Työhyvinvoiva ammattikorkeakoulu (YTY)

Hanketiedot

Hankenumero
111036

Hakija
Turun ammattikorkeakoulu Tekniikka ympäristö ja talous

Toteuttaja
Turun ammattikorkeakoulu Tekniikka ympäristö ja talous

Lisätietoja
Ursula Hyrkkänen
ursula.hyrkkanen@turkuamk.fi

Toteutusaika
1.2.2011 - 31.12.2013

Työsuojelurahaston päätös
8.3.2011
45 000 euroa

Kokonaiskustannukset
90 000 euroa

Tulokset valmistuneet
31.12.2013

Tiivistelmä

Turun AMK:n ja Työterveyslaitoksen (TTL) yhteistyöhankkeen tavoitteena on työhyvinvoinnin kokonaisvaltainen edistäminen. Työhyvinvointitoiminta lähtee Turun AMK:n tarpeista, perustuen johdon ja henkilöstön sitoutumiseen, yhteistyöhön ja osallistumiseen.

Työhyvinvointia edistävä toiminta hankkeessa kohdistuu henkilöstön terveyden, työkyvyn, osaamisen ja motivaation tukemiseen, työolojen parantamiseen sekä työhyvinvoinnin edistämisen huomioimiseen esimiestyössä, johtamisessa ja päätöksenteossa kaikilla organisaation tasoilla. Hankkeen päättyessä työhyvinvointitoiminta on organisoitu yhdeksi toimivaksi kokonaisuudeksi, kattaa koko organisaation ja on osa Turun AMK:n strategista päätöksentekoa.

Aluksi tehdään selvitystyö työhyvinvoinnin nykytilasta ja laaditaan kehittämisehdotukset. Sitten päätetään kehittämistoimista ja ryhdytään toteuttamaan niitä.Työterveyslaitoksen tehtävänä on tukea ja ohjata kehittämistyötä haluttuun suuntaan, välittää tietoa sekä esittää vaihtoehtoja ja ratkaisuja vaikuttaviksi toimiksi uusinta tutkimustietoa hyödyntäen sekä seurata kokonaisvaltaisen työhyvinvoinnin edistämisen ja ylläpidon haltuunoton vakiintumista ja valitun strategian toteutumista. Varsinaisen kehittämistyön toteuttaa Turun AMK. Hankkeen tulos on malli työhyvinvointikokonaisuuden hallinnasta ja ensimmäiset tiedot toiminnan vaikuttavuudesta. Yhteistyöosapuolten lisäksi mallia voi hyödyntää laajemmin esim. valtakunnallisessa AMK-verkostossa.

Hankkeen vastuuhenkilö

Ursula Hyrkkänen

Tiedote

Täsmälääkkein muutoksen pariin

31.12.2013

Turun ammattikorkeakoulussa toteutettiin laaja
työhyvinvointihanke, joka tähtää täsmällisesti muutosten
tukemiseen. Ylin johto tukee koulutusjohtajien ja esimiesten työtä
asettamalla tavoitteet ja vision muutokselle sekä ohjaamalla
prosessia.

Turun ammattikorkeakoulun ja Työterveyslaitoksen yhteinen
kehittämishanke keskittyi hyvinvoinnin tukemiseen muutoksessa
siten, että esimiehet olisivat aikaisempaa tietoisempia ja
taitavampia ohjaamaan ja johtamaan työhyvinvointia. Esimiesten
tueksi järjestettiin työpajoja.

Työhyvinvoinnin kannalta keskeisiin asioihin löydettiin
ratkaisuja ja vaikutuskeinoja. Osaltaan projekti on voinut
vaikuttaa jopa siihen, että yksi ammattikorkeakoulun neljästä
strategisesta teemasta on ”Innostava yhteisö”, jonka osana
kehitetään edelleen yhteisöllisiä työtapoja ja huolehditaan siitä,
että työstä innostuvat sekä henkilöstö että
opiskelijat. 

Työterveyslaitos toteutti
muutostuki-työpajoja seitsemällä ammattikorkeakoulun tulosalueella.
Työsuojelurahasto on tukenut hanketta, joka toteutettiin vuosina
2011-2014. Näinä vuosina ammattikorkeakoulussa käytiin läpi monia
haasteellisia muutoksia, kuten osakeyhtiömuotoon siirtyminen.Hankkeen aikana sovittiin, että koulutusjohtaja luo visiota
tulosalueelle siitä, mihin ollaan menossa, asettaa selkeät
tavoitteet, ottaa vastuun muutoksen eteenpäin viemisestä ja on
omien esimiestensä tukena vaikeissa esimiestyön tilanteissa. Pienin
askelin kaikilla organisaatiotasoilla luodaan uusia rakenteita ja
pohditaan konkreettisia ratkaisuja ajankohtaisiin asioihin, mikä
mahdollistaa uudessa toimintakulttuurissa toimimisen.

Hankkeen
aikana todettiin, että hyvin toimiva arjen esimiestyö on muutoksen
johtamisen perusta – tällöin päällekkäiset ja syvällisetkään
muutokset eivät ole niin kuohuttavia. Esimiesten vertaistuki
muutostilanteissa tarjoaa mahdollisuuden tunnekuorman,
työkuormituksen ja haastavien tilanteiden yhteiselle käsittelylle
ja ratkaisujen löytämiselle.

Myös työnohjaus on mahdollinen keino johdon ja esimiesten
tukemiseksi muutoksessa. Yhteinen työlähtöinen keskustelu tarjoaa
mahdollisuuden käsitellä johtamisen perusrakenteita, muutoksen
etenemistä, esimiestyötä, työkuormitusta ja ryhmien erilaista
dynamiikkaa sekä löytää ratkaisukeinoja. Uuden opettajuuden
toteutuminen on aikaa vievä prosessi, jota tukee monimuotoistuvan
ja muuttuvan opetustyön yhteinen käsittely sekä tuki
opetusmenetelmien rohkeaan uudistamiseen.

 

 

Toimittaja
Terhi Friman

Aineisto

Loppuraportti

Turun ammattikorkeakoulu. Hyvinvoiva ammattikorkeakoulu. Työterveyslaitoksen toteuttama kehittämishanke ammattikorkeakoulussa vuosina 2011-2014. 62 sivua. Avaa