Työntekijöiden hyvinvointi eettisen organisaatiokulttuurin ja eettisen kuormittuneisuuden näkökulmista -väitöskirjatyö

Hanketiedot

Hankenumero
113331

Hakija
Pia Pihlajasaari

Toteuttaja
Pia Pihlajasaari

Lisätietoja
Pia Pihlajasaari
pia.pihlajasaari@jyu.fi

Toteutusaika
1.1.2014 - 31.12.2014

Työsuojelurahaston päätös
15.11.2013
21 000 euroa

Kokonaiskustannukset
21 000 euroa

Tulokset valmistuneet
31.12.2014

Tiivistelmä

Väitöskirja perustuu teoreettiseen malliin, jossa eettisen organisaatiokulttuurin ja eettisiin dilemmoihin liittyvän päätöksenteon oletetaan heijastuvan työntekijöiden työhyvinvointiin.

Organisaatioiden eettistä kulttuuria tutkitaan hyve-etiikasta vaikutteita saaneella organisaation eettiset hyveet – (CEV) mallilla. Tavoitteena on tuottaa tietoa eettisen organisaatiokulttuurin yhteyksistä eettiseen kuormittuneisuuteen eri organisaatioissa sekä tutkia organisaatiokulttuurin eettisyyden seurauksia johtajien työpaikan vaihtoihin. Lisäksi tutkitaan eettisten dilemmojen kokemisen useuteen liittyviä toisistaan poikkeavia ryhmiä sekä näiden ryhmien eroja työuupumuksessa.

Väitöskirjan laajat aineistot on kerätty kyselytutkimuksin kolmen eri alan organisaation koko henkilöstöltä sekä suomalaisilta eri alojen johtajilta. Väitöskirjan ensimmäisen osatutkimuksen, ”Eettinen kuormittuneisuus ja sen yhteydet eettiseen organisaatiokulttuuriin kaupunkiorganisaatiossa, suunnittelutoimistossa ja pankissa”, tulokset on julkaistu Hallinnon tutkimuslehdessä 2013 (2), 75-94. Toinen ja kolmas osatutkimus ovat arvioitavana. Neljäs osatutkimus on kirjoitusvaiheessa. Väitöskirja saatetaan esitarkastukseen stipendikauden lopussa.

Hankkeen vastuuhenkilö

Pia Pihlajasaari

Tiedote

Eettinen organisaatiokulttuuri tukee työntekijää hänen eettisissä haasteissaan

31.12.2014

Organisaatiokulttuurin eettisyys eli yhteinen käsitys hyvästä ja
oikeasta toimintatavasta auttaa henkilöstöä kohtaamaan eettisesti
haastavia tilanteita tarjoamalla suuntaviivoja oikeiden päätösten
tekemiseen, todetaan tutkija
Pia Pihlajasaaren Jyväskylän yliopiston
väitöstutkimuksessa.

Kun organisaatio- tai työyksikkökohtaiset eettiset linjaukset
puuttuvat eikä eettisiin dilemmoihin liittyvää keskustelua käydä,
työntekijöillä ei ole mahdollisuutta reflektoida omia eettisiä
periaatteitaan ja arvojaan ympäröivän työyksikön kanssa. Tällöin
työntekijöiden ja kokonaisten työyksiköiden työhyvinvointia uhkaava
eettinen kuormittuneisuus kasvaa.

Väitöskirjan aineistot perustuvat dosentti
Taru Feldtin johtamiin ”Eettinen
organisaatiokulttuuri ja henkilöstön hyvinvointi” (TSR
110104) ja ”Eettinen kuormittavuus johtajien
työssä” (TSR
108124) -tutkimushankkeisiin.

-Tulokset osoittavat, että organisaation korkeaksi arvioitu
eettinen kulttuuri vaikuttaa positiivisesti työhyvinvointiin. Se
kytkeytyy myös työntekijöiden vähäisempään eettisistä dilemmoista
johtuvaan stressiin. Lisäksi tulokset osoittavat, että kun
organisaatiokulttuuri on eettinen, työpaikan vaihtoajatuksia ja
työpaikan vaihtoja on vähemmän, kertoo tutkija Pia
Pihlajasaari.

Eettisen organisaatiokulttuurin tutkimukselle ja sen näkyväksi
tekemiselle on nykypäivän organisaatioissa selkeä tarve, sillä
organisaatiot kohtaavat alati uusia ja ennalta odottamattomia
eettisiä haasteita, joille ei ole olemassa valmiita ratkaisumalleja
tai eettistä koodistoa. Lisäksi organisaatioiden eettisyyteen on
kaikkiaan alettu kiinnittää yhä enemmän huomiota lainsäädännön,
sidosryhmien sekä potentiaalisten työnhakijoiden keskuudessa.
Vaikka eettisen organisaatiokulttuurin tutkimus on
kansainvälisestikin kasvussa, eettisen organisaatiokulttuurin
yhteydestä työhyvinvointiin on olemassa toistaiseksi vähän
tutkimustietoa. Myös eettinen kuormittuneisuus on uusi ja vähän
tutkittu näkökulma henkilöstön hyvinvointiin.

Toimittaja
Terhi Friman

Aineisto

Pihlajasaari Pia, Feldt Taru, Lämsä Anna-Maija, Huhtala Mari,Tolvanen Asko. 2013. Eettinen kuormittuneisuus ja sen yhteydeteettiseen organisaatiokulttuuriin kaupunkiorganisaatiossa,suunnittelutoimistossa ja pankissa. Hallinnon tutkimus 32 (2013):2, s. 75-94

Pihlajasaari Pia, Feldt Taru, Mauno Saija, Lämsä Anna-Maija,Huhtala Mari. 2014. Seurantatutkimus eettisenorganisaatiokulttuurin yhteydestä johtajien työpaikan vaihtoon.Psykologia: 49 (2014): 4, s. 267-282

Katso myös loppuunsaattamisstipendi 114436: Työntekijöiden hyvinvointi eettisen organisaatiokulttuurin ja eettisen kuormittuneisuuden näkökulmista -väitöskirjatyö. http://www.tsr.fi/tutkimustietoa/tata-on-tutkittu/hanke?h=114436