Työn uudet muodot ja työkyvystä huolehtiminen – terveyskäyttäytyminen etätyössä

Hanketiedot

Hankenumero
200127

Hakija
Työterveyslaitos

Toteuttaja
Työterveyslaitos

Lisätietoja
Mirkka Vuorento
mirkka.vuorento@ttl.fi

Toteutusaika
1.8.2020 - 31.3.2023

Työsuojelurahaston päätös
28.5.2020
177 000 euroa

Kokonaiskustannukset
337 686 euroa

Tiivistelmä

Uusien teknologioiden mahdollistamaan aika- ja paikkariippumattomaan työhön liittyvä työn tekemisen rakenteiden ja sääntöjen ohjaavan vaikutuksen osittainen liudentuminen korostaa yksilöllisiä ominaisuuksia ja taitoja, itsensä johtamista niin työssä kuin siitä palautumisessa. Aika- ja paikkariippumattoman työn organisoinnin ja johtamisen yhteyttä työkyvystä huolehtimiseen ei ole aikaisemmin tutkittu terveyskäyttäytymisen näkökulmasta. Terveyskäyttäytymisessä olemme erityisen kiinnostuneita alkoholin käytöstä sen työkyvylle aiheuttamien haittojen takia. Tavoitteena on tuottaa työkyvystä huolehtimisen hyviä käytäntöjä sekä työntekijöille että organisaatioille.

Tutkimuksessa käytetään monipuolisia menetelmiä, kuten valmiita kyselyaineistoja, organisaatiotason hyvinvointikyselyjä sekä kohdennettuja kyselyjä ja haastatteluja. Hankkeessa saatujen tietojen pohjalta järjestetään kehittämistyöpajoja työpaikoilla ja kehitetään välineitä työkyvystä huolehtimiseen etä- ja monipaikkaisessa työssä organisaatioille, esimiehille ja työntekijöille. Hankkeessa kerätty tieto julkaistaan helposti hyödynnettävässä muodossa Työterveyslaitoksen nettisivuilla ja lisäksi kirjoitetaan suomenkielisiä ja kansainvälisiä tieteellisiä julkaisuja. Hanke tuottaa ensimmäistä kertaa tietoa etä- ja monipaikkaisen työn yhteydestä terveyskäyttäytymiseen, pohjaksi työkyvyn edistämiselle.

Hankkeen vastuuhenkilö

Mirkka Vuorento