Työhyvinvoinnin johtaminen osaksi autokaupan murroksen hallintaa

Hanketiedot

Hankenumero
115513

Hakija
Keskusautohalli Oy

Toteuttaja
Keskusautohalli Oy

Lisätietoja
Maarit Karppinen
maarit.karppinen@keskusautohalli.fi

Toteutusaika
2.11.2015 - 15.4.2018

Työsuojelurahaston päätös
3.12.2015
6 000 euroa

Kokonaiskustannukset
12 000 euroa

Tulokset valmistuneet
15.4.2018

Tiivistelmä

Keskusautohalli Oy on Suomen vanhin ja maailman toiseksi vanhin Volvo-jälleenmyyjä. Se edustaa myös Renault-, Dacia-, Hyundai-henkilö- ja tavara-autoja sekä huoltaa myös Isuzu-pakettiautoja. Toimipisteemme sijaitsevat Turussa, Forssassa ja Salossa. Henkilökuntaa on 100.

Päämiesten tarjoama tuki ohjaa monin tavoin yrityksen toimintaa ja vahvistaa samalla perustoimintojen sujumista ja korkeaa laatua. Yrityksessä on toteutettu työhyvinvointikysely, minkä perusteella työilmapiiri on hyvä. Kehityskeskustelut on toteutettu. Koulutusmahdollisuuksia on tarjolla henkilöstölle. Lisäksi työympäristön riskit on arvioitu ja varhaisen tuen malli, sekä päihdeohjelma ovat käytössä.

Työhyvinvoinnin johtaminen osaksi autokaupan murroksen hallintaa hankkeella kehitetään työhyvinvoinnin johtamistapaa ja sitä tukevaa mittaristoa, jolla yrityksessä seurataan työhyvinvoinnin toimenpiteiden vaikuttavuutta ja kustannuksia. Näin saadaan työhyvinvoinnin kokonaisuus hallintaan ja luodaan työhyvinvointikulttuuria. Hankkeen tuloksena otetaan käyttöön yritykselle sopivia toimenpiteitä työperäisen sairastelun ja niistä aiheutuvien kustannusten vähentämiseksi. Parantamalla työoloja työterveyttä, työkykyä ja työhyvinvointia tukevaksi vaikutetaan terveiden elintapojen toteuttamiseen. Työterveyspalvelut kohdennetaan tarpeisiin sopiviksi ja vaikuttaviksi. Strategian mukaisesti panostetaan henkilöstön sitoutumiseen, jaksamiseen, henkilöstön yhteistyöhön sekä työpaikan turvallisuuteen ja viihtyisyyteen.

Hankkeen vastuuhenkilö

Maarit Karppinen

Tiedote

Kohti hyvän mielen autokauppaa

15.4.2018

Keskusautohalli Oy:ssä haluttiin kehittää johtamista ja mittaristoa yritysjohdon apuvälineeksi. Näin aiotaan tukea henkilöstön työkyvyn ylläpitämistä ja työssä jatkamisen mahdollisuuksia. Johto käynnisti Työsuojelurahaston tuella kehittämishankkeen, jonka toteuttajaksi valikoitui Oy Wellbeing at Work Finland Ltd Ab (WbW).

Keskusautohallin työhyvinvointikulttuuria onnistuttiin edistämään 2,5 vuodessa. Hanke sai vauhditettua henkilöstön yhteisöllisyyttä yhteisten tapahtumien myötä.

Keskusautohalli Oy on 1927 perustettu autokauppa, maailman toiseksi vanhin Volvo-kauppa. Yritys toimii Turussa, Forssassa ja Salossa. Yritys työllistää noin sata henkilöä, joista lähes puolet on mekaanikkoja.

Ammattiryhmistä työhyvinvoinnin kehittäjiä

Kehittämishanke syntyi paljolti siksi, kun Keskusautohallin johto halusi saada kasvaneet sairauspoissaolot hallintaan. Moni poissaolo johtuu tuki- ja liikuntaelinvaivoista.

Asiantuntijoina hankkeessa toimivat WbW-dosentit Paula Naumanen ja Jyrki Liesivuori. Aluksi WbW kokosi henkilöstöryhmiltä näkemykset yrityksen toiminnasta ja teki kehittämisehdotukset.

Keskusautohalliin perustettiin ammattiryhmiä edustava työhyvinvointiryhmä, jonka kokoonpano riippui kulloisestakin kehitettävästä osa-alueesta. Hankeaikana järjestettiin monia koulutuksia ja työpajoja sekä koko henkilökunnalle että vain johdolle.

Työpajat työstivät ohjelmat ja suunnitelmat

WbW ja työhyvinvointiryhmät järjestivät työpajoja, joissa Keskusautohallille tehtiin työsuojelun toimintaohjelma, työhyvinvointisuunnitelma ja tasa-arvosuunnitelma. Lisäksi tehtiin Hyvän mielen autokauppa -käyttäytymissäännöt, mitkä kiinnitettiin työtiloihin henkilöstön ja asiakkaiden nähtäville.

Tiedottaminen järjestelmällistettiin eli sitä suunnataan kaikille jokapäiväisesti ja yhtäaikaisesti.

Tietojärjestelmiin tehtiin päivittäinen hymynaamakysely henkilöstön kulloisenkin tyytyväisyyden seuraamiseksi.

WbW ohjasi seurantajärjestelmän kehittämästä työhyvinvointimittaristoksi, joka koostuu keskeisistä tunnusluvuista. Johdon kanssa käydyissä keskusteluissa asiantuntijat painottivat mittariston hyödyntämistä osana yrityksen johtamista.

Työ jatkuu hankkeen jälkeenkin

Hankkeessa varmistettiin, että yrityksellä on käytössään keskeiset lainsäädännön edellyttämät suunnitelmat ja seurannat. Myös johtaminen selkiytyi vastuualueiden tarkentamisen myötä.

Yrityksessä jatketaan Työeläkevakuutusyhtiö Elon avulla tehtyä työhyvinvointikyselyjä. Myös hankkeen vaikutuksia seurataan säännöllisillä kyselyillä.

Työhyvinvointiryhmä edistää työhyvinvointisuunnitelman mukaisia ratkaisuja edelleen.

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Aineisto

Maarit Karppinen, Keskusautohalli Oy, Paula Naumanen ja Jyrki Liesivuori, WbW. . Loppuraportti. 7 sivua. Huhtikuu 2018 Avaa