Työkyvyn tuki vuokratyössä

Hanketiedot

Hankenumero
111250

Hakija
Kuntoutussäätiö

Toteuttaja
Kuntoutussäätiö

Lisätietoja
Veijo Notkola
veijo.notkola@kuntoutussaatio.fi

Toteutusaika
1.2.2012 - 15.6.2013

Työsuojelurahaston päätös
7.3.2012
100 000 euroa

Kokonaiskustannukset
135 700 euroa

Tulokset valmistuneet
15.6.2013

Tiivistelmä

Työkyvyn tuki hankkeen tavoitteena on kehittää vuokratyössä työterveydenhuollon ja esimiestyön toimivuutta ja siten parantaa vuokratyöntekijöiden asemaa, työhyvinvointia ja työssäjaksamista sekä organisaatioiden käytäntöjä työkyvyn tukemisessa. Nykyisellään käytäntöjen sekavuus ja tiedon puute vaikeuttaa sekä työntekijän asemaa että esimiestyön toteuttamista.

Hanke etenee prosessina siten että nykytilan selvityksen jälkeen työstetään työpaikkojen ja työterveyshuoltojen yhteistyömalli ja varhaisen tuen malli työpaikoille. Kokemusten pohjalta tuotetaan opas, jossa ohjataan toteuttamaan työkyvyn tukemiseen liittyvää yhteistyötä. Kehittämistyössä tavoitteena on luoda malleja varhaisen tuen toteuttamiseksi ja sopia esimiesvastuista ja työterveyshuollon roolista tässä tehtävässä.

Hankkeen toteuttaa Kuntoutussäätiö, joka työkyvyn tukimallin osalta tekee yhteistyötä työterveyslaitoksen asiantuntijoiden kanssa. Työkyvyn tukeminen nähdään laajasti käsittäen sekä yksilön työkykyä rajoittavat että yhteisön . toimivuuteen vaikuttavat tekijät. Kehittämistyö tehdään kahdessa vuokratyöyrityksessä ja Henkilöpalveluyritysten liitto on mukana tiedottamassa hankkeen tuloksista.

Alkuselvitys toteutetaan haastattelemalla vuokratyöyrityksen ja , käyttäjäyrityksen henkilökuntaa ja esimiehiä sekä työterveyshuoltoja. Yhteistyömalli luodaan osallistavan suunnittelun menetelmiä käyttäen

Kehittämishankkeen toteuttamisaika on helmikuu 2012 – 30.6.2013.

Hankkeen vastuuhenkilö

Veijo Notkola

Tiedote

Opas vuokratyöläisen tueksi

15.6.2013

Työhyvinvointia ei voi ulkoistaa, vaan sitä edistetään yrityksissä. Koska vuokratyötä hankaloittaa jaettu työsuojeluvastuu, Kuntoutussäätiö laati oppaan, joka auttaa rakentamaan ja hyödyntämään sopivia työkyvyn malleja. Työkyvyn tuki vuokratyössä -oppaaseen on koottu sekä henkilöstöpalveluyritysten että niiden asiakasyritysten esimiesten päätehtävät. Työsuojelurahasto toimi oppaan tekemisen päärahoittajana.
 
Opas sisältää muun muassa riskien kartoituslomakkeen, jolla henkilöstöpalveluyritys voi asiakasyrityksen kanssa kartoittaa työoloja. Mukana on oma osio myös vuokratyöntekijälle.
 
Vuokratyö on kolmen kauppa
 
Vuokratyö on vakiintunut suomalaiseen työelämään. Henkilöstöpalveluyritysten liitto arvioi, että yli prosentti Suomessa tehtävästä työstä on vuokratyötä. Tilastokeskus ennakoi lokakuussa 2012, että vuonna 2012 vuokratyön määrä lisääntyi selvästi.

Vuokratyössä on kolme osapuolta: vuokratyöntekijä, henkilöstöpalveluyritys ja käyttäjäyritys. Tämä vuokratyön erityisluonne hankaloittaa esimiestyötä ja työterveyshuollon järjestämistä.

On tärkeää, että henkilöstöpalveluyritys saa tiedon asiakasyrityksen työntekopaikasta ja työoloista. Näin henkilöstöpalveluyritys voi varmistaa, että heidän lähettämänsä työntekijä täyttää tehtävän vaatimukset.

Työsuojelua vaihtelevasti
 
Opas on rakennettu Työkyvyn tuki vuokratyössä -kehittämishankkeessa. Hanke herättelee henkilöstöpalveluyrityksiä ottamaan paremmin huomioon työkyky- ja työturvallisuusasioita. Kun vuokratyössä saadaan työterveyshuolto ja esimiestyö mahdollisimman toimiviksi, parannetaan työntekijöiden asemaa.
 
Ensiksi selvitettiin, kuinka yritysten esimiesten ja työterveyshuollon yhteistyö toimii. Hanke käynnistyi haastattelemalla 18:aa henkilöä, jotka edustivat henkilöstöpalvelu- ja asiakasyrityksiä sekä työterveyshuoltoa.
 
Selvisi, että työkyvyn tuen malleja ja työsuojeluasioita on henkilöstöpalveluyrityksissä pohdittu, mutta toteutus vaihtelee. Niinpä hankeyrityksissä alettiin konkreettinen kehittämistyö, jotta mallit saadaan osaksi arkea.
 
