuojelurahaston päätös
2.11.2012
18 800 euroa

Kokonaiskustannukset
18 800 euroa

Tulokset valmistuneet
31.12.2013

Tiivistelmä

Yksilöiden työhön suhtautumista, työorientaatiota, on pidetty sosiaalitieteellisessä tutkimuksessa tärkeänä yhteiskuntien hyvinvoinnin ja menestyksen kannalta. Tutkin post doc-hankkeessani palkansaajien työorientaation muutosta sekä palkansaajien työorientaatiota selittäviä monentasoisia tekijöitä. Keskeistä hankkeessani on suomalaisten palkansaajien vertailu muihin maihin. Tarkastelen tutkimuksessani lisäksi, onko mahdollinen kuilu työelämässä olevien ja sen ulkopuolella olevien työorientaatiossa kasvanut ajassa. Työorientaatiolla tarkoitan palkansaajien työhön sitoutumista, organisaatioon sitoutumista, ansiotyön keskeisyyttä ja asemaa muiden elämänalueiden joukossa, ansiotyön tekemisen yhteiskunnallista velvoittavuutta sekä palkansaajien uraan ja ammattiin sitoutumista.

Tutkimuksen aineistona käytetään kansainvälisiä kyselytutkimuksia. Aineistoa analysoidaan tilastollisilla menetelmillä. Tutkimuksen tulokset pyritään julkaisemaan kansainvälisissä tieteellisissä aikakauslehdissä.

Tutkimukseni tuo uusia näkökulmia työelämän muutosta ja erityisesti työurien pidentämistä koskevaan vilkkaaseen tieteelliseen ja yhteiskunnalliseen keskusteluun. Tutkimukseni tuottaa uutta tutkimustietoa palkansaajien työorientaatioon yhteydessä olevissa tekijöistä.

Hankkeen tulokset ovat käytettävissä vuonna 2014.

Hankkeen vastuuhenkilö

Teemu Turunen

Tiedote

Suomalaiset eivät ole erityisen sitoutuneita työhön

31.12.2013

Suomalaiset palkansaajat eivät ole erityisen sitoutuneita työhön
eurooppalaisessa vertailussa. Suomalaisten palkansaajien työhön ja
organisaatioon sitoutuminen sijoittuu eurooppalaisen keskiarvon
alapuolelle, vaikka tilastollisessa analyysissa vakioitiin useita
työntekijöitä ja heidän organisaatioitaan kuvaavia tekijöitä.

Palkansaajien työhön sitoutumista, työorientaatiota, on tutkinut
tutkijatohtori
Teemu Turunen Helsingin yliopistosta.
Työsuojelurahasto tuki post doc -hanketta stipendillä.

Tutkimuksessa työntekijöiden ja johdon väliset hyvät sosiaaliset
suhteet havaittiin Suomessa erityisen tärkeäksi tunneperäistä
organisaatiositoutumista lisääväksi tekijäksi.

Monissa muissa eurooppalaisissa maissa työn sisäisten
palkintojen toteutuminen omassa työssä oli puolestaan eniten
organisaatiositoutumista lisäävä tekijä. Työn sisäisillä
palkinnoilla tarkoitettiin tässä yhteydessä mielenkiintoista ja
itsenäistä työtä.

Suomalaisissa organisaatioissa ja yrityksissä tulisi siten
panostaa johtamiseen, koska hyvä johtaminen lisää tämän tutkimuksen
mukaan työntekijöiden organisaatiositoutumista erityisesti
Suomessa.

Kärjessä Norja, Tanska ja Sveitsi

Työntekijöiden ja palkansaajien työhön suhtautumista on pidetty
sosiaalitieteellisessä tutkimuksessa tärkeänä yhteiskuntien
hyvinvoinnin ja menestyksen kannalta.

Eurooppalaiset maat yrittävät vastata heikkenevän huoltosuhteen,
kiristyvän kansainvälisen kilpailun ja talouskriisin haasteisiin
esimerkiksi pyrkimällä nostamaan väestön työllisyysastetta. Yhdeksi
kriittiseksi kysymykseksi nousee siten yksilöiden suhtautuminen
työhön.

Turunen tutki palkansaajien työorientaation muutosta sekä
palkansaajien työorientaatiota selittäviä monentasoisia tekijöitä.
Keskeistä oli suomalaisten palkansaajien asettaminen
kansainväliseen vertailuun. Aineistona käytettiin väestöä
tilastollisesti edustavia kyselyaineistoja.

Ainoastaan palkansaajat Kyproksesta, Espanjasta ja Bulgariasta
ovat tutkimuksen mukaan vähemmän työhön sitoutuneita kuin
suomalaiset.

Työhön sitoutuminen oli voimakkainta Norjassa, Tanskassa ja
Sveitsissä. Sitoutumisesta kertovat luvut ovat vakioimattomia
lukuja eivätkä ota huomioon palkansaajakunnan mahdollisia
rakenteellisia eroja eurooppalaisissa maissa.

 

Tutkimuksen toisessa osassa Turunen tutki maakohtaisten
kulttuuristen tekijöiden ja arvostusten yhteyttä palkansaajien
työorientaatioon, ja tämä yhteys osoittautui heikoksi.

Syventävää tietoa luvassa

Turunen jatkaa ja syventää tutkimuksensa tuloksia niin ikään
Työsuojelurahaston rahoittamassa hankkeessa Nykytyöntekijän
työorientaatiota selittämässä ja ymmärtämässä – Suomi
kansainvälisessä vertailussa (TSR
113352).

Aiempia tutkimustuloksia aiheesta on vähän. Tuloksilla on korkea
sovellusarvo, ja niitä voidaan hyödyntää niin politiikkatasolla
kuin yksittäisillä työpaikoilla.

Toimittaja
Leena Huovila

Aineisto

Turunen Teemu. Työhön sitoutuminen – ja sen puute? Työsuojelurahaston rahoittaman tutkimushankkeen loppuraportti 9.12.2013. Avaa

Katso myös stipendi 113352: Nykytyöntekijän työorientaatiota selittämässä ja ymmärtämässä – Suomi kansainvälisessä vertailussa. https://www.tsr.fi/tutkimustietoa/tata-on-tutkittu/hanke?h=113352