Työn pesua. Työn sujumisen ja jaksamisen esteiden puhdistus.

Hanketiedot

Hankenumero
190580

Hakija
Työtehoseura ry, ruotsiksi Arbetseffektivitetsföreningen rf

Toteuttaja
Työtehoseura ry, ruotsiksi Arbetseffektivitetsföreningen rf

Lisätietoja
Minna Mattila-Aalto
minna.mattila-aalto@tts.fi

Toteutusaika
1.3.2020 - 31.12.2020

Työsuojelurahaston päätös
3.2.2020
34 775 euroa

Kokonaiskustannukset
58 910 euroa

Tulokset valmistuneet
21.1.2021

Tiivistelmä

Hankeidea perustuu tutkimustietoon työuupumiseen liittyvän oireilun voimakkaasta lisääntymisestä sekä havaintoihin kielteisen työkuormituksen tunnistamisen ja käsittelyn haasteista yhä nopeammin muuttuvassa työelämässä. Nykyisin tarjolla olevat toimenpiteet eivät puutu työpahoinvointia tuottaviin systeemisiin syihin. Työyhteisöille ei ole tarjolla toimivia menetelmiä tuottavuuden ja työelämän laadun ongelmiin johtavien systeemisten, sosiaalisesti tuotettujen tekijöiden tunnistamiseen ja käsittelemiseen työyhteisön arjessa. Vastuu tilanteen hallinnasta jää yksilöille, vaikka ongelmat syntyvät ja kasvavat työyhteisössä. Hanke tuotteistaa palvelun, joka auttaa työyhteisöjä tunnistamaan, käsittelemään ja eliminoimaan yhteistoiminnallisesti kielteistä työkuormaa siten, että työn tekemisen edellytykset paranevat sekä työtyytyväisyys ja henkilöstötuottavuus lisääntyvät. Tuotteistamisprosessissa mallinnetaan, kokeillaan ja testataan kielteisen työkuorman tunnistamiseen, käsittelyyn ja korjaamiseen tähtäävä yhteistoiminnallista ja yhteisöllistä ongelmien tunnistamista ja ongelmanratkaisua fasilitoivaa menettelyä, joka toteutuu sekä verkkoalustalla että työyhteisökohtaamisissa. Tuotteistamisen keskeinen elementti on palvelun muotoileminen hektisen nykytyöelämän ajankäyttöön soveltuvaksi, helppokäyttöiseksi ja työyhteisön omaehtoista asioiden käsittelyä edistäväksi. Palvelu parantaa työelämään työyhteisön sosiaalista kyvykkyttä poistaa kielteistä työkuormaa ja parantaa jaksamista.

Hankkeen vastuuhenkilö

Minna Mattila-Aalto

Tiedote

Työnpesua™ tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantamiseksi työpaikan arjessa

21.1.2021

Tiivistelmä

Työnpesua™ on virtuaalinen palvelu työpaikoille, jotka haluavat parantaa yhteisvoimin tuottavuutta ja työhyvinvointia, joiden parantaminen on kuin siivoaminen. Jos jättää siivomatta, se näkyy. ”Kauheasta siivosta” kielii työn heikko tuottavuuskasvu ja työteho, uupuminen, sairauslomat ja varhainen eläköityminen. Haaste on, että tuottavuutta ja työhyvinvointia koskeva teoriatieto ja periaatteet eivät kerro, mikä tilanne on yksittäisellä työpaikalla. Arjen kokemuksista irrotetut, keskiarvotuloksia tuottavat kyselyt eivät auta työpaikkaa tarttumaan oikeisiin ongelmiin. Työnpesua™ auttaa työpaikkaa tunnistamaan ja siivoamaan aikaansaamista ja jaksamista haittaavat asiat pois käytännössä ja konkreettisesti itse omaa toimintaa parantamalla.

Tausta

Työnpesua™ on jatkuva prosessi ja vastaisku johto- ja konsulttivetoisille kehittämisprojekteilla. Aikaansaamista ja jaksamista ehkäisevien asioiden havaitsemiseen ja oikaisemiseen osallistuvat kaikki työtä tekevät asemasta riippumatta. Palvelu tarjoaa työpaikoille yhteiseen käsittelyyn valmentavan, ongelmanratkaisua tukevan, ajasta ja paikasta riippumattoman palvelun helppokäyttöisessä käyttöliittymässä. Yhteistä käsittelyä vaativat asiat paikannetaan kunnolla ennen yhteistä käsittelyä.

Aineisto

Psykososiaalisen kuormituksen monimutkainen luonne johtaa siihen, että työpaikoilla kukaan ei osaa tarkalleen sanoa, mikä estää tekemästä, onnistumasta ja jaksamasta työssä ja miten työpaikan voimat kohdistetaan asioiden parantamiseen yhdessä. Yksilön kuormitusoireilu psykologisoidaan ja medikalisoidaan, työssä syntyviä ongelmia hoidetaan irrallaan työstä ja työn ulkopuolella. Työnantajilla on lakisääteinen työsuojeluvastuu, mutta sen toteuttamiseen työpaikoilla tarvitaan apua.

Palvelun kuvaus

Työnpesua™ tarjoaa selkeät askelmerkit kielteistä työkuormitusta aiheuttavien asioiden tunnistamiseen, niihin puuttumiseen ja niiden käsittelemiseen yhdessä sekä muutosvoimien tunnistamiseen ja valjastamiseen (pesutarvearvio), tutkittuun tietoon perustuvia, ajattelua haastavia ja yhteisön käsittelyvalmiutta parantavia tehtäviä verkkoympäristössä (esipesut), niiden perusteella määriteltävät käsittelyt ja etenemisen (porukkapesu, omapyykki) ja tilanneseurantaa (pesutulosseuranta).

Palvelun käyttöönotto

Työnpesua™ soveltuu yritysten ja työsuojeluorganisaatioiden käyttöön, kun työpaikalle halutaan puolueetonta ja spesifejä ratkaisumalleja laajempaa työn tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantamisen ja ongelmanratkaisun tukea. Palvelun toteuttaminen edellyttää johdon ja henkilöstön osallistumista sekä heidän sitoutumistaan ratkaisemaan esiin nousevia ongelmia yhdessä ja Työnpesua™-palvelun asiantuntijoiden tuella kestävästi.

Palvelun saatavuus ja levittäminen

Palvelumalli on tuotteistettu TSRn tuella. Työnpesua™ hakee kumppaneita erityisesti työsuojelun ja työelämän kehittämisorganisaatioista ja yrityksistä, jotka haluavat parantaa työpaikan tuottavuutta ja työhyvinvointia. Palvelun tarjoavat tuotteen kehittäneet Minna Mattila-Aalto ja Päivi Nummenranta sekä jatkossa heidän valmennukseen ja verkkoalustan käyttöön kouluttamansa, valtuutetut asiantuntijat. Yhteydenotot: tyopahoinvointipesula@gmail.com.

Aineisto

Minna Mattila-Aalto & Päivi Nummenranta. Työnpesua™tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantamiseksiyhdessä,työpaikan arjessaja yhteisvoimin. Loppuraportti. Avaa