Työpaikan arvot ja turvallisuuden arvostus työssä (VALOSA, Safera)

Hanketiedot

Hankenumero
113386

Hakija
Työterveyslaitos

Toteuttaja
Työterveyslaitos

Lisätietoja
Henriikka Kannisto
henriikka.kannisto@ttl.fi

Toteutusaika
1.3.2014 - 31.3.2016

Työsuojelurahaston päätös
10.6.2014
90 000 euroa

Kokonaiskustannukset
193 722 euroa

Tulokset valmistuneet
31.3.2016

Tiivistelmä

Hankkeen tarkoituksena on tutkia turvallisuuteen liittyviä ja sitä tukevia arvoja työpaikoilla. Arvo on käsitys siitä, mikä on toivottavaa ja hyväksyttävää. Ihmiset käyttävät arvoja, usein tiedostamattaankin, valitessaan ja perustellessaan toimintatapojaan sekä arvioidessaan ihmisiä ja tapahtumia. Työpaikoilla arvot ohjaavat käyttäytymistä ja toimintatapoja sekä vaikuttavat siihen, mitkä asiat nähdään tärkeinä.

Tässä tutkimuksessa haluamme selvittää, minkälaisilla mekanismeilla arvot vaikuttavat koettuun ja toteutuneeseen turvallisuuteen, mitä arvoristiriitoja arjessa esiintyy, ja miten arvokäsitykset eroavat eri henkilöstöryhmien välillä, jotta löytäisimme entistä tehokkaampia keinoja turvallisten työskentely- ja toimintatapojen edistämiseen.

Hanke muodostuu neljästä tutkimusosiosta:
Tutkimusosio 1: Kirjallisuusselvitys
Tutkimusosio 2: Haastattelut yritysjohtajille/ylemmälle johdolle
Tutkimusosio 3: Delfi-kyselytutkimus asiantuntijoille
Tutkimusosio 4: Ryhmähaastattelut, kyselytutkimus henkilöstölle ja työn/toimintatapojen havainnoinnit yrityksissä

Hanke on osa eurooppalaista Saf€ra-ohjelmaa. Työterveyslaitos toteuttaa hankkeen yhteistyössä hollantilaisen tutkimuslaitoksen TNO:n kanssa. Hanketta koordinoi Työterveyslaitos. Toteuttajien lisäksi tutkimuksen rahoittamiseen osallistuvat Työsuojelurahasto ja ranskalainen FONCSI.

Hankkeen vastuuhenkilö

Henriikka Kannisto

Tiedote

Työturvallisuuden arvostus kysyy sitoutumista

31.3.2016

Työterveyslaitos ja kansainväliset tutkimuskumppanit määrittelisivät turvallisuusarvon organisaatiossa ”pitkäaikaiseksi sitoutumiseksi siihen, että turvallisuus sisällytetään myönteisenä arvona kaikkeen liiketoimintaan ja strategioihin”. Turvallisuusarvon vahvistaminen edellyttää johdon ja työntekijöiden yhteistyötä turvallisuusasioissa.

Turvallisuuden arvon määritelmäehdotus syntyi tutkimuksessa, jonka toteuttivat Työterveyslaitos ja hollantilainen TNO-tutkimuslaitos osana Saf€ra-ohjelmaa. Eurooppalainen Saf€ra-verkosto edistää teollisuudessa turvallisuuden tutkimusyhteistyötä. Toteuttajien lisäksi hanketta rahoittivat Työsuojelurahasto ja ranskalainen FonCSI-tutkimussäätiö.

Viime vuosina tehdyissä turvallisuustutkimuksissa on yhä useammin todettu, että arvoperusteiset johdon sitoutumiset ja taloudelliset näkökulmat vaikuttavat ratkaisevasti turvallisuuteen. Paljolti samaan päädyttiin myös tässä tutkimuksessa.

Turvallisuus määritelty epäsuorasti

Kirjallisuuskatsauksesta selvisi, että turvallisuusarvoille ei ole laajasti hyväksyttyä määritelmää. Niinpä Työterveyslaitoksen tutkijat kumppaneineen selvittivät, miten johtajat, henkilöstö, turvallisuusasiantuntijat ja tutkijat määrittelevät turvallisuuden arvona.

Haastateltaviksi tuli johdon 17 edustajaa 15 organisaatiosta. Maista olivat edustettuina Suomi, Saksa, Iso-Britannia, Espanja ja Turkki.

Johdon edustajat eivät haastatteluissa aina maininneet turvallisuutta ydinarvoksi. Turvallisuuden katsottiin kuuluvan niin tiiviisti ydinliiketoimintaan, että sen nimenomaista sisällyttämistä yrityksen ydinarvoihin ei pidetty tarpeellisena.

Tutkijat kiteyttävät, että turvallisuuden arvo liittyy usein epäsuorasti turvallisuuden tärkeyteen organisaatiossa. Organisaation arvoilla on strategisempi vaikutus kuin pelkillä tärkeysjärjestyksillä.

Arvostus nähdään euroina

Työterveyslaitoksen ryhmä selvitti kolmessa suomalaisessa yrityksessä ryhmähaastatteluilla ja kyselyillä turvallisuuden arvostusta organisaation eri tasoilla sekä arvoristiriitoja ja -viestintää turvallisuusasioissa.

Vaikka turvallisuutta pidetään usein organisaatioiden ydinarvona, kysely turvallisuuden arvostuksesta kertoi, että turvallisuutta perustellaan edelleen taloudellisten seuraamusten välttämisellä.

Tutkijat päättelevät, että usein ajatellaan virheellisesti, kuinka yksilön vaarallinen käyttäytyminen johtuisi hänen omista kielteisistä arvoistaan ja suhtautumisestaan turvallisuuteen.

Viestintä ja esimiehet tärkeitä

Kysely vahvisti, että työntekijöiden turvallisuusarvoihin vaikuttavat pääasiassa organisaation ja johtamisen tekijät.

Tutkimuksessa korostuivat turvallisuusviestinnän merkitys ja esimiesten rooli turvallisen työn edistäjinä.

Loppujulkaisussa on kuvattu käytäntöjä, joilla voi vahvistaa turvallisuutta arvona. Hyviä käytäntöjä ovat esimerkiksi organisaation arvojen määrittäminen henkilöstön kanssa, turvallisuusarvoviestinnän kytkeminen tekoihin, johdon ja esimiesten turvallisuusviestintäosaamisen lisääminen sekä henkilöstön turvallisuustietoisuuden ja -kyvykkyyden tukeminen.

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Aineisto

Henriikka Ratilainen (toim.).

Value of Safety (VALOSA). https://www.tsr.fi/http://Henriikka Ratilainen (toim.). Value of Safety (VALOSA). Final Report. 110 s. Työterveyslaitos 2018. ISBN 978-952-261-795-8 (pdf), ISBN 978-952-261-796-5 (nid).

. Final Report. 110 s. Työterveyslaitos 2018.

ISBN 978-952-261-795-8 (pdf),

ISBN 978-952-261-796-5 (nid).