Työkaluja ja toimintatapoja yhteisen tietämyksen luomiseen ja työtyytyväisyyden parantamiseen työyhteisössä (LYHTY)

Hanketiedot

Hankenumero
111227

Hakija
Tampere research center for information and media TRIM

Toteuttaja
Tampere research center for information and media TRIM

Lisätietoja
Jarmo Viteli
jarmo.viteli@tuni.fi

Toteutusaika
1.1.2012 - 15.8.2013

Työsuojelurahaston päätös
5.3.2012
110 000 euroa

Kokonaiskustannukset
137 462 euroa

Tulokset valmistuneet
15.8.2013

Tiivistelmä

Asiantuntijuus tarkoittaa jatkuvaa oppimista, itsensä kehittämistä ja uusien asioiden seuraamista.Työyhteisöstä löytyy myös hiljaista tietoa, joka ei itsestään muutu yhteiseksi tiedolliseksi pääomaksi. Tätä tietoa häviää organisaatiossa työntekijöiden siirtyessä toisiin tehtäviin yrityksen sisällä tai sen ulkopuolelle. Sosiaalinen media tarjoaa välineitä ja toimintatapoja, joilla hiljaista tietoa voidaan nostaa esiin ja levittää organisaatiossa.

Hankkeessa etsitään yrityspartnereiden kanssa ratkaisuja informaalin oppimisen ja hiljaisen tiedon näkyväksi tekemisen problematiikkaan työelämän asiantuntijayhteisöissä.

Tavoitteina on 1) hajautetun työn tukeminen sosiaalisen median avulla sekä työntekijöiden yhteenkuuluvuuden tunteen, työssä viihtymisen ja sisäisen motivaation lisääminen ja 2) asiantuntijoiden ajan tasalla pysymisen helpottaminen ja työstressin vähentäminen yhteisöllisten ja työn tekemiseen vaivattomasti ”uppoutuvien” välineiden avulla. Hankkeessa kehitetään sekä käytännön toimintaa että konseptia hiljaisen tiedon ja asiantuntijuuden jakamiseksi.

Tutkimus toteutetaan tapaustutkimuksina, joissa käyttäjäkokemukseen ja aikaisempaan tutkimustietoon perustuen toteutetaan yhteisöllisen tiedonhankinnan, -oppimisen ja hiljaisen tiedon jakamisen pilotteja. Aineistoa kerätään haastatteluin, kyselyin, fokusryhmin sekä toimintaa havainnoimalla. Käytännön kokeiluja seurataan ja arvioidaan yhdessä käyttäjien kanssa ja tulosten perusteella prosesseja viedään osallistujayrityksissä eteenpäin.

Hankkeen vastuuhenkilö

Jarmo Viteli

Tiedote

Some-työkalut kokeiluun tiedon jakamisen tukena

15.8.2013

Yritysten kannattaisi lähteä rohkeasti kokeilemaan sosiaalisen
median työkaluja tiedon jakamisen tukena. Näin kehottaa Tampereen
yliopiston Tampereen yliopiston informaatiotutkimuksen ja
interaktiivisen median TRIM-tutkimuskeskuksen tutkimus.

Tutkimus selvitti tiedon tunnistamisen ja jakamisen haasteita
asiantuntijatyössä sekä pyrki löytämään työntekoon helposti
kytkeytyviä ratkaisuja organisaatiossa piilevän tiedon ja
ympäristön heikkojen signaalien löytämiseen, muokkaamiseen sekä
jakamiseen.

Tutkimuksen päärahoittajana toimi Työsuojelurahasto.

Tieto ei jalostu itsestään yhteiseksi
osaamispääomaksi

Työelämä vaatii työntekijöiltä jatkuvaa oppimista ja osaamisen
kehittämistä. Asiantuntijana kehittyminen edellyttää koulutuksen
lisäksi informaalia työssä oppimista ja osaamisen jakamista
työyhteisössä.

Yritysten henkilöstöllä on runsaasti kokemuksen mukanaan tuomaa
tietoa, joka ei itsestään muutu yhteisön yhteiseksi
osaamispääomaksi. Myös toimintaympäristöissä liikkuu valtavasti
tietoa, joka auttaisi suunnittelemaan tulevaisuuden toimenpiteitä,
kunhan tieto tunnistettaisiin ja löydettäisiin.

