Työntekijän lojaalisuusvelvollisuuden sisällöllinen ja ajallinen ulottuvuus

Hanketiedot

Hankenumero
190524

Hakija
Aki Ollila

Toteuttaja
Aki Ollila

Lisätietoja
Aki Ollila
ollilaaki@gmail.com

Toteutusaika
1.1.2020 - 31.3.2021

Työsuojelurahaston päätös
3.12.2019
24 000 euroa

Kokonaiskustannukset
24 000 euroa

Tulokset valmistuneet
18.5.2021

Tiivistelmä

Tutkimuksessa keskitytään työntekijän lojaalisuusvelvollisuuden sisällöllisen ja ajallisen ulottuvuuden selvittämiseen (työsopimuslain, 2001/55, TSL, 3:1:n toinen virke: ”Työntekijän on toiminnassaan vältettävä kaikkea, mikä on ristiriidassa hänen asemassaan olevalta työntekijältä kohtuuden mukaan vaadittavan menettelyn kanssa.) sekä erityisemmin niihin lojaalisuusvelvollisuutta koskeviin oikeudellisiin kysymyksiin ja käytännönelämässä eteen tuleviin ongelmiin, joita ei ole aikaisemmin tutkittu, kuten lojaalisuusvelvollisuuden itsenäinen asema, sen sitovuus työsuhteen erivaiheissa ja merkiytys sananvapautta, liikesalaisuuksia, työnantajan arvostelua ja ilmiantoa koskevissa kysymyksissä.
Oleellisessa osassa lainsäädännön ohella ovat lainvalmisteluasiakirjat, oikeustiede ja tuomioistuinratkaisut että osaltaan myös arvoihin ja arvoasetelmiin perustuvat argumentit ja teleologiset argumentit.
Lähestymistavaltaan tutkimus on lainopillinen sisältäen niin tulkintalainopin kuin teoreettisen lainopin.
TSL 3:1:n toisen virkkeen ja työsopimukseen perustuvan luottamuksen suojan selvittäminen tuo selvyytä lojaalisuusvelvollisuuden sisällölliseen ja ajalliseen ulottuvuuteen sekä sen sitovuuteen työsuhteen erivaiheissa ja tätä myöten selkiyttää osapuolten välisiä velvoitteita. Lojalisuusvelvollisuuden parempi tunteminen on omiaan myös tukemaan työsuhteiden pysyvyyttä sekä vähentämään riitoja että turhia oikeudenkäyntejä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Aki Ollila

Tiedote

Työntekijän lojaalisuusvelvollisuuden sisältö, ulottuvuus, oikeusvaikutukset ja suhde sananvapauteen

18.5.2021

Tiivistelmä

Lojaalisuusvelvollisuudesta on säädetty työsopimuslain (TSL) 3:1:ssä ja se sisältyy työsopimukseen. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää velvollisuuden sisältö ja oikeusvaikutukset, lojaliteettiperiaatteen merkitys työsopimustasolla sekä perusoikeuksiin liittyvän kansainvälisen ja kansallisen sääntelyn vaikutus velvollisuuden sisältöön. Tutkimuksessa osoitetaan, että lojaalisuusvelvollisuuden työsopimuksellisen, työlainsäädännöllisen sekä perus- ja ihmisoikeudellisen tason yhteensovittamiseen liittyvät ongelmat on ratkaistavissa tulkinnallisin keinoin. Tutkimuksen tulokset ovat hyödynnettävissä suoraan työnantajan ja työntekijän välisessä suhteessa sekä oikeuskäytännössä. Aineistona toimii oikeuskirjallisuus ja tuomioistuinratkaisut.

Lähtökohdat

Tutkimus on oikeustieteellinen. Keskiössä on työntekijän lojaalisuusvelvollisuus, joka on jäänyt (työ)oikeudellisessa tutkimuksessa lojaliteettiperiaatteen varjoon. Lojaalisuusvelvollisuus ilmenee työsopimuksellisella, työlainsäädännöllisellä sekä perus- ja ihmisoikeudellisella tasolla. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää lojaalisuusvelvollisuuden sisältö ja oikeusvaikutukset kullakin tasolla, tarkastalla tasojen yhteensovittamiseen liittyviä ongelmia ja esittää ratkaisu ongelmiin.

Aineisto

Tutkimuskysymyksiä selvitettäessä lähtökohtana on laki. Lain ohella keskeisessä asemassa ovat lainvalmisteluasiakirjat ja aihetta koskeva kotimainen ja ulkomainen oikeuskirjallisuus. Keskiössä ovat myös tuomioistuinratkaisut. Kotimaisten tuomioistuimien ratkaisujen lisäksi tutkimuksessa on hyödynnetty kansainvälisten ja ulkomaisten tuomioistuimien ratkaisuja. Osaksi tutkimuksessa on nojauduttu arvoihin ja arvoasetelmiin perustuviin argumentteihin sekä teleologisiin argumentteihin.

Menetelmät

Lähestymistavaltaan tutkimus on lainopillinen sisältäen tulkintalainopin ja teoreettisen lainopin. Analyyttista tulkintaa hyödyntäen tarkoituksena on ollut rikastuttaa kysymysten asettelua ja tarkastella esiin nousevia kysymyksiä uusista näkökulmista. Empiiristä oikeustutkimusta on hyödynnetty tuomioistuinratkaisuja tarkasteltaessa. Normatiivis-kriittistä metodia on käytetty tulkintasuositusten antamisessa.

Tulokset ja johtopäätökset

TSL 3:1:n toinen virke omaa itsenäiset oikeusvaikutukset. Virke on sellaisenaan sovellettavissa ennen kaikkea tilanteissa, joista ei ole erikseen säädetty. Lojaalisuusvelvollisuuden sisältöön vaikuttavat myös työsopimus sekä perus- ja ihmisoikeudet. Tämä on aiheuttanut epäselvyyttä velvollisuuden sisällöstä ja jännitettä velvollisuuden tasojen välille. Tasojen väliset jännitteet on ratkaistavissa tulkinnalla. Tutkimuksen tulokset ovat hyödynnettävissä työelämässä ja oikeuskäytännössä suoraan.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Tutkimus selkiinnyttää lojaalisuusvelvollisuuden työoikeudellista asemaa, sisältöä ja merkitystä työsopimuksellisella ja työlainsäädännöllisellä tasolla. Tutkimus osoittaa, millä tavoin perus- ja ihmisoikeudet heijastuvat lojaalisuusvelvollisuuden sisältöön. Tutkimuksen tulokset ovat hyödynnettävissä suoraan työnantajan ja työtekijän välisessä suhteessa. Lojaalisuusvelvollisuuden merkityksen tiedostaminen on omiaan tukemaan työsuhteiden pysyvyyttä sekä vähentämään työriitoja ja oikeudenkäyntejä.