Työmatkaliikunta työpaikoilla: esteet ja selittävät tekijät sekä edistämisen vaikutukset työntekijöiden työmatkaliikuntaan ja työhyvinvointiin.

Hanketiedot

Hankenumero
117043

Hakija
Johanna Tiilikainen

Toteuttaja
Johanna Tiilikainen

Lisätietoja
Johanna Tiilikainen
johanna.tiilikainen@uta.fi

Toteutusaika
1.9.2017 - 30.8.2018

Työsuojelurahaston päätös
20.2.2017
21 000 euroa

Kokonaiskustannukset
21 000 euroa

Tulokset valmistuneet
30.8.2018

Tiivistelmä

Työmatkaliikuntaan kannustaminen on tärkeä osa työpaikkojen työhyvinvoinnin edistämistä. Edistämisen lähtökohtana pidetään tänä päivänä nk. sosioekologista monitasomallia, jossa toimia kohdistetaan yhtä aikaa paitsi yksilöön, myös hänen sosiaaliseen ja fyysiseen ympäristöönsä. Tutkimusten perusteella tiedetään, että yksilön kulkutapavalintaan vaikuttavat myös sosiaalinen ympäristö ja yksilölliset tekijät ympäristömuutosten (pyöräteiden rakentaminen) lisäksi.
Sosioekologisen monitasomallin käytöstä työmatkaliikunnan edistämisessä on kuitenkin vielä varsin niukasti tutkimustietoa.

Tämän monitieteisen tutkimuksen tavoitteena on arvioida millaisia vaikutuksia rakennetun ympäristön muutoksilla ja samaan aikaan työpaikoilla tehtävillä työmatkaliikunnan edistämistoimilla on henkilöstön työmatkaliikuntaan ja työhyvinvointiin. Rakennetun ympäristön muutoksilla tarkoitetaan uuden kävelyn ja pyöräilyn laatuväylän rakentamista sekä jo olemassa olevien kevyen liikenteen väylien parantamista.

Mittausmenetelminä ovat sähköinen kysely, kiihtyvyysmittarilla mitattu liikkumisen ja paikallaanolon määrä sekä työmatkapäiväkirjan täyttäminen. Tutkimushankkeen tuloksista kertovat artikkelikäsikirjoitukset valmistuvat kevään 2018 aikana.

Hankkeen vastuuhenkilö

Johanna Tiilikainen

Tiedote

Viisas työmatkaliikkuminen on tulevaisuuden trendi – Viksu auttaa liikkeelle

30.8.2018

Viisas työmatkaliikkuminen muuttuu yhä merkittävämmäksi osaksi kestävän kehityksen kulttuuria työpaikoilla. Tekeillä oleva väitöstutkimus osoittaa, että työntekijät ovat halukkaita lisäämään työmatkakävelyä ja -pyöräilyä– mutta esteeksi nousevat ajan puute sekä käytännön kysymykset. Tutkimuksessa kehitetty ilmainen Viksu-työkalu auttaa ylittämään esteitä.

Viisas työmatkaliikkuminen eli kävely, pyöräily ja joukkoliikenteen käyttö tulee tulevausuudessa olemaan entistä tärkeämpi osa työpaikkojen kestävän kehityksen kulttuuria.

Viisaaseen työmatkaliikkumiseen kannustaminen on myös tärkeä osa työpaikkojen työhyvinvoinnin edistämistä. 

Edistämisen lähtökohtana pidetään tänä päivänä niin sanottua sosioekologista monitasomallia, jossa toimia kohdistetaan yhtä aikaa paitsi yksilöön, myös hänen sosiaaliseen ja fyysiseen ympäristöönsä.

Ympäristön ja edistämistoimien vaikutusta tutkitaan

Projektitutkija Johanna Tiilikainen tekee tästä vielä vähän tutkitusta näkökulmasta väitöstutkimusta Tampereen yliopistoon.

Monitieteisen tutkimuksen tavoitteena oli arvioida, millaisia vaikutuksia rakennetun ympäristön muutoksilla ja samaan aikaan työpaikoilla tehtävillä työmatkaliikkumiseen edistämistoimilla on henkilöstön työmatkaliikkumiseen ja työhyvinvointiin.

Interventiotutkimus toteutettiin kuudessatoista tamperelaisessa työpaikassa vuosina 2014–2017. Vastaajia kertyi kaikkiaan 1139. Mittausmenetelminä olivat sähköinen kysely, kiihtyvyysmittarilla mitattu liikkumisen ja paikallaanolon määrä sekä työmatkapäiväkirjan täyttäminen. 

Pyöräily kiinnostaa

Yli puolet tutkimuksessa mukana olleista työntekijöistä kulki työmatkansa pääosin omalla henkilöautolla. Työmatkakävelijöitä oli noin 10 prosenttia ja pyöräilijöitä noin 20 prosenttia. 

Lähes puolet työntekijäjoukosta oli halukas lisäämään työmatkakävelyä ja peräti kaksi kolmasosaa työmatkapyöräilyä. 

Työntekijöiden työmatkakävelyä ja -pyöräilyä rajoittivat yleisimmin yksilölliset tekijät, kuten ajan puute. Toiseksi yleisimmin liikkumista rajoittivat organisatoriset tekijät, kuten vaatteiden säilytystilojen puute. 

Yleisimmät rajoitukset viittaavat siihen, että edistämistyössä on syytä tuoda esille ratkaisuja, jotka kannustavat kävelyyn ja pyöräilyyn ilman, että työmatkaan kuluu enemmän aikaa. Työnantajien tulisi puolestaan kiinnittää erityistä huomiota kävelyä ja pyöräilyä tukeviin olosuhteisiin.

Viksu-työkalu viitoittaa tietä 

Työsuojelurahaston rahoittamassa tutkimuksessa tuotettiin uutta työmatkaliikkumisen edistämismateriaalia käytettäväksi työpaikoilla.

Lisäksi tutkimuksesta syntyi sähköinen Vikus-työkalu, joka on ilmaiseksi käytettävissä UKK-insituutin verkkosivuilla: www.ukkinstituutti.fi/viksu

Työkalun avulla viisaan liikkumisen suunnittelu, toteuttaminen ja arviointi työpaikoilla on helpompaa.

Tiilikaisen väitöstutkimuksen arvioidaan valmistuvan vuosina 2019–2020.

Toimittaja
Camilla Ukkonen