Työn uudet muodot ja työkyvystä huolehtiminen – terveyskäyttäytyminen etätyössä

Hanketiedot

Hankenumero
200127

Hakija
Työterveyslaitos

Toteuttaja
Työterveyslaitos

Lisätietoja
Mirkka Vuorento
mirkka.vuorento@ttl.fi

Toteutusaika
1.8.2020 - 31.3.2023

Työsuojelurahaston päätös
28.5.2020
177 000 euroa

Kokonaiskustannukset
337 686 euroa

Tulokset valmistuneet
18.4.2023

Tiivistelmä

Uusien teknologioiden mahdollistamaan aika- ja paikkariippumattomaan työhön liittyvä työn tekemisen rakenteiden ja sääntöjen ohjaavan vaikutuksen osittainen liudentuminen korostaa yksilöllisiä ominaisuuksia ja taitoja, itsensä johtamista niin työssä kuin siitä palautumisessa. Aika- ja paikkariippumattoman työn organisoinnin ja johtamisen yhteyttä työkyvystä huolehtimiseen ei ole aikaisemmin tutkittu terveyskäyttäytymisen näkökulmasta. Terveyskäyttäytymisessä olemme erityisen kiinnostuneita alkoholin käytöstä sen työkyvylle aiheuttamien haittojen takia. Tavoitteena on tuottaa työkyvystä huolehtimisen hyviä käytäntöjä sekä työntekijöille että organisaatioille.

Tutkimuksessa käytetään monipuolisia menetelmiä, kuten valmiita kyselyaineistoja, organisaatiotason hyvinvointikyselyjä sekä kohdennettuja kyselyjä ja haastatteluja. Hankkeessa saatujen tietojen pohjalta järjestetään kehittämistyöpajoja työpaikoilla ja kehitetään välineitä työkyvystä huolehtimiseen etä- ja monipaikkaisessa työssä organisaatioille, esimiehille ja työntekijöille. Hankkeessa kerätty tieto julkaistaan helposti hyödynnettävässä muodossa Työterveyslaitoksen nettisivuilla ja lisäksi kirjoitetaan suomenkielisiä ja kansainvälisiä tieteellisiä julkaisuja. Hanke tuottaa ensimmäistä kertaa tietoa etä- ja monipaikkaisen työn yhteydestä terveyskäyttäytymiseen, pohjaksi työkyvyn edistämiselle.

Hankkeen vastuuhenkilö

Mirkka Vuorento

Tiedote

Työn uudet muodot ja työkyvystä huolehtiminen – terveyskäyttäytyminen etätyössä

18.4.2023

Tiivistelmä

Työn uudet muodot ja työkyvystä huolehtiminen – terveyskäyttäytyminen etätyössä -tutkimus valottaa etätyötä terveyskäyttäytymisen ja työkyvyn näkökulmista. Tutkimuksessa käsitellään henkilöstön kokemuksia etätyöstä, etätyön sujumista, terveyskäyttäytymistä sekä stressiä, työkykyä ja palautumista. Kuvaamme myös, millä tavoin työnantajat ja johto voivat tukea myönteistä terveyskäyttäytymistä ja työkykyä, kun työntekijät työskentelevät etänä teknologiavälitteisesti. Organisaatiot kehittivät työterveyshuollon ja työsuojelun tuella nopeasti uusia ratkaisuja koronan aikaisessa poikkeustilanteessa. Tutkimuksen tarjoamia oppeja etä- ja monipaikkaisen työn organisointiin ja johtamiseen voidaan hyödyntää laajasti myös jatkossa.

Lähtökohdat

Hankkeen Työn uudet muodot ja työkyvystä huolehtiminen – terveyskäyttäytyminen etätyössä tavoitteena oli tutkia etätyötä tekevien työntekijöiden terveyskäyttäytymistä, organisaatioiden keinoja tukea työkykyä etätyössä sekä etätyön yhteyttä työkykyyn ja siitä huolehtimiseen terveyskäyttäytymisen näkökulmasta. Tutkimus toteutettiin koronapandemian aikana, jolloin voimassa olivat etätyösuositukset ja tutkituissa organisaatioissa työskenneltiin kotoa käsin.

Aineisto

Tutkimusaineisto kerättiin huhti-syyskuussa 2021 kuudessa organisaatiossa, joissa tehtiin pääasiassa asiantuntijatyötä. Menetelminä oli henkilöstölle suunnattu kysely (n=705, vastaus-% 57) ja teemahaastattelut (n=45). Haastateltavat olivat johtajia ja esihenkilöitä sekä HR:n, työsuojelun ja työterveyshuollon edustajia. Organisaatioissa toteutettiin yhteiskehittämisen työpajat ja kaikille organisaatoille yhteinen työpaja. Tutkimuksessa hyödynnettiin myös koronapandemiaa edeltävää kyselyaineistoa.

Menetelmät

Kyselyaineistossa etätyöhön liittyviä tekijöitä tarkasteltiin suorina jakaumina ja ristiintaulukoimalla ja luokkien erot testattiin χ²-testillä. Terveyskäyttäytymisen muuttujista tehtiin klusterianalyysi, jonka avulla selvitimme, muodostuuko eri terveyskäyttäytymisen muodoista ryhmiä, joilla yhdistyy useampi riskitekijä. Kyselyiden ja haastatteluiden laadullisia aineistoja analysoitiin temaattisen sisällönanalyysin keinoin. Yhteiskehittämisen työpajojen aineistot dokumentoitiin ja analysoitiin.

Tulokset ja johtopäätökset

Etätyöhön oltiin tyytyväisiä ja sitä halutaan tehdä myös jatkossa. Teknologiavälitteiseen etätyöhön liittyy kuitenkin kuormittavia tekijöitä, kuten intensiivisyys ja riittämätön tauotus sekä eristyneisyys. Etätyöntekijöiden työkyky ja elintavat (alkoholinkäyttö, ravinto, liikunta, uni) olivat pääosin hyvällä tasolla. Työntekijän oma vastuu työkyvyn ja terveyden ylläpitämisestä lisääntyi. Organisaatioilla on monia mahdollisuuksia tukea työntekijöiden työkykyä ja terveyskäyttäytymistä myös etänä.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Tutkimus tarjoaa uuttaa tietoa henkilöstön terveyskäyttäytymisestä sekä organisaatioiden keinoista tukea työkykyä etä- ja monipaikkaisessa työssä. Aihetta ei ole juurikaan tutkittu aikaisemmin Suomessa tai kansainvälisesti. Tuloksia voidaan hyödyntää laajasti organisaatioissa koronakriisistä selviämiseksi ja työurien jatkamiseksi sekä myös mahdollisiin tulevaisuuden poikkeustilanteisiin valmistautumisessa.

Aineisto

Virpi Ruohomäki, Mirkka Vuorento, Leena Kaila-Kangas, Jaana Laitinen, Matti Joensuu, Antti Soikkanen. Työn uudet muodot ja työkyvystä huolehtiminen – terveyskäyttäytyminen etätyössä. Loppuraportti. Työterveyslaitos.2023.
ISBN 978-952-391-078-2 (pdf) Avaa

Julkaisuluettelo Avaa

Suomalaisten etätyöntekijöiden alkoholinkäyttö ennen koronapandemiaa Avaa

Webinaariesitys_21.4.2023_Hyvinvoivana etätyössä. Avaa