Työolosuhteet ja mielenterveysperusteiset sairauspoissaolot: monimenetelmällinen tutkimus nuorista sote-työntekijöistä

Hanketiedot

Hankenumero
220269

Hakija
Helsingin Yliopisto

Toteuttaja
Helsingin Yliopisto

Lisätietoja
Anne Kouvonen
anne.kouvonen@helsinki.fi

Toteutusaika
1.1.2023 - 31.12.2023

Työsuojelurahaston päätös
8.11.2022
70 000 euroa

Kokonaiskustannukset
103 938 euroa

Tulokset valmistuneet
1.3.2024

Tiivistelmä

Tämä monimenetelmällinen tutkimushanke selvittää yleisimpiin mielenterveysongelmiin liittyvien sairauspoissaolojen yhteyksiä työelämätekijöihin alle 35-vuotiailla sosiaali- ja terveysalan (sote) työntekijöillä. Kvalitatiivinen osa (haastattelututkimus) tutkii työelämätekijöiden roolia mielenterveyssairauslomalle päätymisessä ja kvantitatiivinen osa (kysely- ja rekisteritutkimus) työn ja muun elämän yhdistämisen vaikeuksien yhteyksiä mielenterveysperusteisiin sairauspoissaoloihin.

Hankkeen vastuuhenkilö

Anne Kouvonen

Tiedote

Sote-alan nuorten työntekijöiden työolot ja mielenterveysperusteiset sairauspoissaolot

1.3.2024

Tiivistelmä

Tutkimushankkeen tarkoituksena oli selvittää alle 35-vuotiaiden sote-alan työntekijöiden mielenterveysperusteisia sairauspoissaoloja ja niihin liittyviä työelämäkokemuksia. Hanke koostuu kvalitatiivisesta osasta (haastattelututkimus), jossa tutkittiin työelämätekijöiden roolia mielenterveyssairauslomalle päätymisessä, sekä kvantitatiivisesta osasta (kysely- ja rekisteritutkimus), jossa selvitettiin työn ja perheen yhdistämisen vaikeuksien yhteyksiä mielenterveysperusteisiin sairauspoissaoloihin. Alustavien tutkimustulosten mukaan nuorten sote-alan työntekijöiden mielenterveysperusteisten sairauspoissaolojen taustalla on moninaisia ja mahdollisesti pitkäaikaisia syitä, joissa työelämän kuormitustekijöillä on keskeinen rooli.

Lähtökohdat

Mielenterveysongelmat ovat johtava sairauspoissaolojen syy. Erityisesti nuorilla naisilla mielenterveysperusteiset sairauspoissaolot ovat olleet kasvussa. Sote-alan työntekijöillä on muita ammattialoja korkeampi riski mielenterveysperusteisille sairauspoissaoloille. Valtaosa sote-alan työntekijöistä on naisia. Naiset raportoivat miehiä enemmän mielenterveysongelmia sekä työn ja perhe-elämän yhteensovittamisen haasteita, jotka on aiemmin yhdistetty mielenterveysperusteisiin sairauspoissaoloihin.

Aineisto

Kvalitatiivinen osa hyödynsi 2021 kerättyä narratiivista teemahaastatteluaineistoa (N=23). Haastateltavat olivat 21–34-vuotiaita sote-alan työntekijöitä, joilla oli edeltävän 12 kk aikana vähintään yksi mielenterveyssyihin liittyvä sairauspoissaolo. Kvantitatiivinen osa hyödynsi 2017 kerättyä kyselytutkimusaineistoa (N=2600) Helsingin kaupungin 19–39-vuotiaista työntekijöistä. Aineistoon linkattiin Kelan rekisteritiedot mielenterveysperusteisista sairauspäivärahajaksoista vuoden 2022 loppuun.

Menetelmät

Haastatteluissa kartoitettiin narratiivisella kysymyksellä työntekijöiden tarinaa mielenterveysperusteisiin sairauspoissaoloihin liittyen sekä teemoittain heidän kokemuksiaan mielenterveysperusteiselle sairauspoissaololle päätymisestä, töihin palaamisesta ja työelämästä. Aineisto analysoitiin narratiivisin menetelmin ja teemoittelemalla. Kvantitatiivisessa osassa työ-perhe-konfliktin ja sairauspoissaolojen välisiä yhteyksiä tutkittiin kuvailevilla analyyseillä sekä Coxin regressioanalyysillä.

Tulokset ja johtopäätökset

Alustavien tulosten mukaan nuorten sote-alan työntekijöiden mielenterveysperusteisten sairauspoissaolojen taustalla on pitkittyneitä ja moninaisia haasteita, joissa yhdistävänä tekijänä ovat sote-alan työn kuormitustekijät. Sote-alan työntekijöillä on muita julkisen sektorin toimialojen työntekijöitä suurempi riski mielenterveysperusteisille sairauspoissaoloille sekä työn ja perheen yhteensovittamisen haasteille.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Hankkeen tulokset indikoivat työelämän potentiaalia nuorten työntekijöiden mielenterveysperusteisten sairauspoissaolojen ennaltaehkäisyssä. Tätä varten työpaikoilla tarvitaan tehokkaampia varhaisen puuttumisen malleja työorganisaatioiden ja työterveyshuollon yhteistyönä. Työterveyshuollon ennaltaehkäiseviä palveluita tulisi suunnata erityisesti niille nuorille työntekijöille, joilla on jo taustalla mielenterveysongelmia ja sairauspoissaoloja.

Aineisto

Julkaisuluettelo Avaa

Anne Kouvonen, Noora Heinonen, Anu Katainen, Jaakko Harkko, Aino Salonsalmi. Työolosuhteet ja mielenterveysperusteidet sairauspoissaolot: monimenetelmällinen tutkimus nuorista sote-alan työntekijöistä. Loppuraportti. Helsingin yliopisto.2024.
ISBN 978-952-84-0067-7 Avaa