Aiemmat tutkimukset osoittavat, että sosiaalinen media voi
tarjota erilaisia toimintatapoja ja työkaluja tiedon yhteisölliseen
tuottamiseen, tallentamiseen ja jakamiseen.

Pilotit kahdessa organisaatiossa

Tutkimuksessa selvitettiin kahden some-ratkaisun soveltuvuutta
asiantuntijaorganisaatioiden arkeen.

Finanssi- ja vakuutusalan koulutusorganisaatiossa kokeiltiin
erityisen wikityökalun, TrendWikin, käyttöä toimintaympäristön
heikkojen signaalien löytämisessä ja jakamisessa.

Vakuutusalan organisaatiossa taas pyrittiin tukemaan hajautettua
asiantuntijatyötä uuden verkkotyötilan ja sen tarjoaman
keskustelutyökalun avulla.

Alkukyselyiden ja haastattelujen perusteella organisaatioiden
nykyiset tietokäytännöt olivat puutteellisia ja aiheuttivat sekä
turhaa työtä asiantuntijoille että tiedon hallintaan liittyvää
stressiä.

Suurimmiksi haasteiksi nousivat tarjolla olevan tiedon suuri
määrä, olennaisen ja tarpeellisen tiedon löydettävyys ja toisaalta
tiedon oikea kohdentaminen. Myös tiedonhakua yleisesti haittaavat
ajanpuute ja kiire nousivat esille vastauksissa.

TrendWikissä mahdollisuuksia

TrendWiki toimi hyvin tiedon kokoamispaikkana. Ohjelmaa
pidettiin helposti opittavana ja selkeänä, ja työntekijät kokivat
löytävänsä wikin kautta lähteitä ja asioita, joita he eivät
välttämättä itse olisi tulleet etsineeksi.

Neljän kuukauden pilotointiaika oli kuitenkin melko lyhyt, joten
wikiin kertyneen sisällön perusteella oli vielä hankalaa tehdä
johtopäätöksiä tulevaisuuden trendeistä. Organisaatiossa kuitenkin
tunnistettiin työvälineen mahdollisuudet pitkällä aikavälillä.

Keskustelutyökalu jäi liki käyttämättä

Toisen pilotin aloitus viivästyi organisaatiomuutoksen takia,
mikä osaltaan saattoi vaikuttaa pilotin tuloksiin.

Verkkotyötilaan integroitu keskustelualue jäi pilotin aikana
miltei käyttämättömäksi. Etätyöntekijät tuntuivat suosivan tiedon
jakamisessa reaaliaikaisia kommunikaatiovälineitä.
Keskustelutyökalun käyttöä vaikeutti osin myös se, että se oli
integroitu epäselväksi ja sekavaksi koettuun verkkotyötilaan.

Etätyöntekijät suhtautuivat teknologisiin ratkaisuihin kuitenkin
myönteisesti, kunhan tarjotut välineet vain olivat toimivia.
Keskustelualueen sijasta videoneuvottelut saivat pilotin aikana
paljon suosiota kommunikaatiovälineenä.

Kaikkiaan piloteista saatujen kokemusten perusteella
asiantuntijatyössä työntekijät näyttäisivät suhtautuvan työn
kehittämiseen myönteisesti, vaikka valmista työkalua ei heti
saataisikaan käyttöön. Kokeiluun valittua työkalua voidaan edelleen
kehittää organisaation tarpeisiin sopivaksi.

Toimittaja
Leena Huovila

Aineisto

Ojanen Riina, Sommers-Piiroinen Johanna, Tanhua-Piiroinen Erika. 2014. Tiedonjakamisen haasteet asiantuntijatyössä – uusien toimintatapojen pilotointi finanssi- ja vakuutusalalla. LYHTY-hankkeen loppuraportti. Tampereen yliopisto, TRIM Research Reports 10. ISBN 978-951-44-9351-5 ISSN 1799-2141 http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-44-9351-5 Avaa

Avaa

Avaa