Työntekijän e- terveyspalveluiden käyttöä ennustavat tekijät suomalaisessa työelämässä (TyeTy)

Hanketiedot

Hankenumero
190131

Hakija
Työterveyslaitos

Toteuttaja
Työterveyslaitos

Lisätietoja
Sanna Selinheimo
sanna.selinheimo@ttl.fi

Toteutusaika
12.8.2019 - 31.12.2020

Työsuojelurahaston päätös
15.4.2019
56 000 euroa

Kokonaiskustannukset
86 476 euroa

Tulokset valmistuneet
8.2.2021

Tiivistelmä

Aikaisempi tutkimusnäyttö tukee digitaalisiin ratkaisuihin perustuvien interventioiden (e-interventioiden) käyttöä osana työntekijöiden työkyvyn ylläpitämistä ja edistämistä. Yksilö- ja organisaatiotason haasteet voivat kuitenkin vaikeuttaa näiden interventioiden toteutusta. Nämä haasteet on tunnistettu hyvin perinteisessä työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyötä koskevassa tutkimuksessa, mutta digitaalisten ratkaisujen osalta tämä tieto on vielä puutteellista. Tässä hankkeessa selvitetään, mitkä tekijät vaikuttavat ja välittävät digitaalisten palveluiden käyttöä ja vaikuttavatko tekijät terveyseroihin suomalaisessa työpaikka- ja työterveyshuoltokontekstissa. Hankkeessa toteutetaan katsaus e-interventioista työterveyshuolloissa. Käyttöä ja työpaikkaa koskeva tieto kootaan useista eri tietolähteistä mahdollisimman kattavan tiedon saamiseksi e-palveluiden käyttöä ohjaavista tekijöistä. Tulosten avulla saadaan näyttöön perustuvaa tietoa ja lisätään asiakasymmärrystä digipalvelujen käyttöön sitoutumisesta työntekijöiden, työpaikkojen ja työterveyshuoltojen yhteistoiminnan kehittämiseksi.

Hankkeen vastuuhenkilö

Sanna Selinheimo

Tiedote

Digitaaliset ratkaisut työkyvyn tueksi - katsaus

8.2.2021

Tiivistelmä

Näyttöä työkyvyn tuesta digitaalisiin ratkaisuihin perustuvin interventioihin on vähän. Tässä hankkeessa selvitettiin sellaisten digi-interventioiden, joiden tavoitteena on tukea työkykyä, vaikuttavuutta systemaattisen katsauksen keinoin. Huomattava osa tutkimuksista ei huomioinut digi-interventioiden vaikuttavuutta työkykyyn tai tutkimukset painottuivat rajattuun ryhmään työntekijöitä. Havaitsimme vain viitteellistä vaikuttavuutta työkykyyn digi-interventioilla, jonka voi nähdä heijastavan työkyvyn organisaatiosta ja tehtävistä riippuvaa luonnetta. Erilaiset digikäyttötavat ja työpaikan kontekstuaaliset tekijät tulisi huomioida, kun tavoitellaan työkyvyn tuelle digitaalisia ratkaisuja tuen tarvitsijoiden tavoittamiseksi.

Lähtökohdat

Näyttöä sairauksien kuntoutukseen tähtäävistä digi-interventioiden vaikuttavuudesta on runsaasti, vaikka toistaiseksi työkyvyn digitaalisesta tuesta on vähän tietoa. Digi-interventiot ovat lisäksi saaneet kritiikkiä niiden epäjohdonmukaisesta toteutuksesta ja laadullisesta vaihtelusta, eikä tuloksia voi siten suoraan soveltaa käytäntöön. Siten tietoa digi-interventioiden vaikuttavuustekijöistä työkyvyn digitaalisessa tuessa tulisi koota vahvistamaan palveluiden kehittymistä sisältölähtöisesti.

Aineisto

Työterveyslaitoksen tutkimusryhmä selvitti digitaalisten interventioiden vaikuttavuutta työkyvyn tuessa. Hankkeen projektipäällikkönä toimi Sanna Selinheimo ja aineiston analysointiin, tulkitsemiseen ja tulosten kirjoittamiseen osallistuivat ryhmän jäsenet Tomi Passi, Sari Nissinen ja Jaro Karppinen.

Menetelmät

Digi-interventioiden vaikuttavuutta työkyvyn tuessa selvitettiin systemaattisen katsauksen keinoin. Tutkimustietokannoista haettiin ja valittiin tutkimuskysymyksiin liittyvät tutkimukset. Mukaan otettiin sellaiset digi-interventiotutkimukset, joiden tavoitteena on toisaalta vaikuttaa positiivisesti oireisiin ja samalla edistää työkykyä. Digi-intervention tuli olla tavoitteellista ja tuloksellisuuden seurannassa tuli käyttää strukturoituja menetelmiä systemaattisesti koko tutkimuksen ajan.

Tulokset ja johtopäätökset

Digi-interventioiden arviointitutkimukset oli toteutettu vaihtelevasti ja niiden vaikutukset työkyvyn tukeen jäivät vaatimattomiksi. Tutkimukset olivat kohdentuneet yksilöihin, vaikka työkyky kuvastaa yksilön voimavarojen ja työn vaatimusten tasapainoa. Lisäksi tutkimukset olivat kohdentuneet rajattuun ryhmään työntekijöitä, joka saattaa heijastaa puutteita erilaisissa digi-käyttötavoissa ja tulisi huomioida arvioitaessa digi-interventioiden soveltuvuutta eri kohderyhmille.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Hankkeen havainnot konkretisoivat digi-interventioiden vaikuttavuustiedoissa olevia puutteita. Erilaisten käyttötapojen huomioiminen sekä työpaikkojen kontekstuaaliset tekijät tulee ottaa paremmin huomioon työkyvyn tukeen tarkoitetuissa digi-interventioissa. Näin voidaan mahdollistaa digi-interventioiden aiempaa tarkempi muotoilu, myös niille kohderyhmille, jotka eivät toistaiseksi ole digitaalisten terveyspalveluiden piirissä.

Aineisto

Sanna Selinheimo, Tomi Passi, Sari Nissinen, Jaro Karppinen. Työterveyslaitos. Työkyvyn tuki digitaalisin ratkaisuin. Katsaus ja toimintaohjeita e-työterveyspalveluiden kohdentamiseksi. Loppuraportti. 2020.
ISBN 978-952-261-941-9 (PDF) Avaa