Työn mielekkyys ja sisäinen palkitsevuus henkilöstön kokemana -väitöskirjatyö

Hanketiedot

Hankenumero
112182

Hakija
Heidi Lehtopuu

Toteuttaja
Heidi Lehtopuu

Lisätietoja
Heidi Lehtopuu
heidi.lehtopuu@ulapland.fi

Toteutusaika
1.9.2012 - 31.8.2013

Työsuojelurahaston päätös
13.6.2012
18 800 euroa

Kokonaiskustannukset
20 653 euroa

Tulokset valmistuneet
31.8.2013

Tiivistelmä

Työelämän laatukeskustelussa puhutaan usein siitä, kuinka työn on oltava mielekästä. Tämän tutkimuksen lähtökohtana on ajatus, ettei työ itsessään voi olla mielekästä, vaan se on sitä vain jonkun kokemana. Keskiössä on kokeva ja tunteva ihminen (työntekijä), hänen mielekkyyden tai mielettömyyden kokemuksensa työstään ja työympäristöstään. Mielekkyys rakentuu tutkimuksessa sisäisen palkitsevuuden tunteen ympärille.

Tutkimus sijoittuu julkisen terveydenhuollon organisaatioon. Tutkimusaineisto koostuu 25:sta terveydenhuollon ammattilaisen yksilöhaastattelusta. Metodologisesti kyseessä on laadullinen kokemuksen tutkimus. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää yksilön työssään kokemia sisäisen palkitsevuuden tunteen luovia ja tuovia (tai syöviä) tekijöitä. Tavoitteena on ymmärtää, mihin kaikkeen yksilön kokema, työstä saatava sisäisen palkitsevuuden tunne kiinnittyy, miten se ilmenee ja mitä edellytyksiä sille on? Lähestymistavan kautta ymmärretään työn mielekkyys –ilmiötä ja sen sisältöä kokemuksellisesti eli työntekijälähtöisesti, kuitenkin huomioiden työtodellisuus kokonaisuutena. Tutkimus luo pohjaa työn henkilöstölähtöiselle johtamiselle ja kehittämiselle sekä työelämän laadun ja työhyvinvoinnin parantamiselle.

Tutkimustulokset ovat käytettävissä, kun väitöstutkimus on valmis. Tutkimustulosten sovellettavuus toimialan sisällä tai yli toimialarajojen rakentunee ja selvinnee sen pohjalta, kuinka riippuvainen tai riippumaton koettu työn mielekkyys on toimialasta.

Hankkeen vastuuhenkilö

Heidi Lehtopuu

Tiedote

Mielekäs työ tuntuu palkitsevan

31.8.2013

Työhyvinvointitutkija
Heidi Lehtopuu tekee hallintotieteen väitöskirjaa
työntekijöiden kokemasta työn mielekkyydestä. Työsuojelurahasto oli
myöntänyt hänelle stipendin väitöskirjatyöhön, jota hän tekee Lapin
yliopistoon. Stipendi mahdollisti keskittymisen tutkimustyön
tekemiseen.

Lehtopuun tuleva väitöskirja nivoutuu Lapin yliopiston ja Lapin
sairaanhoitopiirin Inhimillisesti tehokas sairaala -tutkimus- ja
kehittämishankkeeseen (TSR 109096), jossa Lehtopuu toimi muun
muassa tutkijana.

Työhön mieltä palkitsevuuden tunteesta

Lehtopuun väitöskirjan lähtökohtana on ajatus siitä
keskustelusta, jossa työelämän laadulla usein tarkoitetaan työnteon
mielekkyyttä. Lehtopuu katsoo, että työ itsessään ei voi olla
mielekästä, vaan se on sitä vain jonkun kokemana. Mielekkyys
rakentuu hänen tarkastelussaan sisäisen palkitsevuuden
tunteelle.

Lehtopuu on haastatellut 25:tä julkisen terveydenhuollon
ammattilaista. Kyse on siis laadullisesta kokemuksen tutkimuksesta.
Tavoite on ymmärtää, mihin kaikkeen yksilön kokema, työstä saatava
sisäisen palkitsevuuden tunne kiinnittyy, ilmenee ja mitä
edellytyksiä tälle tunteelle on. Lehtopuu uskoo, että työn
mielekkyys ymmärretään tällaisen lähestymisen ansiosta. Hän tutkii
työn mielekkyyttä työntekijälähtöisesti, mutta ottamalla huomioon
työn kokonaisuuden.

Lehtopuun tavoitteena on, että väitöskirja
on esitarkastuksessa viimeistään vuonna 2014.

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Aineisto

Lehtopuu Heidi, Syväjärvi Antti, Perttula Juha. Henkilöstölähtöiset kehittämisalueet julkisen terveydenhuollon organisaatiossa.

Hallinnon Tutkimus. http://hallinnontutkimus.fi

4 / 2012.