Työkalupakki turvallisuussuorituskyvyn mittareiden potentiaalin lunastamiseksi (SafePotential) (Safera)

Hanketiedot

Hankenumero
118146

Hakija
Tampereen teknillinen yliopisto

Toteuttaja
Tampereen teknillinen yliopisto

Lisätietoja
Aki Jääskeläinen
aki.jaaskelainen@tuni.fi

Toteutusaika
1.12.2018 - 30.6.2021

Työsuojelurahaston päätös
10.1.2019
150 000 euroa

Kokonaiskustannukset
263 500 euroa

Tulokset valmistuneet
21.2.2022

Tiivistelmä

Työpaikkojen turvallisuuteen liittyvän mittaustiedon määrä on räjähtänyt. Monet haasteet estävät tämän tiedon potentiaalin lunastamista. Mittarit ovat irrallisia toisistaan ja kokonaiskuva työturvallisuuden parantamiseen liittyvistä tekijöistä jää epäselväksi. Tämä projekti vastaa seuraaviin tutkimuskysymyksiin: 1. Mikä on turvallisuussuorituskyvyn mittaamisen ja erityisesti sen hyödyntämisen kypsyystila? 2. Miten turvallisuussuorituskykyä voidaan mallintaa ja ennakoida kausaalisuhteita esittävien karttojen avulla? 3. Miten erityyppistä mittaustietoa voidaan yhdistää, visualisoida ja tukea tietojärjestelmien avulla, jotta tieto tukisi paremmin proaktiivista turvallisuusjohtamista ja tarjoaisi ymmärrystä turvallisuussuorituskyvystä eri tarkastelutasoilla, ts. organisaation, toimialan ja yhteiskunnan tasoilla? Tutkimuksessa sovelletaan mixed method lähestymistapaa. Toiminta-analyyttiset case-tutkimukset muodostavat keskeisen rungon toteutukseen. Projektin avaintuloksia ovat: 1) Turvallisuussuorituskyvyn mittaamisen kypsyysanalyysi, 2) Turvallisuussuorituskyvyn kartat, jotka havainnollistavat turvallisuussuorituskyvyn rakentamisen syy-seuraussuhteita ja paljastavat nykyisen mittaamisen kattavuuden, 3) Työkalupakki mittaustiedon potentiaalin lunastamiseksi. Projekti alkaa joulukuussa 2018 ja sen tulokset valmistuvat kesäkuuhun 2021 mennessä. Projekti kuuluu Saf€ra-ohjelmaan ja sen yhteistyöyliopistot ovat Technical University of Crete (TUC) ja University of Belgrade (UoB).

Hankkeen vastuuhenkilö

Aki Jääskeläinen

Tiedote

Tampereen yliopiston tutkimushanke kehitti työkalupakin turvallisuuden mittaamiseen

21.2.2022

Tiivistelmä

Turvallisuuden mittaamisen päällimmäinen ongelma ei ole mittareiden keksiminen, sillä erilaisia mittarilistoja on julkaistu paljon. Haasteita ovat mittaamisen edellyttämien prosessien vakiinnuttaminen, mittareiden irrallisuus toisistaan sekä mittaamisen hyödyntämistä edistävät käytännöt. Näitä asioita tutkittiin ja kehitettiin yhdessä seitsemän suomalaisen ja kahden serbialaisen yrityksen kanssa monimenetelmällisessä tutkimuksessa, jonka tuloksena tuotettiin tietoa turvallisuuden mittaamisen tilasta ja kehittämiskohteista. Lisäksi tuotettiin työkalupakki, joka on vapaasti hyödynnettävissä turvallisuustyön tukena. Työkalut mahdollistavat systemaattisen ja vertailukelpoisen tavan analysoida turvallisuusuuden rakennuspalikoita.

Lähtökohdat

Turvallisuuteen liittyvä mittaustieto kasvaa jatkuvasti työpaikoilla, mutta tiedon potentiaali jää usein lunastamatta. Haasteena ovat esimerkiksi mittareiden suuri määrä, niiden irrallisuus toisistaan, mittareiden ja turvallisuuspoikkeamien välisen yhteyden määrittäminen ja epäselvä kokonaiskuva työturvallisuuden parantamiseen liittyvistä tekijöistä. Projektissa etsittiin keinoja edistää turvallisuuteen liittyvän mittaustiedon käyttöä yrityksissä.

Aineisto

Projekti toteutettiin Tampereen yliopiston tuotantotalouden yksikössä toimivien Operations and Supply Chain Group (OSCG) ja Turvallisuuden johtaminen ja suunnittelu -tutkimusryhmien välisenä yhteistyönä. Siihen osallistui neljä tuotanto- ja palvelualan case-yritystä, Konecranes Oyj, Lassila & Tikanoja Oyj, NRC Group Finland Oy sekä Paulig Group. Projekti kuului kansainväliseen Saf€ra-tutkimusohjelmaan ja siihen osallistui tutkijoita myös University of Belgradista.

Menetelmät

Tutkimuksessa sovellettiin mixed method -lähestymistapaa ja siinä hyödynnettiin laadullisista haastatteluista, kyselyistä ja tietojärjestelmistä saatua tutkimusaineistoa. Tutkimukseen osallistui neljä suomalaista yritystä edustaen elintarvike- ja metalliteollisuutta, infrarakentamista sekä teollisuuden palveluita. Lisäksi testausvaiheiseen osallistui kolme yritystä kemian- ja metsäteollisuuden sekä rakentamisen aloilta.

Tulokset ja johtopäätökset

Turvallisuuden mittaaminen on jo varsin edistyneellä tasolla, mutta mittaamista tukevien käytäntöjen kehittämisellä voitaisiin saada paljon lisäarvoa. Yritysten tavoitteena on kehittää ennakoivaa mittaamista, mutta mittauskohteisiin liittyvät tiedon keräämisen ja hyödyntämisen käytännöt eivät ole vielä riittävällä tasolla. Projekti osoitti, että mittaaminen voi vaikuttaa positiivisesti yritysten turvallisuuden tilaan, mutta vain toimivien mittaamisen hyödyntämistä tukevien käytäntöjen myötä.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Projektin tuloksena syntyi seuraavat työkalut: Turvallisuussuorituskyvyn kartta (safety performance map), Turvallisuuden mittaamisen ja mittaustiedon hyödyntämisen tilan analysointiin tarkoitettu kypsyysmalli, Turvallisuuskulttuurin mittaamiseen ja analysointiin tarkoitettu kypsyysmalli sekä Mittausmalli ja -työkalu turvallisuuskoulutuksen vaikuttavuuden arviointiin. Työkalujen suunnittelussa pyrittiin mahdollisimman hyvään yleistettävyyteen.

Aineisto

Aki Jääskeläinen, Sari Tappura, Roosa Haapavirta, Julius Pirhonen. Mittaamisesta lisäarvoa turvallisuuden johtamiseen. Loppuraportti. Tampereen yliopisto. 2021. Avaa

SafePotential – Materializing the hidden potential of safety performance measurement Avaa