Työhyvinvoinnin, sosiaalisten verkostojen ja tuottavuuden yhteydet palveluliiketoiminnassa: tapaus Nordea Life

Hanketiedot

Hankenumero
116168

Hakija
Aalto-yliopisto

Toteuttaja
Aalto-yliopisto

Lisätietoja
Markku Kuula
markku.kuula@aalto.fi

Toteutusaika
1.11.2016 - 31.10.2018

Työsuojelurahaston päätös
15.6.2016
100 000 euroa

Kokonaiskustannukset
203 040 euroa

Tulokset valmistuneet
31.10.2018

Tiivistelmä

Tutkimuksen tavoitteena on tuoda uuttaa tietoa työhyvinvoinnin, työpaikan sosiaalisten verkostojen ja tuottavuuden välisistä yhteyksistä. Tämän pohjalta esitämme keinoja, jolla tuottavaa hyvinvointia voidaan rakentaa ja sen esteitä poistaa palveluyrityksessä. Projektissa yhdistyvät organisaatiopsykologia, taloustiede ja operaatiotutkimus poikkitieteellisenä palveluliiketoiminnan tutkimuksena. Tutkimuksemme juuret ovat Hyvinvoiva finanssiala -hankkeessa, jossa työnantajien ja työntekijäliittojen tavoitteena oli kehittää parempia työhyvinvointia, kilpailukykyä ja tuottavuutta tukevia toimintamalleja. Tutkimuksen kohteena on henkivakuutusyhtiön ja vähittäispankin muodostama kokonaisuus. Kokoamme tutkimuksessa ainutlaatuisen tietoaineiston. Aineisto muodostuu kyselyiden avulla kerättävästä tiedosta työhyvinvoinnista ja sosiaalisista verkostoista sekä operatiivisista tietojärjestelmistä saatavista yksilöiden suoritustiedosta. Käytämme nykyaikaisia sosiaalisen verkoston, työhyvinvoinnin ja tuottavuuden mittauksen menetelmiä. Pääosin määrällisen tutkimusotteen lisäksi hyödynnämme esimiesten ja palveluammattilaisten haastatteluja ja fokusryhmiä mittareiden kehittämisessä sekä tulosten tulkinnassa ja kehittämisehdotusten laadinnassa. Tutkimus on suunniteltu kaksivuotiseksi siten, että tuloksista tiedotetaan vuoden 2018 aikana.

Hankkeen vastuuhenkilö

Markku Kuula

Aineisto

Ahola, Salla ; Eskelinen, Juha ; Heikkilä-Tammi, Kirsi ; Kuula, Markku ; Larjovuori, Riitta-Liisa ; Nuutinen, Sanna. Digisti työn imuun? Aalto-yliopiston julkaisusarja CROSSOVER, 8/2018. ISBN 978-952-60-8261-5 (painettu) ISBN 978-952-60-8262-2 (pdf) ISSN 1799-4950 (painettu) ISSN 1799-4969 (pdf)
https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/34429 Avaa

Työhyvinvointi lisää finanssialan työntekijöiden tuottavuutta. Tiedon sillan verkkosivusto. 14.1.2019. https://tiedonsilta.fi/tyohyvinvointi-lisaa-finanssialan-tyontekijoiden-tuottavuutta/