Jaettu työsuojeluvastuu vaatii yhteispeliä
 
Vuokratyön turvallisuutta koettelee työsuojeluvastuu sikäli, että se on jaettu henkilöstöpalvelu- ja käyttäjäyritykselle. Siksi yhteistyö yritysten välillä on ensiarvoista, jotta suojavarusteista huolehditaan ja yleensäkin kaikki perehdytys- ja työturvallisuusasiat hoidetaan lakien mukaisesti.

Hankkeen keskeinen huomio olikin se, että vain yhteistyöllä ja aktiivisella tiedottamisella mallit saadaan toimiviksi. Yhteistyöhön tarvitaan niin henkilöstöpalvelu- ja käyttäjäyritystä kuin näiden molempien työterveyshuoltoja.
 
Malleja hyötykäyttöön

Kun nykytila oli selvitetty, hankkeessa alettiin työstää työpaikkojen ja työterveyshuoltojen yhteistyömallia sekä varhaisen tuen mallia työpaikoille. Kehittämistyöpajoissa kehitetyt mallit oli aiemmin rakennettu yhteistyöyrityksissä. Nyt kehittämistyössä myös täsmennettiin toimijoiden vastuita.

Henkilöstöpalveluyrityksille kehitetyt sairauspoissaolojen seurantamallit vastaavat muun muassa Kelan uusimpia vaatimuksia. Oppaan myötä henkilöstöpalveluyritykset pystyvät ottamaan mallit käyttöönsä.

Niin ikään tehtiin lyhyt riskienkartoituslomake, jolla henkilöstöpalvelu voi kartoittaa työoloja asiakasyrityksen kanssa jo sopimuksen tekovaiheessa. Lomake pohjaa Työterveyslaitoksen Pienyrityksen työturvallisuus- ja työterveysriskien hallinta työpaikoilla ja työterveyshuolloissa -palveluun.
 
Vuokraajayrityksen työkyvyn johtamisen avuksi
 
Kerätyn tiedon ja kehittämistyön perusteella rakennettiin Työkyvyn tuki vuokratyössä -opas, jolla henkilöstöpalveluyritys voi kehittää omaa työkykyjohtamistaan.
 
Opas sisältää perusteet vuokratyön työterveyshuollosta ja työsuojelusta sekä asiakassopimuksen huomiot työsuojelusta ja työkyvystä. Kun uusi vuokratyöntekijä aloittaa, hänet pitää perehdyttää kunnolla työhönsä, mikä tarkoittaa muun muassa oikeiden suojavarusteiden käyttöä.
 
Henkilöstöpalveluyritys saa oppaassa mallin työkyvyn tukemiseksi. Siitä selviävät ensinnäkin sairauspoissaolojen ilmoitus- ja seurantakäytännöt sekä kartoituslista työkyvyn tuen tarpeiksi.
 
Malliin kuuluvat myös pitkän sairauspoissaolon jälkeisen työhön paluun tuki ja tietosuoja-asiat. Mallista pitää myös viestiä, ja malli edellyttää siihen kouluttautumista.
 
Vuokratyöntekijä kaipaa tietoa
 
Hankkeen alkuselvityksessä havaittiin, että vuokratyöntekijä ei yleensä tiedä voimassa olevista työterveyshuollon palveluista ja työkyvyn tukemisen malleista riittävästi.

Niinpä myös vuokratyöntekijän työturvallisuuden varmistamiseksi kaikkien osapuolten yhteistyö on tärkeää. Yhteistyötä tarvitaan jo silloin, kun kirjoitetaan asiakassopimusta.
 
Hankkeessa rakennettiin vuokratyöntekijälle oma lyhyt opas, johon on koottu keskeiset työhyvinvointi-, työkyky- ja työturvallisuusasiat. Opas on saatavana erikseen ja se on liitteenä Työkyvyn tuki vuokratyössä -oppaassa.

Vuokratyöntekijöistä kaivataan tietoa
 
Hankkeen loppuraportissa ennakoidaan jatkoa. Raportissa pohditaan vuokratyöntekijöiden haastatteluita, joilla etsittäisiin heidän näkökulmastaan työsuojelu- ja työkykyasioiden keskeisimmät ongelmat.
 
Vuokratyö on monelle ryhmälle väylä työmarkkinoille. Siksi pitäisi kehittää malleja, joilla tuettaisiin esimerkiksi maahanmuuttajien ja nuorten integroitumista työelämään.

Opas vapaasti saatavilla
 
Työkyvyn tuki vuokratyössä -opas on sähköisesti luettavissa Kuntoutussäätiön internet-sivuilla. Opas on saatavissa myös Henkilöpalveluyritysten liiton sivuilta ja mahdollisesti työntekijäliittojen sivuilta.
 
Opas jaetaan henkilöstövuokrausyrityksille, vuokraushenkilökunnan käyttäjäyrityksille ja työterveyshuolloille. Sanomaa kuljetetaan esimerkiksi Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi -tapaamisessa sekä ammatti- ja järjestölehdissä.

Tässä hankkeessa keskityttiin erityisesti henkilöstöpalveluyrityksiin. Kuntoutussäätiössä harkitaan, että jatkossa paneuduttaisiin esimerkiksi siihen, miten saada asiakasyritykset paremmin sitoutumaan vuokratyöntekijän hyvinvointiin.

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Aineisto

Opas: Kimmo Terävä. Työkyvyn tuki vuokratyössä. Kuntoutussäätiö 2013. ISBN 978-952-5961-21-8. ISBN 978-952-5961-22-5 (pdf) www.kuntoutussaatio.fi. http://www.kuntoutussaatio.fi Avaa

Avaa