Työn hallinnan eri ulottuvuuksien yhteys työntekijöiden terveyteen -väitöskirjatyö

Hanketiedot

Hankenumero
113348

Hakija
Matti Joensuu

Toteuttaja
Matti Joensuu

Lisätietoja
Matti Joensuu
matti.joensuu@ttl.fi

Toteutusaika
1.1.2014 - 31.12.2014

Työsuojelurahaston päätös
15.11.2013
7 000 euroa

Kokonaiskustannukset
7 000 euroa

Tulokset valmistuneet
31.12.2014

Tiivistelmä

Työn hallinta omassa työssä on ollut keskeinen käsite työterveyden ja työhyvinvoinnin kehityksessä. Vaikka korkea työn hallinta on monissa tutkimuksissa ollut lievästi yhteydessä parempaan työntekijöiden hyvinvointiin yhteyden luotettavuus ja tulkinta eivät ole aukottomia. Tähän vaikuttaa ensinnäkin käsitteiden määrittelyn sekavuus; termeinä on käytetty työn hallintaa tai vaikutusmahdollisuuksia, joiden on ajateltu koostuvan useasta osatekijästä, kuten osaamisen monipuolisuudesta ja päätäntävallasta. Näiden keskinäisiä käsitteiden eroja tai eroa esimerkiksi työn vaatimusten käsitteeseen on harvoin eritelty.

Tämän väitöskirjatutkimuksen tavoitteena on selventää työntekijöiden työn hallinnan yhteyttä heidän terveyteensä. Ensinnäkin tarkastellaan, onko työn hallinta yhdenmukaisesti toimiva käsite terveyden ennustajana erittelemällä eri osatekijöiden itsenäiset vaikutukset terveyteen. Lisäksi käyttämällä prospektiivisia pitkiä seuranta-asetelmia, useita objektiivisia terveysvasteita ja laajoja erityyppisiä tutkimushenkilökohortteja pystytään huomiomaan aiempien tutkimusten virhelähteitä.

Työn hallinnan eri ulottuvuuksien yhteyksiä terveyteen tarkastellaan pitkittäistutkimusaineistoissa, joissa eri tutkimuskohorteille tehtyihin työolosuhteita selvittäviin kyselytutkimuksiin on yhdistetty kansallisista terveysrekistereistä tietoja sairaalakäynneistä, lääkeostoista ja kuolemista pisimmillään 20 vuoden seurannassa.

Väitöskirjatyö valmistuu vuoden 2014 loppuun mennessä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Matti Joensuu

Tiedote

Työn hallinnan eri osatekijät ennustavat terveyttä ristiriitaisesti

31.12.2014

Työn hallinnan eri osatekijät ennustavat työntekijän tulevaa
terveyttä ristiriitaisesti, vaikka työn monipuolisuutta ja
päätäntävaltaa työssä on totuttu pitämään mielenterveyttä ja
sydänterveyttä suojaavina työn piirteinä.

Tuoreen tutkimuksen mukaan ne ovat kuitenkin eri tavoin ja
jossain määrin vastakkaisesti yhteydessä mielenterveyden häiriöihin
ja sydäntauteihin. Vaikutukset vaihtelevat muun muassa
työntekijäryhmittäin.

Työn hallinnan eri ulottuvuuksien yhteyttä työntekijöiden
terveyteen on tutkinut Työterveyslaitoksen tutkija, psykologi
Matti Joensuu väitöskirjaansa varten. Psykologian
alan artikkeliväitöskirja tarkastettiin 6. helmikuuta 2015
Helsingin yliopistossa.

Joensuun mukaan varsinkin suuri päätäntävalta työssä voi olla
myös riskitekijä työntekijöiden terveydelle: se oli useassa
analyysissa yhteydessä kohonneeseen mielenterveyden häiriön tai
sydäntaudin riskiin.

Tämä riski saattaa tulla esiin tietyissä työkonteksteissa,
joissa työntekijän henkilökohtaiset ja/tai työn tai työpaikan muut
ominaisuudet eivät tue riittävästi työntekijää.

Työn hallinta ei toimi yleiskäsitteenä

Työn hallintaa ei Joensuun mukaan pitäisikään käyttää
yleiskäsitteenä, vaan pyrkiä konkreettisesti erottelemaan eri
osatekijät, jotka itse kussakin työssä ovat olennaisia työn
sujuvuuden näkökulmasta.

Pitäisi myös ottaa huomioon, että eri työntekijäryhmät voivat
kokea eri tavoin esimerkiksi itsenäisen päätäntävallan työssään ja
että muutoksissa, jotka liittyvät päätäntävaltaan, pitää huomioida
myös muut tukirakenteet, työprosessit ja resursoinnit.

Työn hallinta on ollut olennainen käsite psykososiaalisen
työympäristön ja terveyden välisten yhteyksien tutkimuksessa
vuosikymmenien ajan. Yleinen hypoteesi on, että mitä suuremmat työn
hallinnan mahdollisuudet, sitä matalampi on työntekijän riski
sairastua stressiperäisiin sairauksiin.

Tutkimustulokset yhteydestä eivät kuitenkaan ole olleet
aukottomia. Lisäksi tutkimusten laatu on ollut vaihteleva ja
yleisesti ottaen matala.

Laadukkaat aineistot, pitkät seuranta-ajat

Joensuun lähtökohtana väitöstutkimukselleen oli, että työn
hallinnan kaksi ulottuvuutta, työn monipuolisuus ja päätäntävalta
työssä, ovat eri asioita ja ne voivat siten erota yhteyksissään
terveyteen. Tämä voisi selittää aiempia, osin ristiriitaisia
tuloksia.

Tutkimustaan varten Joensuu hyödynsi erittäin laadukkaita
tutkimusaineistoja, konkreettisia objektiivisia terveysmittareita
ja pitkiä seuranta-aikoja.

Työn tulokset eroavat merkittävästi aiemmasta kirjallisuudesta
ja osoittavat, että työn hallinta ei toimi yhtenäisenä käsitteenä
suhteessa terveyteen ja että suuri päätäntävalta työssä voi
vaikuttaa jopa negatiivisesti terveyteen.

Tulokset viittaavat siihen, että työn monipuolisuutta ja
päätäntävaltaa työssä tulisi tarkastella itsenäisesti ja eri
työkontekstit erottaa toisistaan tulevissa työn hallinnan,
mielenterveyden ja sydäntautien yhteyden tutkimuksissa.

Työsuojelurahasto tuki Joensuun väitöskirjatutkimusta
stipendillä.

Toimittaja
Leena Huovila

Aineisto

Joensuu Matti. 2014. Job control as a predictor of mental and cardiovascular health: a prospective multicohort study. Finnish Institute of Occupational Health. People and Work Research Reports 106. ISBN 978-952-261-495-7 (paperback) ISBN 978-952-261-496-4 (PDF) ISSN-L 1237-6183 ISSN 1237-6183 http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-261-496-4 Avaa

Painetun kirjan voi tilata veloituksetta Työterveyslaitoksen kirjakaupasta: http://verkkokauppa.ttl.fi. https://verkkokauppa.ttl.fi/

Tiedote: Työn hallinta ei välttämättä estä sairastumista stressiperäisiin sairauksiin: Matti Joensuu väittelee 6.2. Helsingin yliopistossa. Työterveyslaitos 19.1.2015. http://www.ttl.fi/fi/uutiset/Sivut/tyon_hallinta_ei_esta_sairastumista_stressi_peraisiin_sairauksiin-vaitos.aspx