Työikäisten aivoverenkiertohäiriöiden tuottavuuskustannukset

Hanketiedot

Hankenumero
200249

Hakija
Ina Rissanen

Toteuttaja
Ina Rissanen

Lisätietoja
Ina Rissanen
ina.rissanen@gmail.com

Toteutusaika
1.8.2021 - 31.1.2022

Työsuojelurahaston päätös
15.6.2020
18 000 euroa

Kokonaiskustannukset
18 000 euroa

Tulokset valmistuneet
3.2.2022

Tiivistelmä

Pysyvää vammautumista aiheuttavat sairaudet, kuten aivoverenkiertohäiriöt, johtavat usein työkyvyn menetykseen ja tuottavuuden laskuun. Tuottavuuslaskusta johtuvat epäsuorat kustannukset on tärkeä huomioida yhteiskunnallisia päätöksiä tehdessä, joskin niiden tarkka arvioiminen on osoittautunut haasteelliseksi. Suomessa ei ole tällä hetkellä suositusta tuottavuuskustannusten laskutavasta.

Stipendityö vastaa edellä kuvattuun ongelmaan arvioimalla suomalaisessa aineistossa eri tuottavuuskustannusten laskentamenetelmien virhelähteitä ja testaamalla näiden eri mallien luotettavuutta. Stipendityön tulosten pohjalta voidaan laskea tarkasti rahallinen arvo suomalaisen työn tuottavuudelle sekä laatia suosituksia tuottavuuskustannusten arvioimisesta Suomessa.

Tutkimuksen aineistona käytetään Pohjois-Suomen vuoden 1966 syntymäkohorttia, joka on valikoimaton, yleisväestöllinen syntymäkohortti pohjautuen 12 058 henkilöön. Seurantatieto kattaa yli 500.000 henkilövuotta. Ainutlaatuinen kohorttiaineisto mahdollistaa poikkeuksellisen tapaus-verrokkiasetelman hyödyntämisen: jokaiselle sairastuneelle sovitetaan verrokkihenkilö, jonka tuottavuuden kehitystä voidaan pitää mittarina sille, paljonko tuottavuuden menetystä sairaus aiheutti.

Tutkimus on yhteistyöprojekti Oulun yliopiston Elinikäisen Terveyden Tutkimusyksikön ja Oulu Business Schoolin välillä. Tutkimus toteutetaan tieteellisenä tutkimuksena kevään 2021 aikana.

Hankkeen vastuuhenkilö

Ina Rissanen

Tiedote

Yksilöiden ansionmenetykset vakavan sairauden jälkeen elämänkaarinäkökulma huomioiden

3.2.2022

Tiivistelmä

Sekä sairauksien että matalampien tulojen taustalla on yhteisiä tekijöitä, jotka muovaavat elämää sen ensihetkistä alkaen. Tavoitteena oli tarkastella vakavien sairauksien aiheuttamia ansionmenetyksiä ottaen nämä tekijät huomioon. Aineistona käytettiin Pohjois-Suomen vuoden 1966 syntymäkohorttia, jossa tuhatta vakavasti sairastunutta verrattiin verrokkihenkilöihin 30 vuoden seurannassa. Havaitsimme, että verisuonisairauksiin liittyi ajan myötä syveneviä ansionmenetyksiä, mutta syöpään ei. Jatkossa on tärkeä pohtia, miten tuloeroja verisuonisairauksien kanssa elävien ja muun työikäisen väestön välillä saadaan kavennettua.

Lähtökohdat

Nykyiset menetelmät sairauden aiheuttamien ansionmenetysten arvioimiseksi nojautuvat useampiin olettamuksiin, kuten että ilman kyseistä sairautta henkilö olisi pysynyt terveenä ja työkykyisenä. Vakavat sairaudet kasaantuvat kuitenkin henkilöille, joilla on suurentunut riski myös muille sairauksille sekä matalammalle tulotasolle. Tavoitteena oli tarkastella aivohalvauksen, sydäninfarktin ja syövän aiheuttamia ansionmenetyksiä siten, että nämä otetaan huomioon.

Aineisto

Aineistona oli Oulun Yliopiston omistama Pohjois-Suomen vuoden 1966 syntymäkohortti, jossa 12000 tutkittavaa on seurattu sikiökaudelta alkaen. Osaotokseksi valittiin 995 henkilöä, jotka olivat sairastuneet vakavasti 18 ja 50 ikävuoden välillä. Jokaiselle sairastuneelle valittiin kohortista neljä verrokkihenkilöä, joiden varhaiselämä oli mahdollisimman samankaltainen. Tutkimuksessa hyödynnettiin myös kansallisia rekisteriaineistoja, jotka yhdistettiin kohorttitutkimuksessa kerättyihin tietoihin.

Menetelmät

Tässä tutkimuksessa otimme näkökulmaksi henkilökohtaiset ansionmenetykset. Vertasimme sairastuvia henkilöitä verrokkihenkilöihin käyttäen ”propensity score matching” -menetelmää sukupuolen, sosioekonomisen aseman, perhetilanteen ja elinympäristön, terveydentilan, koulutuksen ja päihteidenkäytön perusteella. Sen jälkeen käytimme tilastotieteellisiä sekamalleja ansionmenetysten vertaamiseksi sairastuneiden ja verrokeiden välillä. Seuranta-aika oli 15 vuotta ennen ja jälkeen sairauden puhkeamisen.

Tulokset ja johtopäätökset

Aivohalvauksiin ja sydäninfarkteihin liittyi sekä miehillä että naisilla huomattavia ansionmenetyksiä. Tuloero terveisiin nähden näkyi vielä 15 vuotta sairastumisen jälkeen ja jopa suureni ajan myötä. Syöpäsairauksiin ei liittynyt ansionmenetyksiä. Myös verrokeilla tapahtui seuranta-aikana laskua tulokehityksessä. Kaikki vakavasti sairastuneiden ihmisten kokemat ansionmenetykset eivät johdu sairaudesta itsestään, vaan myös ympäröivässä yhteiskunnassa tapahtuvilla muutoksilla on vaikutusta.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Hanke tuotti uutta tietoa vakavien sairauksien aiheuttamista tuloeroista suomalaisessa työelämässä. Hankkeessa yhdistyi lääketieteellinen tieto sairauksien kehittymisestä, riskitekijöistä ja kasaantumisesta taloustieteelliseen tietoon suomalaisesta työelämästä, sen kehityksestä, sosiaalivakuutuksesta ja ansionmenetysten arvioimisesta. Jatkossa, kun vakavien sairauksien aiheuttamia ansionmenetyksiä tai epäsuoria kustannuksia arvioidaan, tulee sairastuneiden tulokehitystä verrata muuhun väestöön.

Aineisto

Yksilöiden ansionmenetykset vakavan sairauden jälkeen elämänkaarinäkökulma huomioiden. Tiivistelmä. Avaa