Työn merkityksellisyyden ja hyvän elämän edistäminen yhdessä työyhteisöjen kanssa

39th European Group for Organizational Studies (EGOS) Colloquium 2023, 6.-8.7.2023 Cagliari, Italia

Hanketiedot

Hankenumero
230281

Hakija
Sanna Konsti

Toteuttaja
Sanna Konsti

Lisätietoja
Sanna Konsti
konstsan@gmail.com

Toteutusaika
6.7.2023 - 8.7.2023

Työsuojelurahaston päätös
29.5.2023
950 euroa

Kokonaiskustannukset
1 345 euroa

Tulokset valmistuneet
18.8.2023

Tiivistelmä

Esittelen suullisessa esityksessäni MEANWELL-hankkeen (hankenro 210129) alustavia tuloksia. Vastaavaa kehittämistutkimusta työn merkityksellisyydestä yhdessä organisaatioiden kanssa ja samanaikaisesti sekä työntekijä- että esihenkilötasolla toteutettuna on tehty vielä todella vähän, vaikka aiheesta puhutaan ja sitä tutkitaan erilaisilla otoksilla ja kyselytutkimuksilla melko paljon.

Hankkeen vastuuhenkilö

Sanna Konsti

Tiedote

MEANWELL-projekti: Työn merkityksellisyyden ja hyvän elämän edistäminen yhdessä työyhteisöjen kanssa

18.8.2023

Tiivistelmä

Hankkeen esittelyn lisäksi kerrottiin alustavia tuloksia kansainväliselle tutkimusyhteisölle. Vastaavia kehittämis- ja interventiotutkimuksia on tutkimusalalla julkaistu vähän. Tulokset osoittavat, että työn merkityksellisyyden kokemuksen suhteen esihenkilöt ja työntekijät eroavat toisistaan työntekijöiden kannalta epäsuotuisasti. Toisaalta työn merkityksellisyyden kokemukseen liittyvät hyvinvointiseuraamukset ovat näill’ ryhmillä samanlaisia. Haastatteluaineistoon perustuvat havainnot osoittavat, että tutkittujen organisaatioiden henkilöstö eri tasoilla pitää tärkeänä työn merkityksellisyyden yhteisöllistä kehittämistä. Hankkeessa on kehitetty toimintamalli yhteisölliseen kehittämiseen, jota voidaan soveltaa erilaisiin organisaatioihin.

Tausta

EGOS-konferenssi oli työn merkityksellisyyden johtavien kansainvälisten tutkijoiden organisoima. Teemaryhmä kokosi yhteen noin 40 alan kansainvälistä tutkijaa, joten se tarjosi erinomaisen mahdollisuuden tehdä MEANWELL-hanketta alustavine tuloksineen tunnetuksi sekä saada palautetta hankkeen organisaatioita sekä suomalaista työelämää varten kehitetystä toimintamallista työn merkityksellisyyden ja hyvinvoinnin kehittämiseksi yhteisöllisesti.

Aineisto

MEANWELL-hankkeessa (hankenro. 210129) hyödynnetyn uuden Työn merkitysten ja täyttymysten kyselyn avulla kartoitettiin työyhteisöjen työn merkityksellisyyden kehittämiskohteita ja eroavatko esihenkilöiden (n=105) ja työntekijöiden (n= 379) kokemukset toisistaan. Lisäksi tarkasteltiin haastatteluaineistoihin perusten sitä, millaiseksi MEANWELL-toimintamalli koettiin organisaatioissa (14 fokusryhmää, n = 49 sekä yksilöhaastattelut, n=29).

Tulokset ja johtopäätökset

Työn merkitysten eli työltä odotettujen asioiden suhteen esihenkilöt ja työntekijät ovat hyvin toistensa kaltaisia. Työntekijöiden kohdalla työltä toivotut asiat eivät kuitenkaan toteudu samassa määrin kuin esihenkilöillä. Molemmilla ryhmillä kuitenkin työn merkitysten ja täyttymysten yhteensopimattomuus on yhtäläinen riski hyvinvoinnille. Henkilöstöryhmät kokivat, että työn merkityksellisyyttä tulisi kehittää yhdessä, eri henkilöstöryhmien yhteisissä kohtaamisissa.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Tilaisuus edisti hankkeen tutkijoiden kansainvälistä verkottumista, sillä 2,5 päivän ajan teemaryhmä työskenteli tiiviisti yhdessä. MEANWELL-hankkeen organisaatioiden kehittämiseen tähtäävää toimintamallia sekä hankkeen alustavia tuloksia tälle kohderyhmälle esittelemällä tutkijat saivat arvokasta vertaisarviointia- ja palautetta, mikä tilaisuudesta saadun muun uuden tiedon ja kokemusten kautta auttaa heitä kehittämään toimintamallia paremmaksi.

Aineisto

Konferenssiesitys Avaa