Työhyvinvoinnin kehittämishanke

Hanketiedot

Hankenumero
113137

Hakija
Pro-tukipiste ry

Toteuttaja
Pro-tukipiste ry

Lisätietoja
Jaana Kauppinen
jaana.kauppinen@pro-tukipiste.fi

Toteutusaika
1.5.2013 - 30.4.2015

Työsuojelurahaston päätös
30.4.2013
28 000 euroa

Kokonaiskustannukset
57 000 euroa

Tulokset valmistuneet
30.4.2015

Tiivistelmä

Pro-tukipiste ry:n työ on sekä sisällöllisesti että toimintaympäristöstä tulevien paineiden vuoksi henkisesti kuormittavaa. Hankkeen (2013-2015) tavoitteena on vähentää työn sisällöllistä kuormitusta ja kehittää ulkoisia paineita ehkäiseviä ajattelu- ja työtapoja. Luja arvopohja on toisaalta työyhteisömme vahvuus mutta samalla vahva oikeudenmukaisuuden tunto luo tilaa kuormitusriskin vahvistumiselle.

Työyhteisö tarvitsee pitkäjänteistä suunnitelmaa työviihtyvyyden ja työssä jaksamisen rakenteiden luomiselle. Vanhat rakenteet eivät tarjoa enää riittävää tukea muuttuneessa toimintaympäristössä.

Hankkeessa on kuusi kehittämisaluetta: 1) informaatiotulvan järjestäminen ajattelutapoja muuttamalla ja muistin työkaluja käyttämällä, 2) asiakaskunnan problematiikasta aiheutuvan kuormituksen purkaminen ja ennalta ehkäiseminen, 3) työn lujan arvopohjan saaminen jaksamisen pohjaksi ja ohjaamaan arjen työtä, 4) nykyisten työssä jaksamista tukevien rakenteiden toimivuuden arviointi, 5) kehittämisen johtaminen ja 6) yhteisön osallisuus ja aloitteellisuus osana hyvinvoivaa työyhteisöä.

Asiantuntijana toimii Leena Nissinen (Tmi Acoma), joka toimii työnohjaajana, kouluttajana (myötätuntouupumus, sijaistraumatisoituminen) sekä koko hankkeen toteuttamisen ulkopuolisena asiantuntijana. Informaatiotulvan käsittelyyn sovelletaan Filosofian Akatemian USAIN-menetelmää ja arvojen arkeen jalkauttamisen ulkopuolisena asiantuntijana on Juuriharja Oy. Loppuraportti julkaistaan maaliskuussa 2015.

Hankkeen vastuuhenkilö

Jaana Kauppinen

Tiedote

Lujat arvot sekä helpottavat että stressaavat

30.4.2015

Jos henkilöstö kuormittuu työssään, henkilöstöä auttavat toimintaan juurtuneet arvot. Kun arvot näkyvät toiminnassa, pystytään laittamaan työt tärkeysjärjestykseen. Arvotietoisuus on keskeinen vastavoima myötätuntouupumiselle. Näin päätellään Pro-tukipiste-yhdistyksen työhyvinvoinnin kehittämishankkeessa, jota toteutti Tmi Acoma.
 
Noin 20 ihmistä työllistävä Pro-tukipiste-yhdistys tarjoaa matalan kynnyksen tukipalveluja seksi- ja erotiikka-alojen ammattilaisille. Yhdistyksessä tunnettiin työn kuormittavan, ja ulkoisia paineita vastaan piti kehittää ajattelu- ja toimintatapoja. Siksi Pro-tukipiste suunnitteli kehittämishankkeen, jolla turvattaisiin pitkäjänteisesti työntekijöiden hyvinvointia ja kehitettäisiin työssä jaksamisen rakenteita.
 
Hanketta toteutti Leena Nissinen, joka toimi myös työnohjaajana sekä koulutti myötätuntouupumuksen ja sijaistraumatisoitumisen käsittelyyn. Informaatiotulvan käsittelyyn sovellettiin Filosofian Akatemian USAIN-menetelmää, ja arvoja jalkautti arkeen Juuriharja Oy. Työsuojelurahasto tuki kehittämishanketta.
 
Työntekijät arvostivat sitä, että heti alussa koko hanke aikataulutettiin. Siten työntekijät pystyivät mieltämään työn pitkälle aikajanalle, mikä helpotti sitoutumista.

Myötätuntouupuminen pääkohteena
 
Hanke lähensi henkilöstöä toisiinsa, joten työyhteisö pystyi käsittelemään vaikeita asioita. Kaikissa koulutuksissa olivat läsnä sekä asiakastyön edustus, yhteiskunnallisen vaikuttamisen henkilöstö että johtoryhmä.

Hankkeessa paneuduttiin erityisesti myötätuntouupumisen ja sijaistrauman vaikutuksiin yksilöissä ja yhteisössä. Näitä asioita kartoittanut testi aiotaan liittää vuosittaisiin kehityskeskusteluihin.
 
Myötätuntouupumisesta puhuminen teki työntekijöiden kokemuksista normaaleja. Koska myötätuntouupuminen hämärtää työntekijän ja työyhteisön arvoja ja tämän myötä heikentää ammatti-identiteettiä, vuoden kestänyt arvotyö tuki hanketta vahvasti.
 
Työrauha estämään pakkohallintaa
 
Kun arvoja pohti koko Pro-tukipisteen työyhteisö, vahvistui sekä työntekijöiden tietoisuus perustehtävästä että sitoutuminen yhteiseen työhön. Arvokeskustelut tukivat puhumista siitä, mitä eriävät näkemykset ihmisen hyvinvoinnista merkitsevät.

Myötätuntouupuminen näkyy etenkin hallinnan kasvuna. Kun asiakkaiden elämä on joskus sietämätöntä, työntekijä tuntee pakonomaista asian haltuunoton tarvetta. Yhteisvoimin tälle tarpeelle kehitettiin vastavoimaksi työrauha. Tähän tarvittiin johtajuutta.
 
Johto sopivasti läsnä
 
Johtoa tarvitaan työn suunnitteluun niin, että kohtuuttomat tavoitteet eivät pääse vallitseviksi.
Johto itse totesi, että esimiesten on oltava läsnä työntekijöiden arjessa, mutta johdon on otettava myös etäisyyttä.
 
Jatkuva kiire ja riittämättömyyden tunne rasittivat johtoa eniten. Hankkeen oivallusten perusteella johtoryhmä ehdottaa yhdistyksen hallitukselle organisaatiorakenteen uusimista.

Työhyvinvointi rakenteisiin
 
Tuloksellisen työn seuraus näkyi vuoden 2015 alussa, kun toimintaa oli karsittava. Ilman tätä hanketta talouden supistaminen olisi ehkä nostanut työntekijät toisiaan vastaan. Nyt työntekijät alkoivat miettiä uuteen tilanteeseen sopeutumista.

Pro-tukipiste oppi hankkeesta muun muassa sen, että työhyvinvointiin vaikutetaan jatkuvasti, ja prosessit muuttuvat alati. Työhyvinvoinnin on kuuluttava rakenteisiin, kuten kehityskeskusteluihin.
 

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Aineisto

Raportti Leena Nissinen ja Jaana Kauppinen. Työhyvinvoinnin kehittämishanke 2013-2015. Pro-tukipiste ry 2015. 20 sivua. Avaa

Artikkeli Työsuojelurahaston Tiedon sillan verkkosivuilla Arvot kivijalkana ja kurkihirtenä. http://tiedonsilta.fi/arvot-kivijalkana-ja-kurkihirtena/