Työntekijäkohtaisen altistumisen arviointi ja vähentäminen nikkelityössä

Hanketiedot

Hankenumero
116403

Hakija
Työterveyslaitos

Toteuttaja
Työterveyslaitos

Lisätietoja
Mirja Kiilunen
mirja.kiilunen@ttl.fi

Toteutusaika
1.2.2017 - 30.4.2019

Työsuojelurahaston päätös
22.11.2016
45 000 euroa

Kokonaiskustannukset
78 130 euroa

Tulokset valmistuneet
30.4.2019

Tiivistelmä

Hankeen tavoitteina on kerätä tietoa ilmapitoisuuksien ja biologisten näytteiden nikkelipitoisuuksien korrelaatiosta erilaisissa työtehtävissä nikkelin rikastuksessa ja jalostuksessa, arvioida nikkeliyhdisteiden aiheuttamaa syöpäriskiä erilaisissa altistumistilanteissa altistuttaessa sekä liukoisille että huonosti vesiliukoisille yhdisteille, kehittää yrityskohtaista toimintamallia koko nikkelin rikastus- ja jalostusketjua koskevaksi jo käytössä olevien mallien pohjalta sekä selvittää onko toimintamalli toimiva työntekijäkohtaisen biomonitoroinnin ohjeraja-arvon ylittyessä.

Hankkeessa kootaan Harjavallan teollisuusalueella toimivien yritysten työhygieeninen mittaustieto sekä biomonitorointimittausten tiedot ja lajitellaan ne eri työtehtävien osastojen mukaan olemassa olevien tietojen perusteella. Vastaavasti kootaan Boliden Kevitsan työntekijöiden tiedot. Näiden perusteella lasketaan syöpäkohortti työpaikoittain, osastoittain, altistumistasoittain. Harjavallan toimintamallia, joka perustuu varhaiseen puuttumiseen pitoisuustasojen ylittäessä asetetut toimenpiderajat, testataan koko jalostusketjussa osastoittain (sulatto, nikkelitehdas ja kunnossapito) vuosien 2017–2018 aikana ja katsotaan normaalissa seurannassa, onko sillä ollut vaikutusta altistumistasoihin. Samalla mallia kehitetään edelleen tilanteissa, jossa työntekijällä on toistuvia viiterajan ylityksiä.

Projektin on tarkoitus valmistua kevään 2019 aikana.

Hankkeen vastuuhenkilö

Mirja Kiilunen