Työn m&m – yhteistutkijuudella ymmärrystä työn merkityksellisyyteen ja merkityksettömyyteen

Hanketiedot

Hankenumero
210345

Hakija
Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT

Toteuttaja
Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT

Lisätietoja
Tuomo Uotila
tuomo.uotila@lut.fi

Toteutusaika
3.1.2022 - 31.12.2023

Työsuojelurahaston päätös
9.11.2021
130 000 euroa

Kokonaiskustannukset
210 372 euroa

Tulokset valmistuneet
15.1.2024

Tiivistelmä

Tutkimus selvittää työn merkityksellisyyttä ja merkityksettömyyttä (m&m) opetusalalla ja ikääntyneiden palveluissa työskentelevien kokemuksia ja arvioita vertaillen. Aineisto kerätään kyselyin ja yhteistutkijuudella. Tutkimus tuottaa tietoa työn merkityksellisyyden tukemisesta ja merkityksettömyyden ehkäisemisestä ja m&m -kokemusten ja arvioiden erityislaaduista. Tuloksena syntyy yhteiskehittämisen toimintatapa merkityksellisyyden vaalimiseen ja merkityksettömyydeltä suojautumiseen.

Hankkeen vastuuhenkilö

Tuomo Uotila

Tiedote

Uutta tutkimustietoa työn merkityksellisyyden ja merkityksettömyyden moniulotteisuudesta

15.1.2024

Tiivistelmä

Tutkimuksen tavoitteena oli lisätä ymmärrystä merkityksellisyyden ja merkityksettömyyden (m & m) kokemuksista arjen työssä. Mielenkiinnon kohteena oli, miten ja millaisista elementeistä kokemukset työssä syntyvät sekä millaisiin konteksteihin ne kytkeytyvät. Metodologisena tavoitteena oli selvittää, kuinka työn merkityksellisyyttä voidaan tutkia sekä laadullisia että määrällisiä menetelmiä hyödyntäen ja miten eri menetelmillä kootut aineistot yhdessä avaavat tutkittavaa ilmiötä. Tulosten soveltamiseksi työelämään luotiin Työn M & M -keskustelukortit avaamaan keskustelua työn merkityksellisyyden kokemusten vaalimisesta ja merkityksettömyyden kokemuksilta suojautumisesta sekä tukemaan työyhteisöjen omaehtoista työn kehittämistä.

Lähtökohdat

Merkityksellisyyden kokemusten tärkeys työelämässä on tunnistettu, mutta suomalaisten työntekijöiden m & m-kokemuksia ja keinoja kehittää työtä niihin perustuen on vasta vähän tutkittu. Tavoitteena oli lisätä ymmärrystä työn m & m-kokemuksista monimenetelmällisellä lähestymistavalla: miten ja millaisista elementeistä ja konteksteista kokemukset syntyvät ja miten eri menetelmien aineistot yhdessä avaavat ilmiötä. Työyhteisöille haluttiin luoda toimintamalli omaehtoiseen työn kehittämiseen.

Aineisto

Lahden kaupungin perusopetuspalveluista ja Päijät-Hämeen hyvinvointialueen ikääntyneiden asumispalveluista kerättiin kyselytutkimuksella arvio- ja kokemustietoa työn m&m -ulottuvuuksista ja johtamisesta. Asumispalveluista vastasi 63 ja kouluista 125. Yhteistutkijuuteen osallistui kaksi tutkimusryhmää asumispalveluista ja kaksi peruskouluista. Jokaisen ryhmän kanssa tavattiin neljä kertaa. Osallistujia oli 41. Näin saatiin laadullinen kokemusaineisto, jota tulkittiin yhdessä kohderyhmien kanssa.

Menetelmät

Tutkimus oli monimenetelmäinen. Kyselyaineistosta analysoitiin 4C-mittarin kokemusulottuvuuksia tilastollisin menetelmin (kuvailevat ja monimuuttujamenetelmät). Analyyseja syvennettiin avointen vastausten teemoittelulla. Kokemuksiin syvennyttiin yhteistutkijuuden (co-operative inquiry) laadullisen menetelmän avulla. Siinä tutkimusta tehdään yhdessä niiden kanssa, joilla on omakohtaista kokemusta tutkittavasta ilmiöstä. Metodissa limittyvät osallistava aineistonkeruu, tulkinta ja kehittäminen.

Tulokset ja johtopäätökset

Tutkimus avasi työntekijöiden työn merkityksellisyyden ja merkityksettömyyden kokemuksia ja keinoja, joilla näitä kokemuksia voidaan tukea tai vähentää työelämässä. Merkityksellisyyden sosiaalinen rakentuminen korostui yksilön reflektion painottamisen sijaan. Työn merkityksellisyyden kokemusulottuvuuksia konkretisoitiin ja luotiin 4C-mittari näiden seurantaan. Työn m & m-kokemusten konteksteja eriteltiin yksilön, työn, organisaation ja yhteiskunnan tasoille.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Tuloksena syntyi Työn M & M -kortisto Vastavoimaa merkityksettömyydelle! Kortisto on yhteiskehittämisen toimintatapa, joka perustuu ajatukseen työn merkityksellisyyden sosiaalisesta rakentumisesta. Keskustelukortisto soveltuu toimialasta riippumatta työyhteisöissä hyödynnettäväksi ja on vapaasti saatavilla hankkeen nettisivuilta https://www.lut.fi/fi/projektit/tyon-merkityksellisyys-ja-merkityksettomyys (https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-412-014-2).

Aineisto

Tuija Oikarinen, Suvi-Jonna Martikainen, Mirva Hyypiä,Satu Parjanen. Työn m & m – merkityksellisyyden ja merkityksettömyyden kokemuksia, konteksteja, mittaamista ja käytännön implikaatioita. Loppuraportti. 2023. Lappeenranna-Lahden teknillinen yliopisto LUT. LUT Scientific and Expertise Publications 157.
ISBN 978-952-412-045-6/
ISBN 978-952-412-045-6/ (PDF)
ISSN-L 2243-3376
ISSN 2243-3376 Avaa

Työn M&M -kortisto Vastavoimaa merkityksettömyydelle! Avaa

Työn M&M -kortisto Vastavoimaa merkityksettömyydelle! Tulostettava versio Avaa

Julkaisuluettelo Avaa