Työkalupakki turvallisuussuorituskyvyn mittareiden potentiaalin lunastamiseksi (SafePotential) (Safera)

Hanketiedot

Hankenumero
118146

Hakija
Tampereen teknillinen yliopisto

Toteuttaja
Tampereen teknillinen yliopisto

Lisätietoja
Aki Jääskeläinen
aki.jaaskelainen@tuni.fi

Toteutusaika
1.12.2018 - 30.6.2021

Työsuojelurahaston päätös
10.1.2019
150 000 euroa

Kokonaiskustannukset
263 500 euroa

Tulokset valmistuneet
30.6.2021

Tiivistelmä

Työpaikkojen turvallisuuteen liittyvän mittaustiedon määrä on räjähtänyt. Monet haasteet estävät tämän tiedon potentiaalin lunastamista. Mittarit ovat irrallisia toisistaan ja kokonaiskuva työturvallisuuden parantamiseen liittyvistä tekijöistä jää epäselväksi. Tämä projekti vastaa seuraaviin tutkimuskysymyksiin: 1. Mikä on turvallisuussuorituskyvyn mittaamisen ja erityisesti sen hyödyntämisen kypsyystila? 2. Miten turvallisuussuorituskykyä voidaan mallintaa ja ennakoida kausaalisuhteita esittävien karttojen avulla? 3. Miten erityyppistä mittaustietoa voidaan yhdistää, visualisoida ja tukea tietojärjestelmien avulla, jotta tieto tukisi paremmin proaktiivista turvallisuusjohtamista ja tarjoaisi ymmärrystä turvallisuussuorituskyvystä eri tarkastelutasoilla, ts. organisaation, toimialan ja yhteiskunnan tasoilla? Tutkimuksessa sovelletaan mixed method lähestymistapaa. Toiminta-analyyttiset case-tutkimukset muodostavat keskeisen rungon toteutukseen. Projektin avaintuloksia ovat: 1) Turvallisuussuorituskyvyn mittaamisen kypsyysanalyysi, 2) Turvallisuussuorituskyvyn kartat, jotka havainnollistavat turvallisuussuorituskyvyn rakentamisen syy-seuraussuhteita ja paljastavat nykyisen mittaamisen kattavuuden, 3) Työkalupakki mittaustiedon potentiaalin lunastamiseksi. Projekti alkaa joulukuussa 2018 ja sen tulokset valmistuvat kesäkuuhun 2021 mennessä. Projekti kuuluu Saf€ra-ohjelmaan ja sen yhteistyöyliopistot ovat Technical University of Crete (TUC) ja University of Belgrade (UoB).

Hankkeen vastuuhenkilö

Aki Jääskeläinen