Työn ajalliset järjestelmät – eri työntekijäryhmien kokemuksia

Hanketiedot

Hankenumero
113123

Hakija
Åbo Akademi Sociologiska enheten

Toteuttaja
Åbo Akademi Sociologiska enheten

Lisätietoja
Mika Helander
mika.helander@abo.fi

Toteutusaika
1.5.2013 - 20.1.2016

Työsuojelurahaston päätös
20.9.2013
145 000 euroa

Kokonaiskustannukset
253 268 euroa

Tulokset valmistuneet
20.1.2016

Tiivistelmä

Hankkeessa analysoidaan työn ajallisia järjestelmiä ja järjestelyitä, ja tarkastellaan tämän kautta millaisen ajanjakson nykyaika muodostaa suomalaisessa yhteiskunnassa. Tutkimus pyrkii tekemään aikalaisanalyysiin työn ajallisuutta tutkien. Tutkimuksessa työn ajalliset järjestelmät jäsennetään erilaisten ulottuvuuksien avulla, kuten esimerkiksi työn intensiteetti, työrytmi ja elämänrytmi, tulevaisuuden odotukset, kokemukset menneestä, sisäinen aika ja kokemus ajan kulusta, työn ajalliset organisoimistavat. Lisäksi empiirisesti tarkastellaan eri ammattiryhmien tapaa hahmottaa aikaa työssä yllämainittujen ulottuvuuksien kautta. Ammattiryhminä tutkimuksessa esiintyvät yritysjohtajat, ulkomaiset työntekijät bussiliikenteessä, siivouksessa ja maataloustyössä, ammattijärjestötoimitsijat, poliisit, it-asiantuntijat, sekä yliopistojen tutkimus- ja opetushenkilöstö. Tavoitteena on kertoa jotain yleistä suomalaisesta työelämästä, sekä siitä miten tämä vaikuttaa nykyajan muotoutumiseen.

Tutkimus perustuu pääosin aikaisemmin kerättyjen haastatteluaineistojen laadullisten analyysiin, mutta aineistoja täydennetään uusilla teemahaastatteluilla erityisesti yliopistosektorilla sekä it-asiantuntijoiden parissa.

Tutkimuksen tulokset julkaistaan pääosin vuoden 2015 aikana kansainvälisten tieteellisten artikkeleiden sekä suomenkielisen kokoomateoksen muodossa.

Hankkeen vastuuhenkilö

Mika Helander

Tiedote

Uusia näkökulmia työaikaan

20.1.2016

Millaisia ovat työaikaan liittyvät järjestelmät ja järjestelyt? Millaisen ajanjakson nykyaika muodostaa suomalaisessa yhteiskunnassa? Tätä on tutkittu juuri päättyneessä Åbo Akademin hankkeessa Työn ajalliset järjestelmät – eri työntekijäryhmien kokemuksia. Hanketta on rahoittanut Työsuojelurahasto.

Tutkimuksessa työn ajalliset järjestelmät on jäsennetty erilaisten ulottuvuuksien avulla. Näitä ovat esimerkiksi työn intensiteetti, työrytmi ja elämänrytmi, tulevaisuuden odotukset, kokemukset menneestä, sisäinen aika ja kokemus ajan kulusta sekä työn ajalliset organisoimistavat.

Tutkijat ovat tarkastelleet empiirisesti eri ammattiryhmien tapaa hahmottaa aikaa työssä näiden ulottuvuuksien kautta. Ammattiryhminä tutkimuksessa esiintyvät yritysjohtajat, ulkomaiset työntekijät bussiliikenteessä, siivouksessa ja maataloustyössä, ammattijärjestötoimitsijat, poliisit, it-asiantuntijat sekä yliopistojen tutkimus- ja opetushenkilöstö.

Elämme autonomian aikaa

Tutkimus paljastaa työaikojen moniulotteisuuden. Tutkijoiden mukaan nykyistä aikaa voi kuvata parhaiten käsiteparilla autonomian aika. Työaikojen näkökulmasta työntekijöitä luonnehtii pyrkimys autonomiaan ja itsemääräämiseen.

Hankkeen menetelmällisenä tuloksena on ollut työn ajallisten ilmiöiden ryhmittely eri ulottuvuuksille. Tutkimus on myös parantanut ymmärrystä ajankohtaisesta työaikaan liittyvästä yhteiskuntakeskustelusta. Hankkeen tieteelliset tekstit ja esitelmät ruokkivat työpaikkatason päätöksentekoa työaikoihin liittyvissä kysymyksissä.

Työaikakirja avaa työajan jännitteitä

Hankkeen tuloksena on julkaistu tieteellinen kokoomateos Työaikakirja, jonka kustantajia ovat Into Kustannus ja Työväen Sivistysliitto TSL. Teos sisältää puheenvuoroja ajasta ja sen kokemisen olennaisuudesta nykyajan työelämässä. Ääneen pääsevät opettajat, uber-kuljettajat, poliisit, korkeasti koulutetut, toimihenkilöt, bussinkuljettajat ja marjanpoimijat.

Kirjan esittelytekstin mukaan joidenkin ammattiryhmien täytyy kiirehtiä, jotta toisilla voisi olla hidasta aikaa. Rytmien erilaisuus voi merkitä suurempaa konfliktiriskiä ja kitkaa eri ryhmien välillä. Teokset kirjoittajat kysyvät, millaista paineensietokykyä tämä aika vaatii.

Artikkeliteoksen kirjoittajia ovat Juha Antila, Jeff Hearn, Hilma Immonen, Ville Jalovaara, Mira Karjalainen, Charlotta Niemistö, Mats Nylund, Minna Toivanen, Olli Viljanen ja Charlotta Österlund.

Tutkimus jatkuu

Työn ajalliset järjestelmät -hankkeessa on tehty perustutkimusta ajallisten ilmiöiden kartoittamiseksi. Tutkimus perustuu pääosin aikaisemmin kerättyjen haastatteluaineistojen laadullisten analyysiin, mutta aineistoja on täydennetty uusilla teemahaastatteluilla erityisesti yliopistosektorilla sekä it-asiantuntijoiden parissa. Laadullista haastatteluaineistoa on koodattu eri ajallisiin ulottuvuuksiin Nvivo-ohjelmalla.

Tieteellisten artikkelien ohella aihe on päässyt esiin tieteellisissä konferensseissa, yliopisto-opetuksessa, tilatuissa puheenvuoroissa ja lukuisissa mediaesiintymisissä. Aiheen esittely jatkuu kirjakauppa- ja kirjamessuvierailuilla syksyllä 2017.

Jatkotutkimus tähtää tieteellisiin julkaisuihin. Esimerkiksi hankkeen johtaja, VTT ja yliopistonlehtori Mika Helander analysoi tulevassa artikkelissaan virolaisten menneisyyden työskentelyä Suomessa. Kirjoitus ilmestyy ensi vuonna Viron itsenäisyyden 100-vuotisjuhlaan liittyvässä kokoomateoksessa.

Toimittaja
Elina Mattila-Niemi