Työikäisten aivoverenkiertohäiriöiden tuottavuuskustannukset

Hanketiedot

Hankenumero
200249

Hakija
Ina Rissanen

Toteuttaja
Ina Rissanen

Lisätietoja
Ina Rissanen
ina.rissanen@gmail.com

Toteutusaika
1.8.2021 - 31.1.2022

Työsuojelurahaston päätös
15.6.2020
18 000 euroa

Kokonaiskustannukset
18 000 euroa

Tiivistelmä

Pysyvää vammautumista aiheuttavat sairaudet, kuten aivoverenkiertohäiriöt, johtavat usein työkyvyn menetykseen ja tuottavuuden laskuun. Tuottavuuslaskusta johtuvat epäsuorat kustannukset on tärkeä huomioida yhteiskunnallisia päätöksiä tehdessä, joskin niiden tarkka arvioiminen on osoittautunut haasteelliseksi. Suomessa ei ole tällä hetkellä suositusta tuottavuuskustannusten laskutavasta.

Stipendityö vastaa edellä kuvattuun ongelmaan arvioimalla suomalaisessa aineistossa eri tuottavuuskustannusten laskentamenetelmien virhelähteitä ja testaamalla näiden eri mallien luotettavuutta. Stipendityön tulosten pohjalta voidaan laskea tarkasti rahallinen arvo suomalaisen työn tuottavuudelle sekä laatia suosituksia tuottavuuskustannusten arvioimisesta Suomessa.

Tutkimuksen aineistona käytetään Pohjois-Suomen vuoden 1966 syntymäkohorttia, joka on valikoimaton, yleisväestöllinen syntymäkohortti pohjautuen 12 058 henkilöön. Seurantatieto kattaa yli 500.000 henkilövuotta. Ainutlaatuinen kohorttiaineisto mahdollistaa poikkeuksellisen tapaus-verrokkiasetelman hyödyntämisen: jokaiselle sairastuneelle sovitetaan verrokkihenkilö, jonka tuottavuuden kehitystä voidaan pitää mittarina sille, paljonko tuottavuuden menetystä sairaus aiheutti.

Tutkimus on yhteistyöprojekti Oulun yliopiston Elinikäisen Terveyden Tutkimusyksikön ja Oulu Business Schoolin välillä. Tutkimus toteutetaan tieteellisenä tutkimuksena kevään 2021 aikana.

Hankkeen vastuuhenkilö

Ina Rissanen