Työhyvinvointihankkeen pitkäaikaisvaikutukset: nelivuotinen seurantatutkimus

The 34th International Congress on Occupational Health (ICOH), 28.4.-3.5.2024 Marrakech, Marokko

Hanketiedot

Hankenumero
230467

Hakija
Patrick Furu

Toteuttaja
Patrick Furu

Lisätietoja
Patrick Furu
patrick.furu@gmail.com

Toteutusaika
20.12.2023 - 4.5.2024

Työsuojelurahaston päätös
25.1.2024
2 000 euroa

Kokonaiskustannukset
2 857 euroa

Tulokset valmistuneet
14.6.2024

Tiivistelmä

Esittelen tuloksia nelivuotisesta työhyvinvoinnin seurantatutkimuksesta, jossa oli mukana 1000 henkilöä. Interventioryhmissä työhyvinvointi parani merkittävästi kahden vuoden kohdalla ja pysyi korkeana neljän vuoden kohdalla, toisin kuin kontrolliryhmissä. Tämä tukee näkemystä, että työhyvinvointihankkeet vaikuttavat, kun ne kohdistuvat työhön, työntekijät osallistuvat, johto sitoutuu ja tuloksia seurataan.

Hankkeen vastuuhenkilö

Patrick Furu

Tiedote

Työhyvinvointi-interventio terveydenhuollossa - nelivuotinen seurantatutkimus

14.6.2024

Tiivistelmä

Esitimme TSR:n rahoittaman hankkeen ”KivaQ-menetelmä: Työhyvinvointihankkeen pitkäaikaisvaikutukset kunnallisessa terveydenhuoltoyksikössä” lopputuloksia kansainvälisessä ICOH 2024-konferenssissa. Esityksessä osoitimme, kuinka työhyvinvointi-interventioiden hyödyt näkyvät vielä neljän vuoden päästä hankkeesta hoitohenkilökunnan työhyvinvoinnissa. Tutkimuksessa selvitettiin interventioiden vaikuttavuutta kahden ja neljän vuoden päästä. Interventioyksiköiden (n=8) työhyvinvointi oli parantunut merkitsevästi kahden vuoden päästä ja piti tasonsa neljän vuoden jälkeen. Kontrolliyksiköissä (n=39) muutosta ei ollut. Hyvin kohdistettuina ja suunniteltuina intervention vaikutukset näkyvät parhaimmillaan vuosien päästä.

Tausta

Työhyvinvointihankkeiden ja -interventioiden pitkäaikaisista vaikutuksista on olemassa vain vähän tutkimustietoa. Yleensä vaikutuksia on mitattu muutama kuukausi hankkeiden jälkeen. Tutkimuksemme käsitti neljän vuoden ajanjakson ja tavoitteena olikin jakaa tutkimuksen tuloksia kansainvälisesti, jotta tieto tuloksista saavuttaisi mahdollisimman monet.

Aineisto

Ahvenanmaan sairaanhoitopiirissä (1000 työntekijää) järjestettiin työhyvinvointihanke, joka alkoi KivaQ W-kyselyllä koko henkilöstölle työhyvinvoinnin lähtötilanteen määrittämiseksi. Tämän jälkeen pidettiin interventioyksiköille (n=8) lisäksi KivaQ- kehittämistyöpajat. Muut yksiköt, joille työpajoja ei pidetty (n=39), toimivat kontrolliyksikköinä.

Tulokset ja johtopäätökset

Interventioyksiköiden työhyvinvointi oli alussa merkitsevästi alempi kuin kontrolliyksiköiden. Kahden vuoden päästä interventioyksiköiden työhyvinvointi oli parantunut alkutilanteesta merkitsevästi, ja ne pitivät tuloksensa neljänkin vuoden kohdalla. Kontrolliryhmillä muutosta ei ollut. Eri oli merkitsevä myös alkutilanteen mukaan vakioituna. Tutkimus osoitti, että hyvin suunnitellun ja toteutetun työhyvinvointihankkeen vaikutukset voivat näkyä vielä vuosien päästä.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Työhyvinvointi-interventioiden pitkäaikaisvaikutuksista ei ole ollut riittävää näyttöä, mutta tämä tutkimus osoitti, että hyödyt voivat näkyä vielä vuosien päästä. Tuloksia voi yleistää rajallisesti koskemaan muita interventioita kuin KivaQ:ta, vain mikäli ne sisältävät samoja vaikuttavuustekijöitä, kuten kohdistuminen työhön, henkilöstön osallistuminen suunnitteluun ja toteutukseen, kohdistuminen todettuun tarpeeseen ja johdon sitoutuminen.

Aineisto

Konferenssiesitys Avaa