Työntekijän lojaalisuusvelvollisuuden sisällöllinen ja ajallinen ulottuvuus

Hanketiedot

Hankenumero
190524

Hakija
Aki Ollila

Toteuttaja
Aki Ollila

Lisätietoja
Aki Ollila
ollilaaki@gmail.com

Toteutusaika
1.1.2020 - 31.3.2021

Työsuojelurahaston päätös
3.12.2019
24 000 euroa

Kokonaiskustannukset
24 000 euroa

Tiivistelmä

Tutkimuksessa keskitytään työntekijän lojaalisuusvelvollisuuden sisällöllisen ja ajallisen ulottuvuuden selvittämiseen (työsopimuslain, 2001/55, TSL, 3:1:n toinen virke: ”Työntekijän on toiminnassaan vältettävä kaikkea, mikä on ristiriidassa hänen asemassaan olevalta työntekijältä kohtuuden mukaan vaadittavan menettelyn kanssa.) sekä erityisemmin niihin lojaalisuusvelvollisuutta koskeviin oikeudellisiin kysymyksiin ja käytännönelämässä eteen tuleviin ongelmiin, joita ei ole aikaisemmin tutkittu, kuten lojaalisuusvelvollisuuden itsenäinen asema, sen sitovuus työsuhteen erivaiheissa ja merkiytys sananvapautta, liikesalaisuuksia, työnantajan arvostelua ja ilmiantoa koskevissa kysymyksissä.
Oleellisessa osassa lainsäädännön ohella ovat lainvalmisteluasiakirjat, oikeustiede ja tuomioistuinratkaisut että osaltaan myös arvoihin ja arvoasetelmiin perustuvat argumentit ja teleologiset argumentit.
Lähestymistavaltaan tutkimus on lainopillinen sisältäen niin tulkintalainopin kuin teoreettisen lainopin.
TSL 3:1:n toisen virkkeen ja työsopimukseen perustuvan luottamuksen suojan selvittäminen tuo selvyytä lojaalisuusvelvollisuuden sisällölliseen ja ajalliseen ulottuvuuteen sekä sen sitovuuteen työsuhteen erivaiheissa ja tätä myöten selkiyttää osapuolten välisiä velvoitteita. Lojalisuusvelvollisuuden parempi tunteminen on omiaan myös tukemaan työsuhteiden pysyvyyttä sekä vähentämään riitoja että turhia oikeudenkäyntejä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Aki Ollila