Työkykytalkoot-Uudet ratkaisut työkyvyn johtamiseen Pertunmaan kunnassa

Hanketiedot

Hankenumero
190023

Hakija
Pertunmaan kunta

Toteuttaja
KK-Verve Oy

Lisätietoja
Jari Liukkonen
jari.liukkonen@pertunmaa.fi

Toteutusaika
15.3.2019 - 30.11.2019

Työsuojelurahaston päätös
4.2.2019
8 000 euroa

Kokonaiskustannukset
16 000 euroa

Tulokset valmistuneet
4.2.2020

Tiivistelmä

Hankkeen peruslähtökohta on sekä työkyvyn että työhyvinvoinnin tukeminen kuntatasolla ja kunnan yksiköissä työn ja työidentiteetin ollessa jatkuvassa muutoksessa. Kehittämishankkeen tavoitteena on 1) etsiä, luoda ja kokeilla sellaisia uusia työkaluja, joiden avulla työyksikössä tunnistetaan ajoissa sellaiset tilanteet, joissa tarvitaan joko koko työyhteisölle tai yksittäisille työntekijöille tukea ja 2) luoda työhyvinvointia, identiteettiä, toimijuutta ja yhteisöllistä oppimista vahvistavia konkreettisia käytäntöjä ja välineitä työyksiköihin.

Hankkeeseen muodostetaan kehittämisryhmä työskentelee sekä työpajoissa että vieden kokeiluja työyksiköihin. Hankkeen nimi ”Työkykytalkoot” tarkoittaa, että hanke on prosessi, jolla osallistetaan koko henkilöstö ratkaisemaan yhteisiä työn sujumisen ja työhyvinvoinnin haasteita. Hankkeen yksi tärkeä näkökulma on, että pelkästään yksilöiden sitoutuminen työhönsä ei takaa organisaatioiden muutosvalmiutta, muutoksen aikaan saamiseksi tarvitaan niin ryhmä- kuin yksilöidentiteettien uudistumista sekä yhteisöllistä oppimista.

Hankkeen hyödyt ovat kolmitasoisia: kuntaorganisaatio-, työyksikkö- ja henkilökohtainen tason tulokset varmistavat, että uutta ja pysyvää muutoksenhallinta- ja kehittämiskulttuuria syntyy. Hankkeessa luodaan Pertunmaan kunnalle malli, jossa työkyky- ja työhyvinvoinnin johtaminen toteutuu yhteisöllisenä prosessina. Painopiste on siten siinä, että kunta kehittää nimenomaan tulevaisuuden yhteisöllistä työkykyä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Jari Liukkonen

Tiedote

Pertunmaan Työkykytalkoissa toteutui innovatiivinen talkoohenki

4.2.2020

Tiivistelmä

Hankkeessa luotiin työhyvinvoinnin johtamiseen malli, jossa kunnan strategia puretaan toimialoittain toiminnan painopisteiksi. Nämä puolestaan siirtyvät yksiköittäin kehityskeskusteluissa jokaisen työntekijän ammatillisen tavoitteen kiintopisteeksi. Hankkeessa haettiin paikallisia ratkaisuja ongelmiin, jotka liittyvät työhön ja sen muutoksiin työlähtöisiä kehittävään työntekimukseen perustuvia menetelmiä, kuten arjen työn sujuvuuden analyysia hyödyntäen. Tuloksia voidaan hyödyntää kunnissa.

Lähtökohdat

OP-vakuutus toteutti työhyvinvointikartoituksen Pertunmaan kunnassa keväällä 2018. Kartoitus nosti esiin vakavia työkyvyn ja työhyvinvoinnin isoja haasteita. Kunnassa ei oltu vuosiin tehty työhyvinvointikartoituksia. Kartoituksen osoittaessa selkeästi kehittämistarvetta henkilöstön työkykyyn ja työhyvinvointiin liittyen. Työkykytalkoot -kehittämishankkeen tavoitteeksi asetettiin muutoksen hallinnan ja työkyvyn tukemisen välineiden kehittäminen kunnan yksiköille.

Kohderyhmät

Koko kunnan henkilöstö: Yhtenäiskoulun, varhaiskasvatuksen, teknisen toimen, kunnan viraston, sivistystoimen ja ruokahuollon henkilöstö. Kehittämisryhmässä Anna-Liisa Lehtinen, Jouni Kämppi, Minna Koponen, Minna Orpana, Marja-Leena Ollikainen, Minna Komppa, Anni Manneri, Anu Ihanajärvi, Anne Rautio, Leena Kenttä ja Kirsi Ojala. Ohjausryhmässä Juha Torniainen, Jari Liukkonen, Matti Ratilainen, Virpi Rosman sekä työterveyshuollon edustaja.

Menetelmät

Kehittämishanke pohjautui työlähtöisiin, toiminnan teoriaan ja kehittävään työntutkimukseen perustuviin kehittämismenetelmiin. Näissä menetelmissä keskeistä on suuntautuminen organisaation työn ja tuotannon sujumiseen ja muutokseen, silloin kun tulkitaan työkyvyn ja työhyvinvoinnin ongelmia ja etsitään niihin osuvia ratkaisuja. Innovatiivisuus syntyi kehittämishankkeessa siitä, että jokainen toiminta on aina paikallinen ja ratkaisut täytyy osua juuri paikallisen toiminnan tarpeisiin.

Vaikuttavuus

Kehittämishankkeessa rakennetut työkyvyn ja työhyvinvoinnin tukemisen mallit ja työkalut ovat henkilöstön, kunnan toimivan johdon ja kunnanhallituksen puheenjohtajan sekä työterveyshuollon edustajan mielestä hyviä ja tulevat edesauttamaan työkykyä ja työhyvinvointia edellyttäen, että ne otetaan aktiivisesti käyttöön. Hanke oli sikäli hyvin tuloksellinen. Vaikuttavuus tullaan näkemään luotettavasti vasta myöhemmin, mutta vaikuttavuus hankkeen aikana nousi siitä, että hanke osallisti ja yhdisti.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Muilla työpaikoilla ja eritoten kuntaorganisaatioissa voidaan hyödyntää hankkeessa kehitettyä työhyvinvoinnin johtamisen mallia, jossa työpaikan strategia puretaan esimerkiksi toimialoittain vuosittaiksiksi toiminnan painopisteiksi. Nämä puolestaan siirtyvät yksiköittäin kehityskeskusteluissa jokaisen työntekijän ammatillisen tavoitteen kiintopisteeksi.

Aineisto

Työkykytalkoot -Uudet ratkaisut työkyvyn johtamiseen Pertunmaan kunnassa. Loppuraportti. 2020. Avaa