Työhyvinvoinnin palvelumuotoilu teollisuuden palveluyrityksessä

Hanketiedot

Hankenumero
210139

Hakija
Enersense Oy

Toteuttaja
Laurea-ammattikorkeakoulu Oy

Lisätietoja
Reetta Ahonen
reetta.ahonen@enersense.com

Toteutusaika
4.2.2021 - 30.6.2021

Työsuojelurahaston päätös
2.3.2021
10 750 euroa

Kokonaiskustannukset
21 500 euroa

Tulokset valmistuneet
3.8.2022

Tiivistelmä

Enersense Oy ja Empower Oy yhdistyivät 2020. Enersense Oy:ssä on luotu työkykyjohtamisen mallit, mutta niihin sitoutumista esimiesten osalta on koettu tarpeelliseksi edelleen kehittää ja malleja yhtenäistää. Enersense Oy:ssä on vahva tahtotila luoda yhtenäinen työkykyjohtamisen kulttuuri ja yhtenäiset toimintamallit työkyvyn johtamiseksi ja pitkän tähtäimen työhyvinvoinnin tukemiseksi. Kehittämistyö toteutetaan työhyvinvointimuotoilun menetelmiä hyödyntäen.

Hankkeen vastuuhenkilö

Reetta Ahonen

Tiedote

Työhyvinvoinnin palvelumuotoilu teollisuuden palveluyrityksessä

3.8.2022

Tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena oli luoda kahdelle yhdistyneelle yritykselle yhtenäiset toimintavat työkykyjohtamiseen ja uuden kulttuuriin luomiseen. Lähtökohtana oli panostaa toimintatavilla ennaltaehkäisevään työkykyjohtamiseen, jolla taataan kaikkien työntekijöiden työkyvyn säilyminen eläkkeelle asti.

Lähtökohdat

Fuusion tuomat vaatimukset toimintojen tarkastelulle ja yhtenäistämiselle käynnistivät hankkeen, johon osallistui Laurea ammattikorkeakoulu. Menetelmänä hankkeessa käytettiin työhyvinvointimuotoilua ja tutkimusmenetelmiksi valikoitui haastattelu- ja kyselytutkimus sekä työpaja- menetelmä. Tavoitteeksi asetettiin työkykyjohtamisen toimintojen yhtenäistäminen ja uuden kulttuurin määritteleminen, kirjallisena tuotoksena hankkeesta tehtiin työkykyjohtamisen käsikirja kaikille konsernin esimiehille.

Kohderyhmät

Hankkeeseen osallistui projektityöryhmän ja Laurea ammattikorkeakoulun palvelumuotoilijoiden lisäksi, konsernin esimiehet, joille tehtiin taustatutkimus haastatteluilla ja he osallistuivat myös järjestettyyn työpajaan ja kaikki konsernin työntekijät osallistettiin hankkeeseen kyselytutkimuksen kautta. Enersensen apuna oli myös kolme Laurean YAMK opiskelijaa.

Menetelmät

Hanke toteutettiin palvelumuotoilun keinoin, jossa on neljä vaihetta: löydä, määritä, kehitä ja tuota. Hankkeen aikana tehdyt tutkimukset konsernissa, toivat syvyyttä ja enemmän tietoa yritysten nykytilasta, jotta asioita voidaan kehittää ja yhtenäistää. Työkykyjohtamisen käsikirja itsessään tuo avun ja tuen kaikille esimiehille päivittäiseen johtamiseen ja auttaa ennaltaehkäisemään työkykyriskejä. Enersensen hanke kerrytti samalla tietoa Laurean työhyvinvointimuotoilu -palvelun toimivuudesta.

Vaikuttavuus

Hankkeella luotiin runko Enersensen työkykyjohtamisen käytänteille, mutta hankeaika ei riittänyt kaikkiin käytännön toteutuksiin. Tämän vuoksi hankkeen tulosta pystytään realistisesti arvioimaan alku vuodesta 2022. Laurean työhyvinvointimuotoilu -palveluun Enersensen hankkeesta saatiin keskeisen tärkeitä tietoja ja oivalluksia palvelun jatkokehittämistä varten. Sen näkökulmasta katsottuna hanke voidaan katsoa hyvin tuloksekkaaksi ja vaikuttavaksi.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Palvelumuotoilun keinoja voi hyödyntää missä tahansa hankkeessa tai projektissa.

Aineisto

Uutinen työhyvinvointimuotoilu_palvelusta_kevät 2021 Avaa

Keskustelunavaus_Entä jos työntekijät_ratkaisisivat_itse_työhyvinvointiaan_nakertavat asiat Avaa

Artikkeli 2_Työntekijöiden osallistamisen tuplahyödyt työhyvinvointiin Avaa

Hanna Rauhala, Anna Lintunen ja Henna Helminen. Enersense. Työkykyjohtaminen. Loppuraportti. 2022. Avaa