Työkyvyn ja mielenterveyden tukeminen työssä: Tunnistan ajoissa, toimin aktiivisesti -toimintamallin arviointi

Hanketiedot

Hankenumero
200104

Hakija
Työterveyslaitos

Toteuttaja
Työterveyslaitos

Lisätietoja
Pauliina Mattila-Holappa
pauliina.mattila-holappa@ttl.fi

Toteutusaika
1.10.2020 - 15.6.2023

Työsuojelurahaston päätös
28.5.2020
120 000 euroa

Kokonaiskustannukset
212 089 euroa

Tulokset valmistuneet
2.8.2023

Tiivistelmä

Tutkimuksessa arvioidaan Tunnistan ajoissa, toimin aktiivisesti -toimintamalli, jolla pyritään vähentämään nuorten, työelämässä olevien naisten mielenterveysperusteisia sairauspoissaoloja. Mielenterveysperusteiset sairauspoissaolot ovat kasvaneet kunta-alalla voimakkaasti, erityisesti nuorilla naisilla. Kunta 10 -tutkimuksen tulosten perusteella kuntatyöntekijöiden työkuormitus ja työperäinen stressi ovat myös lisääntyneet viime vuosina.

Mielenterveyden häiriöihin liittyy edelleen kielteinen leima. Tämän seurauksena niihin liittyen keskeinen ongelma on ollut asiasta vaikeneminen työpaikoilla. Toimintamallilla pyritään lisäämään esimiesten valmiuksia tunnistaa mielenterveyteen ja jaksamiseen liittyviä ongelmia entistä aikaisemmin, ottaa niitä puheeksi ja etsiä ratkaisuja. Lisäksi mielenterveys nostetaan keskusteluun työpaikoilla ja laajennetaan muokatun ja korvaavan työn käyttöä sairauspoissaolojen vaihtoehtona.
Tutkimus on monimenetelmäinen arviointitutkimus. Tutkimuksessa tuotetaan uutta tietoa Tunnistan ajoissa, toimin aktiivisesti -mallia edistävistä tekijöistä, sen esteistä, rajoituksista ja vaikutuksista.

Erityisesti ratkaisut, joissa onnistutaan käsittelemään ilmiötä, johon liittyy kielteinen leima, yksityisyyden suoja kuitenkin huomioiden, ovat tärkeitä koko suomalaiselle työelämälle ja yksittäisille työntekijöille.

Hankkeen vastuuhenkilö

Pauliina Mattila-Holappa

Tiedote

Tunnistan ajoissa, toimin aktiivisesti - toimintamallin arviointi

2.8.2023

Tiivistelmä

Hankkeessa selvitettiin nuorten työntekijöiden mielenterveysperusteisiin sairauspoissaoloihin vaikuttavia tekijöitä kunta-alalla ja arvioitiin Tunnistan ajoissa, toimin aktiivisesti -toimintamallin toimivuutta edistäviä ja estäviä tekijöitä. Aineistoina hyödynnettiin työpajoja, haastatteluja, Kunta10 -kyselyaineistoa sekä siihen yhdistettyjä sairauspoissaolotietoja. Tulosten perusteella mielenterveyteen kytkeytyvät sairauspoissaolot vähenivät hankevuonna 2020 muokattua työtä aktiivisesti toteuttaneessa kaupungissa, mutta varhaiseen tunnistamiseen ja puuttumiseen liittyy monia haasteita. Työn palkitsevuuden lisääminen näyttäisi olevan keskeistä vähennettäessä nuorten työntekijöiden pitkiä sairauspoissaoloja.

Kerro hankkeen käynnistämisen lähtökohdat, teoriatausta, uutuusarvo ja tavoitteet.

Nuorten työntekijöiden mielenterveyden häiriöihin liittyvät sairauspoissaolot kunta-alan naisvaltaisissa töissä ovat kasvaneet. Hankkeessa tavoitteena oli selvittää mielenterveysperusteisten sairauspoissaolojen taustaa ja kehitystä kunta-alan naisvaltaisissa töissä. Tavoitteena oli myös arvioida Tunnistan ajoissa, toimin aktiivisesti -toimintamalli ja sen toimivuutta edistävät ja estävät tekijät. Vastaavan tyyppistä toimintatapaa työkykyjohtamisen keinona ei ole aikaisemmin tutkittu Suomessa.

Aineisto

Tutkimuksessa hyödynnetty määrällinen aineisto kerättiin Kunta10-tutkimuksen vuosien 2018–2021 kysely- ja rekisteriaineistoista. Aineisto käsittää yli 40 000 työntekijää sisältäen myös ne 700 henkilöä, jotka työskentelivät kohdeorganisaatioiden varhaiskasvatuksen yksiköissä. Laadullinen aineisto koottiin 13 varhaiskasvatustyöyhteisön- ja esimiesten työpajasta ja 13 eri toimijoille toteutetusta haastattelusta.

Menetelmät

Kysely- ja rekisteriaineiston analyysissä hyödynnettiin tilastollisia menetelmiä kuten yleistetyt lineaariset mallit. Analyysissä tarkasteltiin pitkiin sairauspoissaoloihin vaikuttavia psykososiaalisia tekijöitä nuoremmilla ja vanhemmilla työntekijöillä sekä sairauspoissaolojen kehitystä kohdeorganisaatioissa suhteessa vertailuryhmiin. Laadullisessa analyysissä työpaja- ja haastatteluaineistoa analysoitiin refleksiivistä temaattista analyysia hyödyntäen.

Tulokset ja johtopäätökset

Palkitsevuuden lisääminen on keskeistä vähennettäessä nuorten työntekijöiden pitkiä sairauspoissaoloja, kun taas vanhemmilla työntekijöillä korostuu työn vaatimusten vähentäminen ja työn hallinta. Muokattu työ toimii työhön paluun keinona ja edellyttää tiimityössä sijaisen palkkaamista. Varhaisessa tuessa haastavaa on tunnistaa vaihe, jolloin työkyvyn tuen toimien tulisi käynnistyä. Yksilöllisten työkykyratkaisujen lisäksi tärkeää on yhteisöllisen työkulttuurin kehittäminen.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Hanke tuotti tietoa työkyvyn ja mielenterveyden tueksi kehitetyn toimintamallin soveltamisesta julkisen alan työpaikalle. Hankkeessa voitiin arvioida, mitkä tekijät edistävät ja tukevat esihenkilöiden ja työyhteisöjen valmiuksia tukea mielenterveyttä työssä. Hankkeessa luotiin diasarja mielenterveyttä tukevan esihenkilövalmennuksen toteuttamiseen työpaikalla. Materiaalin voi tallentaa oman työyhteisön käyttöön Mielenterveyden työkalupakki -sivustolta.

Aineisto

Pekka Varje, Pauliina Mattila-Holappa, Pirjo Juvonen-Posti, Maarit Kauppi, Rahman Shiri, Ville Aalto ja Elisa Valtanen. Tunnistan ajoissa, toimin aktiivisesti. Työkyvyn ja mielenterveyden tuen toimintamallin
arviointi. Loppuraportti. Työterveyslaitos. 2023.
ISBN 978-952-391-115-4 (PDF) Avaa

Hyvän mielen työpaikka -valmennus esihenkilöille Avaa

Tunnistan ajoissa -mediatiedote Avaa

Blogi Mattila-Holappa 9.9.2022 Avaa

Blogi Mattila-Holappa 3.2.2022 Avaa

Julkaisuluettelo Avaa