Työn ja kodin ristiriitojen yhteys myöhempään työuraan ja sairauspoissaoloihin suomalaisilla palkansaajilla – rekisteriperustainen seurantatutkimus. -väitöstyö

Hanketiedot

Hankenumero
114200

Hakija
Miia Ojanen

Toteuttaja
Miia Ojanen

Lisätietoja
Miia Ojanen
miia.s.ojanen@gmail.com

Toteutusaika
1.10.2014 - 30.9.2015

Työsuojelurahaston päätös
18.6.2014
21 000 euroa

Kokonaiskustannukset
21 000 euroa

Tulokset valmistuneet
30.9.2015

Tiivistelmä

Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa uutta tietoa työn ja kodin ristiriitojen vaikutuksesta palkansaajien työuraan ja terveyteen. Tutkimus palvelee palkansaajien hyvinvointiin ja työntekoon kohdistuvaa vaikuttamistyötä sekä työhön, perheeseen ja terveyteen sekä niiden suhteisiin kohdistuvaa kehittämistyötä. Lisäksi tutkimus osallistuu ajankohtaiseen työn ja kodin suhteista käytävään keskusteluun. Tutkimustehtävänä on tarkastella työn ja kodin ristiriitojen yhteyttä myöhempään työuraan ja sairauspoissaoloihin suomalaisilla palkansaajilla sekä yhteyteen vaikuttavia tekijöitä. Tutkimus on seurantatutkimus, aineistona Tilastokeskuksen eri vuosien työoloaineistot sekä niihin liitetyt rekisteriseurannat. Tutkimusaineisto analysoidaan tilastollisin analyysimenetelmin.

Tutkimuksen avulla saadaan tietoa tekijöistä, jotka vaikuttavat positiivisesti työuraan ja ehkäisevät hyvinvoinnin ongelmia työn ja kodin ristiriitoja kokevilla. Vastaavasti tutkimus tuottaa tietoa tekijöistä, jotka lisäävät työn ja kodin ristiriidoista aiheutuvaa, työuraan ja terveyteen kohdistuvaa kuormitusta. Työuraan ja terveyteen liittyvät tekijät ovat olennaisia työn tuottavuuteen vaikuttajia. Tutkimuksella on siten merkitystä myös tarkasteltaessa työuraa ja terveyttä työn tuottavuuden näkökulmasta, jolloin työn ja kodin tasapainon kysymykset nousevat eräiksi olennaisimmista. Lopulliset tutkimustulokset valmistuvat vuoden 2016 aikana. Tutkimustuloksista raportoidaan lisäksi tutkimustyön aikana ja edetessä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Miia Ojanen

Tiedote

Työn ja perheen ristiriita heijastuu kaikkeen elämään

30.9.2015

Perheen ja työn yhteensovittamisen ongelmat heijastuvat
työuraan, sairauspoissaoloihin ja avioeroihin. Nämä ongelmat
näkyvät myös työn tuottavuudessa, todetaan tekeillä olevassa
väitöstutkimuksessa.

Tutkija
Miia Ojasen tutkimuksessa todetaan, että työn ja
perheen ristiriidat ovat yhteydessä yksilön terveyteen.
Sairauspoissaolot ovat tilastojen valossa yleisempiä naisille kuin
miehille mutta työn ja perheen yhteensovittamisvaikeudet tuottavat
terveyteen liittyviä ongelmia sekä naisille että miehille.

Tampereen yliopistoon tekeillä olevan tutkimuksen tuloksen
osoittavat, että työn ja kodin yhteensovittamisen ristiriidat
näkyvät myös kohonneena avioeroriskinä etenkin miehillä.
Tutkimusaineiston puitteissa ei tiedetä, ovatko miesten kokemat
avioerot miesten itsensä alulle panemia vai puolison reaktioita
kumppaninsa läsnäolon puutteeseen.

Ojanen on työstänyt tutkimustaan Työsuojelurahaston
tutkijastipendin turvin.

Neljä prosenttia koki ristiriidan suurena

Tutkimuksessa on mukana 4 697 naista ja 4 419 miestä. Aineiston
palkansaajamiehistä neljännes ja naisista hiukan vajaa neljännes
koki jokseenkin työn ja perheen ristiriitoja, paljon ristiriitoja
puolestaan oli neljällä prosentilla naisista ja miehistä. Kun ei
juurikaan -vastaukset, joihin tulkitaan sisältyvän korkeintaan
vähäistä ristiriitatuntemusta, otetaan mukaan tarkasteluun,
havaitaan, että miehistä noin 60 prosenttia ja naisista 55
prosenttia kokee vähintäänkin maltillista ristiriitaa työn ja
perheen välillä. Miehistä 40,1 prosenttia ja naisista 44,5
prosenttia ei kokenut lainkaan työstä johtuvia ristiriitoja.

Tutkimuksen näkökulma on hyvinvoinnillinen, sillä tarkastelun
kohteina ovat terveyteen ja parisuhdehyvinvointiin liittyvät työn
ja perheen yhteensovittamisongelmien seuraukset. Kun tutkimuksen
tuloksia arvioidaan ja tehdään johtopäätöksiä, pyritään myös
laajemman näkökulman osoittamiseen ja esiin tuomiseen.

Tutkimus palvelee palkansaajien hyvinvointiin ja työntekoon
kohdistuvaa vaikuttamistyötä sekä työhön, perheeseen ja terveyteen
sekä niiden suhteisiin kohdistuvaa kehittämistyötä.

Lisäksi tutkimus osallistuu ajankohtaiseen keskusteluun työn ja
perheen yhteensovittamisesta. Tutkimus on seurantatutkimus:
aineistona ovat Tilastokeskuksen eri vuosien työoloaineistot sekä
niihin liitetyt rekisteriseurannat.

Tutkija Miia Ojasen väitöstutkimus valmistuu vuonna 2016.

Toimittaja
Terhi Friman

Aineisto

Mia Ojanen. Effect of Work-to-Family Conflict on Longterm Sickness Absence and Divorce Risk:Prospective Study among Finnish Employees. s. 25. University of Tampere, 2015. Avaa