Työhyvinvointia verkosta? Organisaatioiden sosiaaliset verkostopalvelut työhyvinvoinnin tukena

Hanketiedot

Hankenumero
115403

Hakija
Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu

Toteuttaja
Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu

Lisätietoja
Jan-Erik Johanson
jan-erik.johanson@uta.fi

Toteutusaika
1.1.2016 - 1.1.2018

Työsuojelurahaston päätös
17.11.2015
80 000 euroa

Kokonaiskustannukset
124 232 euroa

Tulokset valmistuneet
1.1.2018

Tiivistelmä

Tutkimuksessa tarkastellaan organisaatioiden sosiaalisia verkostopalveluja työhyvinvoinnin näkökulmasta. Verkostopalveluiden hyödyntäminen osana organisaatioiden päivittäistä toimintaa ja sisäistä viestintää on kasvanut merkittävästi viimeisten vuosien aikana. Sosiaaliset verkostopalvelut toimivat sisäisen kommunikaation alustoina ja ne keskittyvät pääsääntöisesti työhön liittyvien, mutta myös henkilökohtaisten asioiden jakamiseen, työyhteisön jäsenten väliseen keskusteluun ja verkostoitumiseen.

Tutkimuksen päätutkimuskysymyksenä on se, millainen merkitys organisaatioiden sosiaalisten verkostopalveluiden käytöllä on työyhteisön jäsenten koetulle työhyvinvoinnille. Tutkimuksen aikana vastataan mm. seuraaviin kysymyksiin: mitä työhyvinvoinnilla tarkoitetaan eri konteksteissa ja voidaanko työhyvinvointia edistää sosiaalisen teknologian avulla? Minkälaisia mahdollisuuksia ja haasteita sosiaalisten verkostopalvelujen hyödyntämiseen liittyy? Hankkeen päätavoitteina on saavuttaa ymmärrystä siitä, kuinka organisaatioiden sosiaalisia verkostopalveluja on mahdollista hyödyntää osana työhyvinvoinnin tukemista ja edistämistä.

Hankkeessa haastatellaan kohdeorganisaatioissa työskenteleviä työntekijöitä, suoritetaan kyselylomaketutkimus ja tehdään kirjallisuuskatsaus työhyvinvoinnin käsitteestä. Keskeisistä tutkimustuloksista tiedotetaan hankkeen aikana ja hanke valmistuu vuoden 2017 lopulla.

Hankkeen vastuuhenkilö

Jan-Erik Johanson

Aineisto

Joonas Streng. . Tampereen yliopisto. Johtamiskorkeakoulu. Tampere. 2018 ISBN:Nid.:978-952-03-0686-1 PDF: 978-952-03-0687-8 Juvenes Print -Tampereen Yliopistopaino Oy. Tampere 2018 Avaa