Työnohjaus monikulttuuriosaamisen edistäjänä – työnohjaajien kokemuksia

Hanketiedot

Hankenumero
117386

Hakija
Aila Wallin

Toteuttaja
Aila Wallin

Lisätietoja
Aila Wallin
aila.wallin@awailable.com

Toteutusaika
1.1.2018 - 31.3.2018

Työsuojelurahaston päätös
21.11.2017
5 250 euroa

Kokonaiskustannukset
5 250 euroa

Tulokset valmistuneet
31.3.2018

Tiivistelmä

Tutkimus pyrkii nostamaan esiin kulttuurisen monimuotoisuuden ja siihen liittyvien valmiuksien merkityksen työyhteisöjen ja esimiestyön vuorovaikutuksessa, sekä vahvistamaan työnohjauksen roolia aikuisen oppimisen ja henkilöstön kehittämisen välineenä. Työelämätaitona monikulttuurikompetenssi edellyttää teoreettista jäsennystä, mutta myös kokemuksellisuutta, sosiaalisia taitoja ja reflektiivistä prosessia. Tutkimustehtävänä on selvittää, voiko monikulttuuriosaamisen elementtejä työstää työnohjauksessa. Tehtävää lähestytään kysymällä, miten työnohjauksessa käsitellään nimenomaan kulttuuriin liittyviä kysymyksiä, miten työnohjaajat ovat kokeneet ohjauksen vaikuttavan ohjattavien monikulttuurisiin taitoihin sekä millaisia työnohjaajien omat monikulttuuriset valmiudet ovat. Teoreettista viitekehystä ja aineistoa lähestytään sosiaalisen konstruktionismin periaattein, refleksiivisesti ja narratiivisesti. Tutkimus valottaa sekä työnohjauksen että monikulttuurikompetenssin käsitteitä ja käytäntöä työelämäoppimisen kentässä. Empiirinen osuus kohdistuu suomalaisten työnohjaajien näkemyksiin. Tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa analysoidaan odotusanalyysin avulla erityisesti monikulttuurisessa kontekstissa toimineiden työnohjaajien haastatteluaineistoa. Toisessa vaiheessa sitä syvennetään verkkokeskusteluna toteutetussa työnohjaajien fokusryhmässä. Tuloksia arvioidaan työnohjausprosessin, ohjattavien ja työnohjaajien kannalta. Tulosten raportointi on valmis keväällä 2018.

Hankkeen vastuuhenkilö

Aila Wallin

Tiedote

Monikulttuurisuus haastaa työnohjauksen

31.3.2018

Kasvatustieteen maisteri, työnohjaaja ja konsultti Aila Niemelä (ent. Wallin) tarkastelee väitöstutkimuksessaan työnohjausta monikulttuuriosaamisen edistäjänä.

Tutkimuksen mukaan monikulttuuriset kysymykset ovat haaste työnohjaukselle ja työnohjaajille. Suhtautuminen kulttuurisiin kysymyksiin on edelleen jossain määrin epävarmaa ja epätietoista. Monikulttuuristen kysymysten käsitteellinen hahmottaminen on jäsentymätöntä.

Kuitenkin väitöstutkimus vahvistaa sitä näkemystä, että työnohjauksella on paikkansa tulevaisuuden työelämässä työelämätaitojen ja myös monikulttuuriosaamisen tukemisessa, mutta se on otettava entistä tietoisemmin työnohjauksen tavoitteeksi. Työnohjaajien oman monikulttuurisuuskompetenssin vahvistaminen korostuu..

Wallin on tehnyt väitöstutkimuksensa Tampereen yliopiston kasvatustieteen tieteenalayksikölle. Sen otsikko on Työnohjaus henkilöstön kehittämisen interventiona monikulttuuriosaamisen edistämisessä.

Väitöskirjan julkistaminen ja väitöstilaisuus ovat vuoden 2019 aikana. Työsuojelurahasto tuki työn valmistumista loppuunsaattamisstipendillä.

Keskustelu- ja toimintakulttuurin kehittämistä

Wallin keräsi aineistonsa työnohjaajia haastattelemalla ja heidän fokusryhmäkeskusteluistaan.

Tutkimus tuo esiin niitä näkökulmia, joita työnohjaajilla on monikulttuuristen kysymysten roolista työnohjauksessa, työnohjauksen vaikutuksista ohjattavien kulttuurisiin taitoihin sekä työnohjaajien omista monikulttuurisista valmiuksista.

Työnohjaus nähdään mahdollisuutena erityisesti monikulttuuristen työyhteisöjen keskustelu- ja toimintakulttuurin kehittämisessä.

Työnohjaajilta se edellyttää rohkeutta tarttua kulttuurisiin teemoihin ja oman monikulttuurikompetenssin prosessointia. Koska tulevaisuuden työyhteisöt ovat kulttuurisesti entistä monimuotoisimpia, työnohjaajien valmennus vaikuttaa tulosten valossa tärkeältä.

Lisää välineitä asioiden avoimeen käsittelyyn

Wallinin mukaan kulttuurisia kysymyksiä ja niihin liittyviä tilanteita tulisi työpaikoilla käsitellä entistä avoimemmin. Sekä kokonaiset monikulttuuriset työyhteisöt mutta erityisesti esimiestehtävissä ja henkilöstöhallinnossa toimivat tarvitsevat tähän lisää välineitä.

Työnohjaus ja muut rinnakkaiset koulutusinterventiot voivat toimia tässä oppimisalustoina. Se edellyttää kuitenkin valmentajilta ja ohjaajilta lisää käsitteellistä jäsennystä ja omaa prosessointia.

 

Toimittaja
Leena Huovila

Aineisto

Niemelä, Aila (2019) Työnohjaus monikultturiosaamisen edistäjänä http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-1149-0

Tiedote. https://www.tuni.fi/fi/ajankohtaista/tyonohjaus-tarjoaa-mahdollisuuden-vahvistaa-tyoelamassa-tarpeellisia-monikulttuurisia