Työntekijöiden sopeutuminen ja identiteettien rakentuminen organisaatioyhdistymistilanteessa -väitöskirja

Hanketiedot

Hankenumero
111141

Hakija
Laura Toivo

Toteuttaja
Laura Toivo

Lisätietoja
Laura Toivo
laura.toivo@tse.fi

Toteutusaika
1.8.2011 - 31.7.2012

Työsuojelurahaston päätös
8.6.2011
18 800 euroa

Kokonaiskustannukset
86 500 euroa

Tulokset valmistuneet
31.7.2012

Tiivistelmä

Tutkimuksessa tarkastellaan henkilöstön sopeutumista ja organisaatio- ja ammatti-identiteetin rakentumista organisaatioyhdistymistilanteessa. Aihetta lähestytään neljän teoreettisilta näkökulmiltaan eriävän artikkelin kautta, joissa tarkastellaan yhdistymistä organisaatioidentiteetin, ammatti-identiteetin, johtajuuden ja organisatorisen tilallisuuden viitekehysten kautta.

Tavoitteena on tuottaa eri näkökulmien kautta laaja-alainen katsaus tutkittavasta ilmiöstä. Tutkimuksen kohdeorganisaatio on Turun kaupungin vuosien 2008–2009 vaihteessa yhdistynyt sosiaali- ja terveystoimi ja erityisesti tämän yhdistymisen myötä syntynyt kotihoidon organisaatio. Yhdistymistä tarkastellaan pitkittäistutkimuksena.

Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa lisää tietoa siitä, miten organisaatioissa tehdyt organisaatioyhdistymiset vaikuttavat työntekijöihin sekä itse muutostilanteissa että sen jälkeisinä aikoina. Työntekijöiden muutoskokemuksia tutkitaan identiteetin viitekehyksen kautta, sillä organisaatioyhdistymisen kontekstissa ilmenevä identifioituminen vanhaan ja uudelleen identifioituminen yhdistyneeseen organisaatioon selittää työhön liittyviä asenteita ja käyttäytymistä.

Tavoitteena on muodostaa kokonaisvaltainen kuva tutkimuksen kohdeorganisaatiossa tapahtuneista muutoksista ja niiden vaikutuksista työntekijöiden työhön liittyviin identiteetteihin ja sitä kautta kokemuksiin työn merkityksellisyydestä, työtyytyväisyydestä ja -motivaatiosta sekä työpaikkaan sitoutumisesta.

Hankkeen vastuuhenkilö

Laura Toivo

Tiedote

Henkilöstön sopeutuminen organisaatiomuutoksiin

31.7.2012

Laura Toivo tarkastelee henkilöstön sopeutumista,
kun organisaatio yhdistyy toiseen. Toivo on kirjoittamassa aiheesta
neljää artikkelia, joiden teoreettiset näkökulmat vaihtelevat. Hän
pyrkii näin tuottamaan laajan katsauksen tutkimastaan ilmiöstä.
Toivo valmisteli väitöstyötään Työsuojelurahaston tutkijastipendin
turvin.

Tutkimuskohteena on Turun kaupungin 2008-2009 yhdistynyt
sosiaali- ja terveystoimi, etenkin yhdistymisessä syntynyt
kotihoidon organisaatio. Toivo tekee yhdistymisestä
pitkittäistutkimusta: Hän tarkkailee, miten organisaatioiden
yhdistymiset vaikuttavat työntekijöihin muutostilanteissa ja niiden
jälkeen. Samalla hän tutkii organisaatio- ja ammatti-identiteetin
rakentumista.

Identiteetistä kokonaisnäkemys

Keskeinen käsite on identiteetti. Yhdistymisissä samastutaan
vanhaan ja uudelleen samastutaan yhdistyneeseen organisaatioon,
mikä selittää työasenteita ja työssä käyttäytymistä.

Laura Toivon tavoitteena on luoda koko kuva kohdeorganisaation
muutoksista ja niiden vaikutuksista työntekijöiden
työidentiteetteihin. Koko kuva kertoo työn merkityksellisyydestä,
työtyytyväisyydestä ja -motivaatiosta sekä työpaikkaan
sitoutumisesta.

Tutkimuspapereita työstetty

Rahaston myöntämällä stipendikaudella Toivo työsti kolmea
tutkimuspaperia:

– The social identity perspective to professional identity
reconstruction in a merger of Finnish public sector social and
healthcare organizations

– Tehokkuuspaineet työhyvinvoinnin uhkana: Työntekijäkokemukset
kiireessä työskentelystä kunnallisessa hoivatyössä

– Changing ”me” and ”us” -Organization merger as site of work
identities reconstruction and identity conflicts in ModernLife
-konferenssissa vuonna 2013.

Hän esitteli tutkimuspapereita CMS7 (Critical management
studies) -konferenssissa vuonna 2011, Työelämän tutkimuspäivillä
2011 ja WORK- Continuities and Disruptions in Modern Life
-konferenssissa vuonna 2013.

Toivo hioi lisäksi väitöskirjan teoriaosuutta ja keräsi lisää
tutkimusaineistoa.

Toimittaja
Marja-Leena Jylhä