Työntekijöiden Altistumisen vähentäminen Syöpävaarallisille ilman epäpuhtauksille Kaivosympäristöissä (TASK)

Hanketiedot

Hankenumero
200313

Hakija
Itä-Suomen yliopisto

Toteuttaja
Itä-Suomen yliopisto

Lisätietoja
Olli Sippula
olli.sippula@uef.fi

Toteutusaika
1.1.2021 - 31.8.2023

Työsuojelurahaston päätös
1.12.2020
150 000 euroa

Kokonaiskustannukset
224 000 euroa

Tulokset valmistuneet
2.1.2024

Tiivistelmä

Vuoden 2020 alussa voimaan tulleen valtioneuvoston asetuksen myötä työntekijöiden altistumista syöpävaarallisille aineille tulisi selvittää ja tarvittaessa vähentää entistä tehokkaammin. Tässä hankkeessa selvitetään kaivostyöpaikoissa tapahtuvaa altistumista syöpävaarallisille aineille sekä kehitetään menetelmiä altistumisen vähentämiseksi. Lisäksi hankkeessa testataan ja kehitetään menetelmiä asetuksen mukaisten altisteiden seurantaan kaivostyöpaikoissa mm. diesel-noen osalta.

Hankkeen vastuuhenkilö

Olli Sippula

Tiedote

Työntekijöiden altistuminen ilman epäpuhtauksille maanalaisissa kaivoksissa.

2.1.2024

Tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena oli selvittää maanalaisten kaivosten työntekijöiden altistumista syöpävaarallisille ilman epäpuhtauksille, kehittää menetelmiä altistumisen vähentämiseksi sekä arvioida uusien mittausmenetelmien soveltuvuutta altistumisen seurantaan. Dieselpakokaasuille altistuivat eniten lastausalueen työntekijät. Lainsäädännölliset raja-arvot ylittyivät yksittäisillä työntekijöillä dieselnoen ja arseenin osalta. Kiinteissä mittauspisteissä dieselnokipitoisuudet olivat ajoittain korkeat. Kannettavan mikroetalometrin havaittiin soveltuvan hyvin dieselpakokaasualtistumisen reaaliaikaiseen monitorointiin. Altistumisen vähentämiseksi tulee kiinnittää huomiota sisäilma- ja pakokaasusuodattimien toimivuuteen ajoneuvoissa ja koneissa.

Lähtökohdat

Kaivosteollisuus on kasvanut Suomessa viime vuosikymmeninä. Tutkimuksissa on havaittu korkeita hiukkas- ja kaasupitoisuuksia kaivosilmassa. Vuoden 2020 voimaan tulleen valtioneuvoston asetuksen (Vna 1267/2019) myötä työntekijöiden altistumista tulisi vähentää entistä tehokkaammin. Tässä hankkeessa selvitettiin altistumista erityisesti syöpävaarallisille altisteille, sovellettiin erilaisia mittaus- ja analyysimenetelmiä sekä tarkasteltiin altistumisen vähentämistä maanalaisissa kaivoksissa.

Aineisto

Hankkeessa tarkasteltiin työntekijöiden altistumista ja kaivosilman laatua mittauksilla. Tutkimuskohteina oli kaksi maanalaista kaivosta, kromi- ja kultakaivos. Hankkeessa tehtiin myös mittauksia laboratoriossa. Tutkimukseen sisältyi yhteensä viisi kolmipäiväistä mittauskampanjaa kaivoksilla. Mittauksia tehtiin työntekijöiden hengitysvyöhykkeellä ja kiinteissä pisteissä. Lisäksi hankkeessa selvitettiin kaivostyöhön liittyviä riskejä kyselytutkimuksella, johon osallistui 17 työntekijää.

Menetelmät

Tutkimuksessa mitattiin dieselnoen (alkuainehiili ja musta hiili), hiilidioksidin, hengittyvän ja alveolijakeisen pölyn, hiukkasten keuhkodeposoituvan pinta-alan, kiteisen kvartsin, kuitujen, raskasmetallien sekä VOC-yhdisteiden pitoisuuksia. Mittauksissa käytettiin sekä suodatin-/aktiivikeräyksiä että jatkuvatoimisia mittalaitteita. Suodatin- ja VOC-näytteet analysoitiin laboratoriossa. Työntekijöiden päivittäiset työtehtävät ja kaivostyöhön liittyvät riskit kartoitettiin kyselylomakkeilla.

Tulokset ja johtopäätökset

Dieselnoelle altistuivat eniten lastausalueen työntekijät, ja alveolijakeiselle pölylle ja kiteiselle kvartsille ruiskubetonoijat ja laborantit. Dieselnoen ja arseenin lainsäädännölliset raja-arvot ylittyivät yksittäisillä työntekijöillä. Kannettava mikroetalometri osoittautui soveltuvan hyvin dieselnokialtistumisen jatkuvatoimiseen mittaamiseen. Altisteiden pitoisuuksien suuren vaihtelun vuoksi säännöllinen altistumisen seuranta on tärkeää kaivostyöpaikoissa.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Tutkimus tuotti uutta kaivosalan tarvitsemaa tietoa maanalaisten kaivosten altisteista, erilaisten mittaus- ja analyysimenetelmien soveltuvuudesta altistumismittauksiin sekä altistumisen vähentämisestä. Tutkimuksen tuloksia ja menetelmiä voivat hyödyntää kaivosteollisuus, korkeakoulut, tutkimuslaitokset ja mittauspalveluja tarjoavat yritykset työhygieenisten mittausten suunnittelussa ja toteutuksessa sekä työturvallisuuden, riskienhallinnan ja altistumisen torjuntatoimien kehittämisessä.

Aineisto

Hanna Koponen, Antti Karjalainen, Marko Hyttinen, Pertti Pasanen ja Olli Sippula . Työntekijöiden Altistumisen vähentäminen Syöpävaarallisille ilman epäpuhtauksille Kaivosympäristöissä (TASK). Loppuraportti. 2023. Publications of the University of Eastern Finland Reports and Studies in Science, Forestry and Technology No 3.
ISBN: 978-952-61-4975-2 (PDF)
ISSN: 2954-1956 (PDF) Avaa

Kirjallisuuskatsaus: Työperäinen altistuminen dieselnoelle, kiteiselle kvartsille ja pölylle kaivosympäristöissä Avaa

Julkaisuluettelo Avaa